Aldring i samfunnet

For hundre år siden var det langt flere yngre enn eldre i befolkningen i Norge. Nå er situasjonen annerledes: de middelaldrende og eldre er flere enn de yngre. 

Folkehelse og aldring

Vi blir flere eldre og vi lever lenger. Det er en ønsket utvikling i Norge at flere eldre lever lenger med god helse. Forskning tyder på at dagens og fremtidens eldre vil leve flere sunne og aktive år. Samtidig er eldrebefolkningen svært mangfoldig. Alder, bolig, bosted, livssituasjon, helsesituasjon, utdanning, nåværende og tidligere arbeid og økonomi varierer. Når vi er i 60- og 70-årene er fremdeles mange aktive og i jobb. Det er blant de eldste eldre at behovet for hjelp og omsorg er størst. Samtidig som vi skal sikre en bærekraftig velferdsutvikling fremover er det et sentralt mål at eldre skal oppleve å ha en god alderdom med god funksjon og livskvalitet i samfunnet en lever i.

Demografi i endring

Mens det i 1920 var én prosent som var over 80 år, er det forventet at andelen som er 80 år og eldre vil ha økt til åtte prosent i 2040. Andelen vil øke til tolv prosent i 2060. Antallet personer som er 70 år eller eldre forventes å nesten dobles innen 2060. Økt antall og andel eldre over tid skyldes flere forhold, som at fruktbarheten i befolkningen har blitt lavere, og at dødeligheten har sunket, spesielt blant eldre. 

Arbeidsdeltagelse

Det er viktig for samfunnet med høy arbeidsdeltagelse, også blant eldre. Gjennom hele 2000-tallet har målet vært at flere eldre skal kunne bidra lenger i arbeidslivet

Pensjonsreformen på regjeringen.no

Bruk av helse og omsorgstjenester blant eldre i Norge

Det er store regionale forskjeller i bruken av kommunale helse- og omsorgstjenester blant eldre i Norge. En rapport fra SSB i 2022 finner høyest bruk i Finnmark og lavest i Oslo. Personer som mottar omsorg fra venner eller familie, bruker gjerne mindre av helse- og omsorgstjenester. Det er lite kunnskap om hva som driver disse forskjellene. I et samfunnsperspektiv vil frivillige organisasjoners bidrag fortsette å spille en viktig rolle.

Rapport fra SSB om nasjonale befolkningsframskrivinger 2022

Mer informasjon om befolkningsutviklingen og helse blant eldre i Norge nasjonalt og på kommunenivå finner du hos:

Bo trygt hjemme-reformen

Regjeringen la i 2023 fram en stortingsmelding om Bo trygt hjemme-reformen.

Antall år vi er selvhjulpne øker, men tiden vi er avhengige av hjelp fra andre blir også lengre. En større andel av eldre med stort hjelpebehov bor nå hjemme sammenliknet med for 30 år siden. Det er et sentralt politisk mål at eldre skal kunne bo lenger hjemme i sin egen bolig, også med nedsatt funksjonsevne og når hjelpebehovene øker.

Den enkelte har selv ansvar for tilpasning av egen bolig, men kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning. Husbanken kan gi økonomisk støtte for eldre som har behov for boligtilpasning.

Arbeidet med Bo trygt hjemme-reformen koordineres av Helse- og omsorgsdepartementet, og involverer flere departementer og sektorer. Reformen bygger videre på arbeidet med reformen Leve hele livet. Det har vært arrangert dialogmøter ulike steder i landet for å høste erfaringer og få innspill.

Aldring og helse skrev i sitt innspill til reformen at vi må utvikle aldersvennlige samfunn ved å bygge sosiale boformer som inneholder ulike typer boliger og beboere og som er så aldersvennlige at man kan bli i samme konsept også når man får behov for tjenester på ulikt nivå.