Forskningsbiobank i NorKog

NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister hvor det samles data fra poliklinisk undersøkelse. Noen enheter samler i tillegg biologisk materiale i en tilknyttet forskningsbiobank, forutsatt at pasienten avgir et spesifikt samtykke til dette.

Forskningsbiobanken i NorKog er godkjent av Regional etisk komité (REK nr. 2009/1953) og lokalisert ved Oslo universitetssykehus. Geir Selbæk er ansvarshavende.

Generell biobank

En biobank er en samling med biologisk materiale, og at den er generell betyr at vi ikke samler til et spesifikt prosjekt eller analyse, men til fremtidige forskningsprosjekter. Alle prosjekter som ønsker å benytte materiale fra forskningsbiobanken må godkjennes av REK, og søknad må vurderes og godkjennes av fagrådet i NorKog.

Innsamling til forskningsbiobanken

En liten andel av de deltakende enhetene i NorKog samler prøver til biobanken. Noen enheter samler kun blodprøver, andre samler i tillegg cerebrospinalvæske (CSF). Ved enheter hvor det ikke er aktuelt å samle blod, vil innsamling av spyttprøver (til ekstraksjon av DNA) være et enklere alternativ. Hvilket materiale som samles er avhengig av motivasjon, kapasitet og fasiliteter ved hver enkelt enhet. For å redusere variasjon i preanalytiske faktorer følger alle enheter samme prosedyre. Prosedyren inneholder praktisk informasjon om utstyr, merking, bearbeiding, fordeling og oppbevaring av prøvene. Enheter som allerede deltar med datainnsamling i NorKog og er interessert i å starte opp med innsamling av biologisk materiale kan ta kontakt for mer informasjon.

Prøver i biobanken – status mai 2022

Blodprøvene inkluderer serum, EDTA-plasma, EDTA-fullblod, samt fullblod i PAXgene RNA rør. Genomisk DNA er isolert fra EDTA-fullblod. Prøvene samles inn, behandles og lagres midlertidig på de respektive enhetene i henhold til en standard prosedyre før forsendelse til den sentrale biobanken til NorKog i Oslo. Den sentrale forskningsbiobanken til NorKog lagrer i dag DNA og blodprøver fra over 4000 pasienter samt CSF fra 800 pasienter. Prøvene er lagret i opptil 12 år ved -80 °C. Om lag 400-500 pasienter rekrutteres årlig til biobanken, og innsamlingen er pågående.