Aldring i et livsløpsperspektiv

Vi lever lengre enn før. Eldre i dag har bedre helse og funksjon enn i tidligere generasjoner. Det er likevel store individuelle forskjeller mellom eldre i samme aldersgruppe.

Helse og funksjon i eldre år er påvirket både av livet fra fødselen av og voksenlivet. Sosial ulikhet gjennom hele livsløpet, fra barndom og som voksne, gir ulike forutsetninger ved aldring. Det er et uttalt mål nasjonalt og internasjonalt å tilrettelegge for best mulig aldring for alle. Aldring i et livsløpsperspektiv er noe som har fått økt oppmerksomhet de siste tiårene.

Aldring i et livsløpsperspektiv handler om at eldre gjennom historien har hatt ulike forutsetninger gjennom livet før alderdommen, sammenlignet med eldre i dag. Samfunnsstrukturer endres, og påvirker mulighetene for en god alderdom – allerede fra fødsel av. 

Folkehelsemålene

Norge har tre nasjonale folkehelsemål det er bred tverrpolitisk enighet om:

• Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder

• Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller

• Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkingen

Folkehelse i et livsløpsperspektiv, Helsedirektoratet