Informasjon på samisk

Informasjon og verktøy med samisk språk og kulturperspektiv

Aktuelt

Markerte samarbeid om informasjonsfilm om demens

Temakvelden Demens og samspill ble arrangert på Arran Lulesamisk senter for å sette søkelys på betydningen av kultur og språk i kommunikasjon og…

Kristine Grønmo Gaup utenfor gamme. Foto
Ressursgruppe setter viktige saker for samiske pasienter på agendaen

Samisk språk- og kulturforståelse og likeverdige helsetjenester for samiske pasienter er noen av de viktige temaene som tas opp i en egen…

Nytt intervju i Årringer-serien: Som gutt var Nils Anders (79) mer redd folk enn dyr

En umerket kalv som han fikk ved fødselen, staket ut kurs for Nils Anders Nilsen Eiras liv. Årringer-intervjuet med den nå pensjonerte reineieren…

Se flere nyheter

Språk og kulturell bakgrunn har stor betydning ved behandling av demens. Derfor samler vi informasjon og verktøy på samiske språk på disse sidene.

Aldring og helse arbeider, i samarbeid med andre ressursinstanser, med å utvikle og tilpasse informasjon og verktøy som retter seg mot personer som har samisk språk- og kulturbakgrunn. Arbeidet er med støtte fra Helsedirektoratet og en del av Demensplan 2020.

Meld gjerne inn materiell som er utviklet der du arbeider, og som du ønsker å dele med andre på denne nettsiden. Vi har valgt å ta med norsk tekst, slik at personer som ikke er samisktalende lettere kan opplyse om og videreformidle informasjonen.

Demens og samspill

Filmen gir informasjon om ulike demenssykdommer og betydningen av kultur og språk i kommunikasjon og samspill med personen som har demens. Samisk kulturperspektiv blir belyst gjennom intervjuer og innslag om tilrettelagte aktiviteter. I tillegg til personer med demens og deres pårørende vil ansatte i helse- og omsorgstjenesten ha nytte av filmen, som et verktøy i sitt informasjonsarbeid overfor personer med demens og deres pårørende.  Informasjonsfilmen er produsert av Nasjonalt senter for aldring og helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet, som en del av Demensplan 2020 og Demensplan 2025.

Filmen finnes med fortellerstemme og undertekst på nord-, sør- og lulesamisk språk, samt med undertekst på norsk. Se alle utgavene her.

Åpenhet om demens

Informasjonsfilm om demens med samisk språk og kulturperspektiv. Filmen gir informasjon om ulike demenssykdommer, kommunikasjon og samspill med personen som har demens og informasjon om retten til helse- og omsorgstjenester.

Samisk urbefolkning med mistanke om demens

For utredning av kognitiv svikt og demens hos samisk urbefolkning er det utarbeidet egne anbefalinger. For å imøtekomme kravene til forsvarlig utredning og god behandling/oppfølging er det i møte med samisk urbefolkning av betydning at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om samisk kultur, familiens nettverk, personens forståelse av helse, sykdom og behandling.

Det anbefales sterkt i Nasjonal faglig retningslinje om demens at personer med samisk kulturbakgrunn og med mistanke om demens bør utredes i spesialisthelsetjenesten når språk, utdanningsnivå og/eller kultur er en barriere for utredningen i primærhelsetjenesten, selv om det presiseres at samisk kulturbakgrunn i seg selv ikke er et eget kriterium for utredning i spesialisthelsetjenesten. Vær oppmerksom på behov for tolketjenester.

De kognitive kartleggingsverktøyene MMSE-NR3 og RUDAS som inngår i basal utredning av demens er oversatt til nordsamisk.

Se skalaer og tester

Utredning – Flyer

Hvem ser meg – En film om demens for barn

Filmen retter seg mot mindre barn som har en mamma, pappa eller annet familiemedlem med demens og kan brukes i informasjonsarbeidet. Filmen handler om en jente som har en mamma med demens. Jenta formidler noen av tankene som kan dukke opp når en av foreldrene plutselig forandrer seg uten at barnet forstår hvorfor. I løpet av filmen gir kosedyret hennes, uglen «Huske», trøst og hjelp og forteller henne om demens.

Filmen finnes med nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk språk og undertekst.

Informasjonsmateriell

Her ligger informasjonsmateriell på samisk og norsk språk, som kan være aktuelle verktøy i demensomsorgen og i helse- og omsorgstjenesten generelt. Tips oss gjerne om materiell, som vi vil vurdere å dele på denne siden.

Samiske pasienter og deres pårørende
– Kilder til inspirasjon og nytte

I denne mappen er det samlet materiell som vi håper vil komme til inspirasjon og nytte i møte med samiske pasienter og deres pårørende. Materiellet er egnet til bruk både i eldre- og demensomsorgen og helse- og omsorgstjenestene generelt. Materiellet er samlet av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark.

Ved bestilling av mer materiell benyttes skjemaet som ligger i mappen.

Temahefter

Temahefte – Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre (Norsk)

Temaark om demens

Aldring og helse utarbeider ulike temaark med aktuell informasjon om demens. Målgruppene for informasjonen er personer med demens, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Se de ulike tema-arkene her:

Om demens

Kommunikasjon og samvær

Velferdsteknologiske løsninger for personer med demens

Tilrettelagte omgivelser for personer med demens

Rettigheter og tjenester

Vergemål – Fremtidsfullmakt – Legalfullmakt

Å være pårørende

Aktivitetsbøker

Mearragáttis duoddarii – sámi borramuš institušuvnnas/Fra kyst til vidde – samisk mat på institusjon, med oppskrifter på tradisjonell samisk mat (Grønmo, K. & Grønmo, E. 2004). (Nordsamisk/Norsk)

Sáme biebbmo vuorrasijda/Samisk mat for eldre, oppskrifter på gamle mattradisjoner rettet mot eldre og spesielt mennesker med demens og deres pårørende (Karlsen, I. 2011). (Lulesamisk/Norsk)

Husker du, bildeordboka beskriver småbrukernes, sjø- og innlandsfiskernes og reindriftas livsmiljø. Eldre lesere kan gjenoppleve tidligere tider gjennom bilder og uttrykk i boka. Illustrasjonene er egnet til å vekke til live glemte opplevelser, og forhåpentligvis hente frem glemte ord og uttrykk. Boka finnes på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk språk. (aktive lenker med flyere på hvert språk)

Nordsamisk: https://ovttas.no/nb/girji_muittatgo-husker-du
Sørsamisk: https://ovttas.no/nb/girji_majhtah-goh-husker-du
Lulesamisk: https://ovttas.no/nb/girji_mujta-gus-husker-du

Samisk kulturforståelse i helse- og omsorgstjenestene

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark (USHT samisk) har utviklet den digitale nettressursen Samisk kulturforståelse i helse- og omsorgstjenestene.

Les mer om den digitale nettressursen Samisk kulturforståelse i helse- og omsorgstjenestene.

Rapporter

Demeansaplána 2020 (Nordsamisk)

Demensplan 2020 (Norsk)

Personer med nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn – politiske anbefalinger (Svensk)

Urfolk og demens i Norden – Rapport fra Nordisk Velferdssenter (Svensk)

Filmer

Demens og samspill

Åpenhet om demens – Informasjonsfilm om demens med samisk språk og kulturperspektiv

Hvem ser meg? – En film om demens for barn

Andre publikasjoner

Maid odne ges barggan? – sámekultuvrralš doaimmat vuorasolbmuide/Hva skal jeg gjøre i dag, tro?- samiske kulturelle aktiviteter for eldre (Nordsamisk/Norsk)

Kulturtilpasset åndelig omsorg ved livets slutt (Nordsamisk/Norsk)

Mátkeloahpa ovddasmoraš/Omsorg ved livets slutt (Nordsamisk/Norsk)

Etihkka reflekšuvdnakoarttat/Etiske refleksjonskort (Nordsamisk/Norsk)

Nettadresser

Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje om demens

Hva er demens er informasjon om demens tilrettelagt for personer med utviklingshemning og kognitiv funksjonsnedsettelse

hvaerdemens.no – flyer

Sámi álbmoga buhcciidruovttuid ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Finnmárkkus/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark

Aldring og helse

aldringoghelse.no/demens/samisk – flyer

Nordens välfärdscenter