Brukermedvirkning

Nasjonalt senter for Aldring og helse driver omfattende forskning- og utviklingsarbeid, og formidler oppdatert kunnskap innen fagfeltene aldring, fysisk helse, psykisk helse og kognisjon og demens.

Aldring og helse arbeider med systematisk brukermedvirkning i forsknings- og utviklingsprosjekter med utgangspunkt i retningslinjene i Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, utarbeidet for Regionalt helseforetak gjennom Helse- og omsorgsdepartementet. Vi tilstreber å ta spesifikke hensyn til personer med demens som brukergruppe etter anbefalinger fra tilsvarende arbeid i Skottland. Vi har fått innspill og latt oss inspirere av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering sin erfaring med å opparbeide og implementere brukermedvirkning i forskning gjennom ansatte og brukere i deres Pasientråd. Nasjonalforeningen for folkehelsen og andre brukerorganisasjoner har kommet med innspill, og vi vil fortsatt dra nytte av andres erfaringer i det videre arbeidet.

Målet med brukerrådet er å øke relevansen og bidra til å bedre kvaliteten i forsknings- og utviklingsarbeid ved Aldring og helse, som gir treffsikker forskning og utvikling som igjen leder til bedre kvalitet på tilbudet til brukere.

Brukerrådsmedlemmene har innflytelse på prosjektarbeidet de er involvert i på et rådgivende eller på et samarbeidende nivå. Det kan også være behov for deltagelse i prosjekter som medforsker.

Oppgaver for brukerrådet kan være:

  • Bidra med synspunkter på nye forskningsområder og hva det bør forskes mer på
  • Stille spørsmål om forsknings- og utviklingsprosjekter er brukerrettet og hvordan sluttproduktet gagner brukergruppen forskningen er rettet mot
  • Bidra i prosessen med å identifisere sluttbruker
  • Gi råd om tilrettelegging og hva som kan stimulere til at personer vil være informanter
  • Gi innspill på hvordan en kan møte brukere med alternativ kommunikasjon og hva det er viktig å gi informasjon om
  • Gi innspill på hvordan spørreskjema og skriftlig materiale bør se ut, at bilder, symboler og språk er forståelig
  • Gi innspill på innhold i tekst og spørsmålsformuleringer
  • Gi innspill og stille spørsmål til hvordan resultatet av forskningen kan fremstilles og resultat gjennomføres
  • Bidra med etisk refleksjon i alle faser av forskningen og stille spørsmål til forskningsmetode, etikk, konsekvens og anonymisering

Brukerrådets mandat (2022) finnes her: