Visjon, formål og mål

Visjon

«Aldring og helse – for en bedre aldring»

Formål

Nasjonalt senter for aldring og helse arbeider for en bedre aldring – fra kunnskap til praksis. Det gjør de gjennom forskning, utvikling, kompetansespredning og informasjon. De gjør det på områdene:
• Normal aldring
• Fysisk helse
• Psykisk helse
• Kognisjon og demens

De har en helhetlig tilnærming til sitt fagfelt, med en bred forståelse av aldring og helse. Aldring og helse skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom og funksjonstap i aldringen.

Mål

Målene er definert ut fra den eksisterende kompetanse og infrastruktur som «Aldring og helse» har i dag, og ønsker og ambisjoner for framtida. «Aldring og helse» har gitt innspill til nasjonale demensplaner og vært sentrale i gjennomføringen av dem. Dette arbeidet er overførbart til andre viktige områder for eldres helse, og Aldring og helse ønsker å bidra til dette. Gjennom etableringen av prosjektet Aldring i Trøndelag, en stor populasjonsstudie knyttet til HUNT, har «Aldring og helse» mulighet til å følge de aller fleste aspekter av eldrefeltet på nasjonalt nivå. «Aldring og helse» kan også bidra i nordisk sammenheng.

Arbeidet med å nå «Aldring og helses» mål finansieres gjennom oppdraget som nasjonalt senter. Arbeidet finansieres også gjennom eksterne forskningsmidler, og oppdrag på spesifikke områder som demensplaner, kompetanseløft og andre aktuelle nasjonale og internasjonale programmer.

  1. «Aldring og helse» skal bidra til å øke kvaliteten i helse- og omsorgstilbudet til eldre i hele Norge.
  2. «Aldring og helse» skal være det foretrukne stedet for helsemyndigheter, beslutningstakere, fag- og forskningsmiljøer og allmennheten når de vil søke informasjon og faglig kunnskap og kompetanse.
  3. «Aldring og helse» skal utvikle nye modeller og verktøy for forebygging, utredning, behandling, oppfølging, omsorg, samhandling og kompetanseheving som er tilpasset et helsefremmende og aldersvennlig samfunn og helse- og omsorgstjenestenes behov, på tvers av tjenestenivåer og fagfelt.
  4. «Aldring og helse» skal være et ledende forskningsmiljø for virkelighetsnær forskning med høy relevans for internasjonal kunnskapsbase og nasjonale beslutningstakere på områdene aldring og eldrehelse.
  5. «Aldring og helse» skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn hvor stigma og fordommer reduseres.
  6. «Aldring og helse» skal formidle kunnskap om aldring, helsefremmende og forebyggende arbeid og eldrehelse, og gi informasjon, opplæring og undervisning som bidrar til økt helsekompetanse og kunnskapsbasert praksis.
  7. «Aldring og helse» skal ha en organisasjon som er i stand til å respondere raskt når helsemyndighetene etterspør deres kompetanse.
  8. «Aldring og helse» skal samarbeide med andre aktører med tilgrensende ansvar og overlappende fagfelt, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  9. «Aldring og helse» skal samarbeide med relevante interesse- og frivillige organisasjoner.
  10. «Aldring og helse» skal arbeide systematisk med brukermedvirkning for å øke treffsikkerheten i utformingen og gjennomføringen av sine oppgaver.

Les mandatet vårt i sin helhet

Last ned mandatet her (pdf)