Angst og eldre

Angst er et uttrykk som kan brukes om vanlige reaksjoner og følelser som vi alle opplever. Det kan også kan være ett av symptomene på psykisk lidelse som depresjon eller psykosesykdom, eller handle om angstlidelser hvor angsten vedvarer og gir utfordringer i hverdagslivet. 

Angst som symptom og angstlidelser er vanlig blant eldre, og risikofaktorer er psykisk og fysisk sykdom, kvinnelig kjønn og dårlige sosioøkonomiske forhold. Det finnes en rekke ulike angstlidelser, og blant eldre er generalisert angstlidelse og fobier vanligst. 

Forekomst

Angst hos eldre har vært mindre undersøkt enn for yngre voksne. Det er trolig noen forskjeller i hvordan symptomene presenteres – og eldre kan oftere rapportere angst som fysiske symptomer og i mindre grad som bekymring. Dette kan være en del av forklaringen på at eldre i studier ofte har mer angstsymptomer enn yngre, men at færre har blitt diagnostisert med angst.

Angst for fall

En forståelig angst blant eldre er nettopp angsten for å falle. Dette er ikke en egen diagnose, men hvis den er uttalt kan det medføre store begrensninger i hverdagslivet. Angst for å falle kan faktisk øke fallrisiko hvis det medfører lite aktivitet og uheldig bevegelsesmønster.

Utredning av angst

Samtale med pasient og pårørende er det viktigste verktøyet for å utrede en pasient med angst, men hos eldre er også den fysiske undersøkelsen spesielt viktig. Mange somatiske sykdommer er assosiert med angst. Ved for eksempel hjerte- og lungesykdommer kan angst være et av de mest dominerende symptomene og av og til være det som utløser legekontakt. Ved ny oppstått angst i eldre år er det viktig å undersøke for underliggende somatisk sykdom, vurdere om angst kan være en bivirkning av legemidler eller om det er knyttet til høyt alkoholinntak.

Angst og depresjon

Det kan være vanskelig å skille mellom angst og depresjon, men for behandlingen er det viktig å skille om det er depresjon eller angst som er det grunnleggende problemet. Noen pasienter vil dessuten ha både depresjon og en angstlidelse. 

Behandling av angst

Mange har hatt angstsymptomer over tid før de tar kontakt med helsetjenesten. Flere studier har funnet at behandlingen av eldre med angst er nokså lik som for yngre, men at benzodiazepiner brukes i for stor grad og psykologisk behandling i for liten grad. For eldre som er mer utsatt for de negative bivirkningene av legemidler, burde det føre til at psykologisk behandling i større grad er førstevalget. Kognitiv atferdsterapi er anbefalt som psykoterapibehandling av generalisert angstlidelse hos eldre, og må tilpasses den enkelte og ta hensyn til kognitivt funksjonsnivå. Dersom legemiddelbehandling er aktuelt, er antidepressiver førstevalget.

Podkasten Eldre & Psyken: Angst hos eldre

Hvor vanlig er angst hos eldre og kan det behandles? Gjør pandemien, med isolasjon og bekymringer, at flere utvikler angst? Dette forsøker vi å svare på i denne episoden av Eldre & Psyken. 
Tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, forteller om hvordan han har mestret livet med en angstdiagnose. Lege Anette Bendixen har tatt en doktorgrad om angst hos eldre, og forklarer hvorfor det kan være vanskelig å skille de fysiske symptomene ved angst fra fysiske sykdommer. Psykologspesialist Martin Bystad deler sine råd om hvordan man kan mestre angsten.