NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister. Registeret ønsker å bedre kvaliteten på tilbudet pasienter får ved utredning og behandling av kognitive vansker i spesialisthelsetjenesten i Norge. Data samles fra en standard poliklinisk undersøkelse, hvis pasienten gir sitt samtykke til dette.

Information in English

FAGMØTER

Det holdes fagmøter for de inkluderte sentrene omtrent én gang i måneden. Opptak av de to siste fagmøtene finner du under.

NorKog fagmøte 14.06.24 – Marianne Linnerud Krogstad

(Foredragsside 6, 7 og 8 er klippet bort grunnet ikkepublisert informasjon)

NorKog fagmøte 12.04.24 – Knut Engedal

Om inklusjon i både NorKog og KVALAP

Både KVALAP og NorKog har nå status som nasjonale kvalitetsregister. Dette innebærer at klinikere er pålagt å levere data til begge registrene. Dette er aktuelt ved de alderspsykiatriske poliklinikkene. Vi jobber for at data kan registreres en gang, men overføres begge registrene, når begge får en elektronisk løsning. Per nå må man inkludere på vanlig måte i begge registre.

Pasienter aktuelle for inklusjon i KVALAP og NorKog

  • KVALAP: Alle som utredes eller behandles i alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste (poliklinikk/sengepost)
  • NorKog: Alle som utredes for kognitive symptomer eller demens ved alderspsykiatriske, geriatriske- og hukommelsespoliklinikker.

NorKog er et samtykkebasert register, og det kreves underskrift fra pasienter for deltagelse i registeret. Pårørende kan samtykke på vegne av pasienter med manglende samtykkekompetanse.

KVALAP er reservasjonsbasert. Pasienter skal få informasjon om registeret og at de har rett til å reservere seg, om de ikke ønsker å delta.