Hvordan utvikle kompetansen i min organisasjon? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hvordan utvikle kompetansen i min organisasjon?

Kunnskap endrer seg. Opplæring som er laget med utgangspunkt i gjeldende anbefalinger, retningslinjer og lovverk, og som jevnlig oppdateres, vil sikres ansatte med kompetanse i samsvar med status på kunnskapsfeltet og offentlige føringer.

Virksomheter som yter helsetjenester er lovpålagte å sørge for at ansatte gis den opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er nødvendig for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig. I dette ligger det at både ledelse og ansatte må holde seg faglig oppdaterte. For å kunne gi høyere kvalitet på tjenestene – bedre omsorg og helsetjenester til pasienter og brukere – er det viktig å benytte seg av den nyeste forskningsbaserte kunnskapen.

Aldring og helse har opplærings- og utdanningstilbud som strekker seg fra introkurs for ufaglærte, via fagbrev og fagskole, til etterutdanning som gir spisskompetanse innen demensomsorg, aldring og utviklingshemning og geriatri. Flere av disse er gratis, og det finnes gode støtteordninger for etterutdanning av ansatte.

Våre opplærings- og utdanningstilbud

Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er en serie gratis nettkurs som gir en rask innføring i en rekke emner. Her finner du kursene for nyansatte og ufaglærte. Målet med disse kursene er å få kunnskapen opp på et minimumsnivå. Med det grunnleggende på plass, kan man forebygge en rekke avvik som ofte kommer i forbindelse med manglende faglig innsikt. Vi anbefaler å bruke kursene for vikarer og ufaglærte som en del av kommunens faste opplæringstilbud.

Fagbrev

Mange i helse- og omsorgstjenester er ufaglærte. Med det følger det blant annet at de jobber som vikarer eller timelønnede, uten fast turnus. Ufaglærte har heller ikke den samme faglige tyngden som helsefagarbeidere. Aldring og helse tilbyr helsefagarbeiderutdannelse til personer som er ansatte i kommunehelsetjenesten. Utdannelsen tilpasses den enkeltes situasjon og behov.

Som arbeidsgiver er du med på å utforme opplæringsplanen, skal stille med veileder, og plikter å gi kandidaten nok arbeidstimer. Det må også legges opp til at den ansatte skal kunne delta på samlingene. Tilbudet er gratis.

Fagskolen

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet.

Studiene lar seg kombinere med fast stilling, men vaktlistene må noen ganger ta hensyn til undervisningssamlinger.

Fagskolen har ingen studieavgift, men noen utgifter må påregnes i forbindelse med reising til samlinger.

ABC-opplæringen

ABC-opplæringen er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Gjennom seminarer, gruppesamlinger og selvstudier får den ansatte dokumentert kompetanse innen ett av våre fire kompetanseområder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemming.

Det tar et halvt å gjennomføre ABC-opplæringen i musikkbasert miljøbehandling, Mens det tar ett år å gjennomføre de andre ABC-opplæringene.

Undervisningskostnadene dekkes av HOD. Som arbeidsgiver stiller du med lokaler til undervisningen, sørger for lunch og kjøper inn ABC-permer til de ansatte som skal delta.

Kurs og konferanser

Aldring og helse arrangerer jevnlig kurs, foredrag og konferanser rundt om i landet. I disse dager gjennomføres mange av disse digitalt. En oppdatert oversikt over kurs, foredrag og konferanser finner du i vår butikk og lenger ned på denne siden. Vi holder også kurs og foredrag på bestilling. Innhold, lengde og form tilpasses da bestillers ønsker.

Vi har også frittstående e-læringskurs og nettbaserte foredrag. Mer om disse finner du på vår side for kurs og konferanser.

Til forside kompetanseheving

Utforsk alle våre kurs og tilbud

Fagområde
Ressurstype
Utdanningstilbud

Fant ingen kurs med valgte filter