Om organisasjonen Aldring og helse - Nasjonalt senter for aldring og helse

Om organisasjonen Aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse utvikler kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt, som skal fremme helse og god alderdom, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Vi driver kompetanseheving og faglig oppdatering av helse- og omsorgspersonell, og vi tilbyr informasjon og kunnskap til allmenheten. Vi både deltar i og driver egne forsknings-/utviklingsprosjekter.

Pleier snakker med eldre dame. Foto.

Omfattende forskning og utvikling

Som et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse skaper vi nettverk på tvers av regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskning og utvikling gir myndighetene bedre beslutningsgrunnlag. Forskning og utvikling har klinisk relevans, noe som betyr at den fører til direkte forbedringer i diagnostikk, behandling og pleie. Fersk forskning formidles til deltakere på kurs, konferanser og i opplæring. Aldring og helses nettsider oppdateres med nyheter og fagstoff flere ganger i uka.
Gå til Aldring og helses forskningssider
Tre damer sitter på en pult ved siden av hverandre. Foto

Utdanner helsepersonell og arrangerer kurs og konferanser

Aldring og helse tilbyr kurs og konferanser til tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg til opplæring gjennom ABC-modellen, tilbyr vi helsefagarbeiderutdanning som kvalifiserer til fagprøve. Vi driver fagskole med to studieretninger. Moduler for e-læring og fjernundervisning på nett tilbys innen våre fagområder.
Se alle typer opplæring, kurs og konferanser vi arrangerer
Foredrag foran en gruppe mennesker

Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.
Se våre siste uttalelser
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Nasjonal bibliotektjeneste

Aldring og helses bibliotek har spisskompetanse på litteratur fra våre fagområder. Alle kan låne fra samlingen vår. Dette gjør du enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Du kan få tilsendt det du trenger rett hjem.
Gå til biblioteket
Bøker i stabel

Forlag og nettbokhandel

Forlaget aldring og helse er en sentral formidler av kunnskap om aldring og helse.
Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter, undervisningsmateriell, film og
lydbøker tilknyttet våre fagområder. Utgivelsene tilbys i vår nettbokhandel.
Gå til forlaget
Flere utgaver av tidsskriftet samlet. Foto

Tidsskriftet

Tidsskriftet som nå er lagt ned, ble i 2017 godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Med sin blanding av fagstoff, redaksjonelt skrevne saker og originalartikler har bladet vært en viktig kilde til oppdatert informasjon for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Gå til tidsskriftet
Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens, men det finnes mange flere

Les om demens
Psykisk helse

Alderspsykiatri favner alle psykiske lidelser hos eldre. Depresjon er den hyppigste tilstanden, men alle psykiske lidelser som forekommer hos voksne kan også opptre hos eldre, slik som psykose, angst og ruslidelse.

Les om psykisk helse
Utviklingshemning

Utviklingshemning har forskjellige årsaker og alvorlighetsgrad. Aldringsprosessen kan ha et annerledes forløp og føre til noen ekstra utfordringer med å mestre egen helse og hverdag for personer med utviklingshemning.

Les om utviklingshemning
Funksjonsevne

For personer med medfødt eller nedsatt funksjonsevne av ulike årsaker ervervet i løpet av livet kan aldring innebære flere og andre utfordringer enn for den øvrige befolkningen.

Les om funksjonsevne

Forankring

Aldring og helse er administrativt underlagt Sykehuset i Vestfold, og har en styrings- gruppe med representanter fra Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus.