Forskning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Forskning

Vi har en bred forskningsprofil i Aldring og helse, med et særlig fokus på det som er praksisnært. Nye ideer og løsninger blir tatt i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning med klinisk relevans.

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Forskningsnyheter

Eldre dame sitter i rullestol. Foto
Ønsket levealder og hypotetiske livsscenarier blant nordmenn i alderen 60+

En ny studie om hvor lenge vi ønsker å leve er publisert i juliutgaven av tidsskriftet Age and Aging. – Demens topper listen over listen av…

Kvinne mottar pris. Foto fra livesending.
Fra Leon Jarners forskningspris til Leon Jarners forskningsstipend

Fremragende forskere har gjennom årenes løp blitt tildelt Leon Jarners demensforskningspris på Demensdagene. I prisen lå det blant annet et beløp…

Damer som trener, foto
Mye mindre fysisk aktivitet blant mennesker med funksjonsnedsettelser under koronapandemien

2 av 3 voksne med funksjonsnedsettelser var mindre fysisk aktive når samfunnet var nedstengt, og 3 av 4 mistet sine muligheter til å være aktive,…

To eldra damer går tur med staver. Illustrasjonsfoto
Eldre er friskere lenger

Positiv trend for eldre, som får flere funksjonsfriske leveår etter 70-års alder. Men stadig flere eldre gjør at hjelpebehovet vil øke…

Se flere nyheter
Canadisk demenskalkulator

Forskere ved universitet i Ottawa publiserte nylig kalkulatoren. Den er laget for voksne over 55 år som ikke har en demensdiagnose. Ved hjelp av et kort spørreskjema, beregner kalkulatoren sannsynligheten for at man diagnostiseres med demens de neste fem årene, og hvilke livsstilsendringer som kan redusere risikoen for å få demens noe. – Det trengs en gjennomgang av bakgrunnsmaterialet for å finne ut om dette kan bli en ressurs i Norge, kommenterer Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.

MR-bilder av hjernen kan forutsi demens etter hjerneslag

Ikke spesielt avanserte MR-bilder kan hjelpe oss å finne ut hvilke pasienter som er i faresonen for kognitiv svikt og demens etter hjerneslag. Inntil nå har dette vært nærmest umulig.

Les flere notiser

Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.
Se alle vitenskapelige artikler

Forskningsregistre

Aldring og helse drifter to nasjonale forskningsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

KVALAP

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien. KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten.

Les mer om Kvalap
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog)

Les mer om Norkog
Geir Selbæk og Kaare Bønaa står med en blomsterbukett etter å ha mottatt Nasjonalforeningesn forskningspriser. Foto

Våre forskere

Blant Aldring og helses medarbeidere finner du svært mange som driver med forskning og utvikling.
Søk på ansattesidene
Bøker står på hylle i et bibliotek. Foto.

Biblioteket Aldring og helse

Vi hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08.30-15.30.
Til biblioteket