Aldring i et livsløpsperspektiv - Nasjonalt senter for aldring og helse

Aldring i et livsløpsperspektiv

Vi lever lengre enn før. Eldre i dag har bedre helse og funksjon enn i tidligere generasjoner. Det er likevel store individuelle forskjeller mellom eldre i samme aldersgruppe.

Helse og funksjon i eldre år er påvirket både av livet fra fødselen av og voksenlivet. Sosial ulikhet gir ulike forutsetninger ved aldring. Det er et uttalt mål nasjonalt og internasjonalt å tilrettelegge for best mulig aldring for alle. Aldring i et livsløpsperspektiv er noe som har fått økt oppmerksomhet de siste tiårene.

Aldring i et livsløpsperspektiv handler om at eldre gjennom historien har hatt ulike forutsetninger gjennom livet før alderdommen, sammenlignet med eldre i dag. Samfunnsstrukturer endres, og påvirker mulighetene for en god alderdom – allerede fra fødsel av. 

Folkehelsemålene

Norge har tre nasjonale folkehelsemål det er bred tverrpolitisk enighet om:

• Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder

• Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller

• Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkingen

Folkehelse i et livsløpsperspektiv, Helsedirektoratet