Brukermedvirkning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Brukermedvirkning

Aldring og helse driver omfattende forskning- og utviklingsarbeid, og formidler oppdatert kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, aldring ved fysisk funksjonshemming og aldring ved utviklingshemming. Brukergruppen omfatter både pasienter og pårørende samt tjenesteytere.

Brukermedvirkning er noe myndighetene og samfunnet er opptatt av. Nasjonalt senter for aldring og helse ønsker en mer systematisk implementering av brukermedvirkning virksomhetens forsknings- og utviklingsprosjekter.

Aldring og helse arbeider med systematisk brukermedvirkning i forsknings- og utviklingsprosjekter med utgangspunkt i retningslinjene i Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, utarbeidet for Regionalt helseforetak gjennom Helse- og omsorgsdepartementet. Vi tilstreber å ta spesifikke hensyn til personer med demens som brukergruppe etter anbefalinger fra tilsvarende arbeid i Skottland. Vi har fått innspill og latt oss inspirere av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering sin erfaring med å opparbeide og implementere brukermedvirkning i forskning gjennom ansatte og brukere i deres Pasientråd. Nasjonalforeningen for folkehelsen og andre brukerorganisasjoner har kommet med innspill er orientert, og vi vil fortsatt dra nytte av andres erfaringer i det videre arbeidet.

Aldring og helse ønsker å styrke og kvalitetssikre brukermedvirkningen i våre utviklings- og forskningsprosjekter ved å legge til rette for et systematisk samarbeid mellom et brukerråd, forskningsgruppene, ledelsen og forskningssjef.

Et brukerråd i forskning- og utviklingsprosjekter hos Aldring og helse vil kunne:

  • Ha innvirkning på prioritering i forskning og utvikling: hvilke forsknings- og utviklingsfelt er viktig for brukerne?
  • Forbedre planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter: studiedesign, informasjonsmateriell, praktiske forhold og belastning for forsøkspersoner, innspill til økt rekruttering og redusert frafall, nye perspektiver i analyser og fortolkning
  • Prioritere formidling og implementering av forsknings- og utviklingsresultater: innspill til fremstillingsmåter, formidling og implementering

Mandat for brukerråd i oppstartsfasen ved Aldring og helse