Hjelp til pårørende

Når en av dine nærmeste får demens, vil livet endre seg. På denne siden vil du finne informasjon som kan være til støtte i hverdagen. På sidens nedre del finner du informasjon om tilskuddsordningen for pårørendeskoler og samtalegrupper, samt verktøy til bruk i pårørendearbeid.

Pårørendestøtte – demens

Pårørendestøtte – demens er en e-læring som er ment å gi pårørende informasjon, støtte og hjelp. Målgruppen er voksne pårørende.

Gå til E-læring Pårørendestøtte – demens

Pårørendestøtte – demens finnes også som en nedlastbar pdf-fil, og som en bok som kan kjøpes fra forlaget til Aldring og helse. Pårørendestøtte demens er utviklet av fagfolk i Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen fra folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Last ned eller kjøp i vår nettbutikk
Eldre par går tur i skogen. Foto

Møteplass for mestring – tilbud til yngre personer med demens og deres pårørende


En demensdiagnose i ung alder betyr ekstra utfordringer, både for den som får diagnosen, men også for familien. I enkelte kommuner finnes det egne tilbud som samtalegrupper og møteplasser. Møteplass for mestring er et landsdekkende kurs der personer som har fått demens før 65 års alder deltar sammen med nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Kurset går over to til tre dager med overnatting.  
Les om Møteplass for mestring her
Fire ungdommer går bortover veien. Foto

Tilbud til barn og unge som er pårørende

Mange pårørende er barn og unge. Dette gir ekstra utfordringer for hele familien, både praktisk og følelsesmessig. Det finnes flere tilbud som er rettet spesielt mot den yngste målgruppen, deriblant Hvem ser meg sommerleir og helgekurset Tid til å være ung.
Gå til egen side for unge pårørende

Ny sesong av podkasten Tid til å være ung

Nå kan du høre nye episoder av podkasten Tid til å være ung, der sykepleier Celine Haaland-Johansen snakker med andre unge som er eller har vært pårørende til en forelder med demens.
Les mer om podkasten Tid til å være ung
Hverdagen som pårørende

Å være pårørende til en person med demens kan by på utfordringer. Den du er glad i, endrer seg, og omsorgsoppgavene øker. Diagnosen kan gi en forklaring på hvorfor livet har vært utfordrende en periode. Samtidig gir beskjeden en pekepinn om at det vil komme nye endringer. Planer for framtida bør legges nå.

Les om hverdagen som pårørende
Ta del i nettverk for pårørende

Mange kommuner tilbyr pårørendeskoler, samtalegrupper og andre aktiviteter for pårørende til personer med demens. Å møte andre som er i samme situasjon, kan være en støtte og et bidrag til egen mestring av dagene. Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om hvilke tilbud som finnes.

Forbered framtida

Rollene i parforhold og i familier vil endre seg når en av partene får en demensdiagnose. Personer med demens vil på et tidspunkt få behov for hjelp til å ivareta sine interesser fullt ut, som for eksempel til å styre økonomien og/eller å ta viktige beslutninger i mer personlige forhold. Det er en god idé å planlegge dette tidlig, slik at personen med demens kan ta gode valg på vegne av seg selv og de pårørende.

Les mer om framtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål
Økonomi

Sykdom hos et familiemedlem kan påvirke hele familiens økonomi. Aldring og helse har derfor laget en oversikt over aktuelle støtteordninger som kan være aktuelle for pasienter og pårørende.
Temaet formidles på seks undersider: For pasienter, pårørende, de som vil planlegge ei framtid med kronisk sykdom, de som har mindreårige barn, de som er i arbeid og gjenlevende.

Gå til sidene om økonomi

Hvem kan du som pårørende kontakte?

Hvis du lurer på om du selv eller noen nær deg har demens

Å bestille time hos fastlegen er riktig sted å begynne.

Hvis du lurer på tilbud til pårørende i kommunen

Gå inn på kommunens nettside, de kan ha egne sider om demens. Ring gjerne til kommunen og spør.

Hvis du vil snakke med andre pårørende

Det er godt å snakke med andre i samme situasjon. Nasjonalforeningen for folkehelsen har en tjeneste der du finner pårørende med erfaring, som gjerne snakker med deg.

Se oversikt over hvem du kan snakke med her

Hvis du trenger å prate med fagfolk

Ta kontakt med kommunens Hukommelsesteam eller -koordinator.

Du kan også ringe Nasjonalforeningen for folkehelsens Demenslinjen, som er åpen mandag–fredag kl. 9–15. Der får du snakke med en spesialsykepleier. Telefon: 23 12 00 40.

Hvis du ikke får hjelp

Hvis du vil klage på helse- og omsorgstjenester, skal du ta kontakt med Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

I tillegg kan pasient- og brukerombudet i ditt fylke hjelpe deg med å gjøre en vurdering av din sak og fortelle hvordan du bør gå videre.

Rettigheter og tjenester

I denne filmen om demens og rettigheter får du vite mer om hvilke rettigheter personer med demens og deres pårørende har til tjenester og oppfølging. Temaer som tas opp: Retten til tjenester, samtykke, medvirkning, hvilke tjenester, innholdet i tjenestene, bruk av varslingssystemer og bruk av tvang.

En pasient kan ha mange pårørende, men ikke alle har samme rettigheter. I helselovgivningen skilles det mellom pårørende og nærmeste pårørende, hvor det er nærmeste pårørende som har særskilte rettigheter.

Les mer om hvem som er nærmeste pårørende

Se også temaark (PDF) om demens og rettigheter

Hjelp fra første stund. Tore og Torun setter pris på aktivitetstilbudet i Lier kommune. Det hjelper dem med å takle hverdagen med demens. (8 minutter)

Aktuell informasjon

Geir Selbæk gir en oversikt over demens. Ulike former, diagnostisering, hvordan sykdommen utvikler seg og behandling. (35 min)
Bjørg Skullerud deler i dette intervjuet med Vigdis Ween sine erfaringer med omsorgen for sin mor med demens da hun var yrkesaktiv og med ektefelle og unge barn. Filmen er rettet mot pårørende, helsepersonell og andre interesserte. (9 min)
Anne Marie Mork Rokstad er professor og seniorforsker. Hun formidler endringer i språkfunksjoner og atferd hos personer med demens, samt gir råd om kommunikasjon og samhandling. (32 min)

Tilbud til pårørende

Hukommelsesteam, koordinator eller andre i kommunen har oversikt over kommunens tilbud. De kan hjelpe deg med å få kunnskap, gi informasjon, råd og støtte. Det finnes også tilbud som driftes av frivillige organisasjoner.

Pårørendeskoler

Få den kunnskapen du trenger

Pårørendeskole er et kurs for deg som er pårørende. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens. Du treffer andre i samme situasjon, og får informasjon fra fagpersoner med kompetanse på området. Gå inn på din kommunes nettside, de kan ha egne sider om demens. Ring gjerne til kommunen og spør.

Samtalegrupper

Møt andre som er i samme situasjon

Her kan du fortelle om egne og høre om andres opplevelser og erfaringer. Gruppen møtes over tid og kan bidra til at du finner løsninger og måter å mestre hverdag og familieliv på. Gå inn på din kommunes nettside, de kan ha egne sider om demens. Ring gjerne til kommunen og spør.

Dagaktivitetstilbud

God avlastning for deg som er pårørende

Dagaktivitetstilbud skal først og fremst bidra til meningsfulle dager for personen med demens. samtidig kan det gi avlastning til deg som pårørende. Alle kommuner skal ha dagaktivitetstilbud for personer med demens, men organisering og innhold varierer fra kommune til kommune.

Les om dagaktivitetstilbud

Tilbud i regi av frivillige organisasjoner

Alt fra besøksvenn til hjelp med transport

Både frivilligsentralen i kommunene og frivillige organisasjoner har ordninger der frivillige stiller opp og bidrar med ulike oppgaver som besøks-/aktivitetsvenn, transport og kafétilbud. Sjekk om det er frivilligsentral i kommunen og hva de kan tilby.

Les mer om Norges frivilligsentralers tilbud

Nasjonalforeningen for folkehelsen har tilbud om aktivitetsvenn

Røde Kors har tilbud om besøksvenn

Filmer og andre ressurser som kan være nyttig for pårørende

Temaark, bøker, nettsteder og annet


For helse- og omsorgspersonell:

Hjelp til pårørende

Denne siden er en del av verktøykasse demens.

Pårørende til personer med demens har behov for informasjon og hjelp. Her er det samlet ulike ressurser til bruk i pårørendearbeid, blant annet praktisk hjelp til å starte med pårørendeskoler og samtalegrupper.

Tilskuddsordning for pårørendeskoler og samtalegrupper

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd til drift av pårørendeskoler og samtalegrupper. De kan samarbeide med andre, og det oppfordres spesielt til å samarbeide med frivillige organisasjoner.


Du kan motivere pårørende til å motta hjelp

Mange kan oppleve stor belastning i pårørenderollen over tid. Noen vet ikke hvilke tilbud som finnes, andre synes det er vanskelig å be om hjelp. Som helsepersonell har du plikt til å gi tilrettelagt informasjon og oppfølging til de pårørende. Pårørende trenger ofte motivasjon og støtte for å kunne motta tjenester som avlastnings- og støttetilbud i de ulike fasene av demenssykdommen.

Praktisk hjelp til å starte pårørendeskole og samtalegruppe

Helsepersonell oppfordres til å etablere tilbud selv, og til å ha oversikt over hva andre tilbyr. Aldring og helse administrerer en tilskuddsordning for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper. Tilskuddsordningen er del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025. Kommuner og spesialisthelsetjenester kan søke om tilskudd, og det oppfordres til samarbeid og samarbeid mellom kommuner, og med frivillige organisasjoner.

Foredragsholder snakker foran mange mennesker. Foto

Pårørendeskole

Pårørende som har deltatt på kurs, forteller at det har vært til stor hjelp. På kurset får de kunnskap gjennom forelesninger, dele erfaringer på gruppesamtaler, og det er god tid til å ta opp det man lurer på. Deltakerne får støtte til å møte både praktiske og følelsesmessige utfordringer i hverdagen.

Les mer om etablering og drift av pårørendeskole.
Se video hvor en pårørende forteller om betydningen av å delta på pårørendeskole.
Eldre mennesker sitter i en ring og snakker

Samtalegrupper for pårørende

Pårørende har stort utbytte av samtalegrupper. Samtalegrupper er et tilbud der pårørende treffer andre i samme situasjon. Her kan de fortelle om egne og høre om andres opplevelser og dele erfaringer. Gruppen møtes over tid og kan bidra til at de finner løsninger og måter å mestre hverdag og familieliv på. Det er ulike måter å organisere samtalegrupper på. Det er god erfaring med å etablere samtalegrupper i forlengelse av pårørendeskole.

Les mer om etablering og drift av samtalegruppe.
Se video hvor en pårørende forteller om betydningen av å delta på samtalegruppe.

Temakoffert med nyttig innhold

Sendes til alle som mottar tilskudd

Kofferten inneholder informasjons­ og undervisningsmateriell som brosjyrer, håndbøker, dvd­er med mer til bruk i pårørendetiltakene. Den sendes gratis til søkere som mottar midler fra tilskuddsordningen til pårørendeskoler og samtalegrupper.

Se innhold i temakoffert

Temakofferten kan også være til nytte i daglig oppfølging av pårørende og andre tiltak, og kan kjøpes.
Se innholdsliste her.

Aktuelle filmer

Geir Selbæk gir en oversikt over demens. Ulike former, diagnostisering, hvordan sykdommen utvikler seg og behandling. (35 min)
Anne Kari Hoel er psykologspesialist. Gjennom intervju med Kirsti Hotvedt formidler hun erfaringer med hvordan møte barn og ungdom når en forelder med demens bor på sykehjem. (8 min)
Gry Caroline Aarnes er vernepleier og presenterer en modell for oppfølging etter demensdiagnose. (32 min)

Se flere filmressurser for helsepersonell og pårørende

Flere ressurser

På denne siden finner du lenker til bøker, nettsteder, filmer og andre ressurser som kan hjelpe deg i arbeidet med pårørende.

Eldre mann og kvinner med hus i bakgrunnen. Grafisk elelment.

Veiviser demens

Veiviseren viser hvordan anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens kan følges, og bygger på nasjonale og internasjonale erfaringer og forskning.
Veiviseren er først og fremst rettet mot beslutningstakere og helse- og omsorgspersonell, men kan også være aktuell å lese for personer med demens og deres pårørende.
Gå til Veiviser demens

Lær mer om demens

E-læring: Hva er demens

Kurs om demens om og hvordan adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) kan forstås.

Dette må jeg kunne – introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Kurset gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med eldre i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Deltakerne får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp.

Dette må jeg kunne – introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Konferanser

Hukommelsesteamkonferansen – viktig samlingspunkt

Konferansen er et viktig samlingspunkt for hukommelsesteam, koordinatorer og andre som bistår fastlegene i utredning av demens og jobber med oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

Les mer om Hukommelsesteamkonferansen 

Kompetanseutvikling

ABC-opplæringen

Kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester

Hver opplæring er bygget opp rundt innholdet i en ABC-perm og tar rundt ett år å gjennomføre.

Les mer om ABC-opplæringen

Fagbrev

Ta utdanning som helsefagarbeider på din egen arbeidsplass!

Vi tilbyr gratis utdanning som tilpasses deg. Opplæringen skjer på gruppesamlinger og internett – nødvendig praksis opparbeider du på egen arbeidsplass.

Les mer om Aldring og helses Fagbrev-utdanning

Fagskole

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører

hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet.

Les mer om Aldring og helses fagskole i demensomsorg og alderspsykiatri

Digital læring

Aldring og helse har utviklet en rekke digitale kurs som er gratis og fritt tilgjengelige for alle

Vi har i tillegg to forelesningsserie innen psykisk eldrehelse og geriatri. Psyk-IT er en serie rene videoforelesninger, mens GerIT kan følges live annenhver tirsdag.

Lær mer om Aldring og helses digitale opplæringstilbud