Helsejuss: Sentrale lover og forskrifter

Helselovgivningen stiller krav til kommuner, spesialisthelsetjenesten og helsepersonell, og gir rettigheter til pasienter, brukere og pårørende. På disse sidene kan du lese mer sentral helsejuss - om plikter og rettigheter etter helselovgivningen.

Hva er forskjellen på en lov og en forskrift?

Lover gir rettigheter og plikter til borgerne og myndighetene. Det er Stortinget som vedtar lover.

Forskrifter er også bindende regler om rettigheter og plikter. De kommer ofte i etterkant av en lov og gir mer utfyllende regler om hvordan loven skal forstås. Stortinget kan bestemme at for eksempel et departement eller en kommune kan lage en forskrift.

På lovdata.no finner du alle lover og forskrifter som gjelder i Norge

Rettigheter og plikter i helse- og omsorgstjenesten

Rettigheter for pasienter og brukere

Pasient- og brukerrettighetsloven regulerer hvilke rettigheter pasienter og brukere har i møte med helse- og omsorgstjenesten. På denne siden kan du lese mer om rettighetene du har som pasient eller bruker.

Rettigheter for pasienter og brukere
Rettigheter for pårørende

Pårørende har flere rettigheter. På denne siden kan du lese mer om hvilke rettigheter du som er pårørende har etter helselovgivningen.

Rettigheter for pårørende
Klage og tilsyn

Pasienter og pårørende kan klage hvis de ikke får helse- og omsorgstjenestene de har krav på eller får oppfylt rettighetene sine. De kan også be tilsynsmyndighetene starte en tilsynssak. På denne siden kan du lese mer om klage og tilsyn.

Klage og tilsyn
Fullmakt og vergemål

På denne siden kan du lese mer om fremtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål, og finne lenker til andre nyttige sider.

Fullmakt og vergemål
Plikter for kommunen

Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer kommunens plikt til å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
På denne siden kan du lese mer om kommunens plikter.

Plikter for kommunen
Plikter for spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenestens er regulert i spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven. På denne siden kan du lese mer om spesialisthelsetjenestens plikter.

Plikter for spesialisthelsetjenesten
Plikter for helsepersonell

Helsepersonelloven regulerer hvilke plikter helsepersonell har.
På denne siden kan du lese mer om plikten til forsvarlig yrkesutøvelse, taushetsplikt og plikten til å dokumentere i journal.

Plikter for helsepersonell
Samtykke og tvang

Pasienten må i utgangspunktet samtykke til helsehjelp, men lovgivningen åpner i visse tilfeller for bruk av tvang. På denne siden kan du lese mer om samtykke, samtykkekompetanse og bruk av tvang.

Samtykke og tvang