Om Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse er et offentlig nasjonalt kompetansemiljø på aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt som skal fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Vi virkeliggjør vår visjon «Aldring og helse – fra kunnskap til praksis» innenfor fagområdene aldring, fysisk helse, psykisk helse og kognisjon og demens.

Aldring og helse samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge ved å tilby virkelighetsnær kunnskap, opplæring og forskning. Målgruppene er ansatte, studenter og forskere på alle nivåer i helsetjenestene. Andre viktige målgrupper er beslutningstakere, nasjonale helsemyndigheter, eldre, deres pårørende og allmennheten.

Tre damer sitter på en pult ved siden av hverandre. Foto

Organisasjon og forankring

Aldring og helse har et nasjonalt ansvar og er opptatt av å ha aktivitet i alle helseregioner. Vi har kontorer og ansatte fordelt over hele landet men organisatorisk er Aldring og helse forankret i Helse Sør-Øst RHF og er et sameie mellom Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF. Vårt eierstyre består av klinikkleder for Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) og forsknings- og innovasjonsdirektør ved Sykehuset i Vestfold (SiV). SiV er ansvarlig for administrativ oppfølging. 
For mer informasjon oss og vår aktivitet se våre årsrapporter
Pleier snakker med eldre dame. Foto.

Omfattende forskning og utvikling

Som et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse skaper vi nettverk på tvers av regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskning og utvikling gir myndighetene bedre beslutningsgrunnlag. Forskning og utvikling har klinisk relevans, noe som betyr at den fører til direkte forbedringer i diagnostikk, behandling og pleie. Fersk forskning formidles til deltakere på kurs, konferanser og i opplæring. Aldring og helses nettsider oppdateres med nyheter og fagstoff flere ganger i uka.
Gå til Aldring og helses forskningssider
Tre damer sitter på en pult ved siden av hverandre. Foto

Utdanner helsepersonell og arrangerer kurs og konferanser

Aldring og helse tilbyr kurs og konferanser til tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg til opplæring gjennom ABC-modellen, tilbyr vi helsefagarbeiderutdanning som kvalifiserer til fagprøve. Vi driver fagskole med to studieretninger. Moduler for e-læring og fjernundervisning på nett tilbys innen våre fagområder.
Se alle typer opplæring, kurs og konferanser vi arrangerer
Foredrag foran en gruppe mennesker

Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.
Se våre siste uttalelser
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Nasjonal bibliotektjeneste

Aldring og helses bibliotek har spisskompetanse på litteratur fra våre fagområder. Alle kan låne fra samlingen vår. Dette gjør du enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Du kan få tilsendt det du trenger rett hjem.
Gå til biblioteket
Bøker i stabel

Forlag og nettbokhandel

Forlaget aldring og helse er en sentral formidler av kunnskap om aldring og helse.
Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter, undervisningsmateriell, film og
lydbøker tilknyttet våre fagområder. Utgivelsene tilbys i vår nettbokhandel.
Gå til forlaget

Våre fagområder

Nasjonalt senter for aldring og helse “Aldring og helse” samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt som skal fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Vi virkeliggjør vår visjon «Aldring og helse – fra kunnskap til praksis» innenfor disse fagområdene:

Aldring

Med aldring kommer fysiske, psykiske og sosiale forandringer. Når vi blir eldre opplever vi normale aldersrelatert endringer, som redusert syn og hørsel. Aldring fører også til økt sårbarhet for fysiske og psykiske plager og sykdommer, men det er store individuelle forskjeller. Hvordan hver enkelt opplever aldring er tett knyttet til samfunnet vi lever i. Hva gjør at vi får god aldring?

Aldring
Fysisk helse

God fysisk helse betyr for mange å ha en kropp som fungerer og som gir lite plager. Fysisk helse i eldre år påvirkes av naturlige aldringsprosesser, økt risiko for sykdom og av funksjonstap. Samtidig ser vi også at mange bevarer god fysisk helse i høy alder.

Fysisk helse
Psykisk helse

Psykiske lidelser og plager er vanlig også hos eldre. Mange kan få hjelp i primærhelsetjenesten, mens andre vil ha behov for et tilbud i spesialisthelsetjenesten. På disse nettsidene kan du lese mer om utredning, behandling og de vanligste psykiske lidelsene hos eldre. Du finner også lenker til e-læring, podkast og andre kompetansehevende tilbud.

Psykisk helse
Kognisjon og demens

Fordi det blir flere eldre i Norge, øker antallet personer med demens. Vi oppfordrer alle til å lære mer om demens. Kunnskap er viktig for de som lever med demens, deres pårørende, frivillige og helse- og omsorgspersonell. På demenssidene (se under) finner du både fakta om demens og aktuelle verktøy for helse- og omsorgspersonell.

Kognisjon og demens