Psykiske lidelser og symptomer

Psykiske lidelser kan oppstå i alle aldre. Noen eldre har levd lenge med psykiske utfordringer, andre kan ha vært friske hele livet før de trenger psykisk helsehjelp i høy alder.

Psykiske lidelser hos eldre er i hovedsak som for yngre, men det er allikevel noen viktige forskjeller i symptomer og konsekvenser. I utredning og behandling må man ta hensyn til aldring, kognitiv funksjon, samtidige sykdommer og legemiddelbruk.

Det er en høy forekomst av psykiske lidelser i eldre år. Det aldrende mennesket har ofte sammensatte utfordringer og mindre kapasitet til å håndtere disse. Både biologiske, psykologiske og psykososiale faktorer er viktige når det gjelder psykisk lidelser som opptrer hos eldre. Les mer om vanlige og viktige tema for eldre og psykisk helse:

Depresjon

En tilstand som er annerledes enn det å være trist, ensom eller ha sorg.

Depresjon er en psykisk lidelse som karakteriseres av et sett av typiske symptomer, som pessimisme, håpløshetsfølelse, initiativløshet, tap av motivasjon, interesse og evne til å glede seg over ting.

Les mer om depresjon hos eldre

Angst

En vanlig reaksjon, men også et symptom på psykisk lidelse

Angst er en vanlig reaksjon, men kan også være ett av symptomene på psykisk lidelse som depresjon eller psykosesykdom, eller handle om angstlidelser hvor angsten vedvarer og gir utfordringer i hverdagslivet.

Les mer om angst og eldre

Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader

Vi oppfordrer alle til å lære mer om demens. Det vil gjøre livet enklere for dem som lever med sykdommen selv, og de som er pårørende eller helsepersonell.

Les mer om demens

Psykose

Psykotiske symptomer kan oppstå av ulike årsaker. Blant eldre er fysiske årsaker vanligere enn hos yngre

Psykotiske symptomer kan oppstå av ulike grunner, og for eldre er fysiske årsaker vanligere enn hos yngre.

Les mer om eldre og psykose

Bipolar lidelse

Ved bipolar lidelse har man både perioder med depresjon og perioder med hypomani eller mani

Hos de fleste debuterer sykdommen i yngre år, men noen får første sykdomsepisode etter at de har blitt godt voksne.

Les mer om eldre og bipolar lidelse

Personlighetsforstyrrelse

Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er «vanlige» personlighetstrekk og når det går over i det vi på fagspråket kaller en personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse hos hjemmeboende eldre er målt til å være mellom 3 og 13 prosent.

Les mer om personlighet og personlighetsforstyrrelser

Ill.foto søvnproblemer

Søvn

Mange eldre har søvnplager som kan bli bedre med behandling. Ved psykiske lidelser hos eldre kan plagene være uttalte og en del av symptombildet.
Søvn og psykisk helse
Dame med blåøye. Foto

Vold

Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold. Mange utsettes for overgrep fra sine nærmeste uten at andre er klar over det, og noen eldre begår også . Overgrep finner sted både hjemme og på sykehjem.
Les mer om vold og eldre
Eldre mennesker skåler i øl. Foto

Aldring og rus

Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen. Små endringer i rusvaner kan gi store endringer i helsetilstanden. Her finner du informasjon om aldring, alkohol og helse.
Les mer om aldring og rus

Faglige ressurser

Psykiske lidelser hos eldre: Nasjonale faglige råd

KVALAP

KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Registeret består av opplysninger som samles inn ved vanlig utredning og behandling av pasienter ved alderspsykiatriske poliklinikker og sengeposter.

Les mer om KVALAP