Kompetanseheving for helsepersonell - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hev kompetansen

Aktuelt

Fagskolen er en nøkkel til god kompetanse i eldreomsorgen

Noe av det første Sandra Borch gjorde som forsknings- og høyere utdanningsminister var å besøke Fagskolen Aldring og helses desentraliserte…

Pleier og eldre ser på sort-hvitt bilde. Foto.
Nå kan de første studentene begynne på den nye fagskolegraden for eldrehelse

Pilotprosjektet med landets første fagskolegrad i eldrehelse er nå i gang for fullt, og to nye utdanningsmoduler er klare for høstens studenter.…

To av lederne ved Kamfjordhjemmet i Sandefjord, inne i lobbyen på hjemmet.
– Vi trenger den formelle kompetansen

Ved Kamfjordhjemmet i Sandefjord brenner både ledere og ansatte for videreutdanning. De ser fagskoleutdannede helsefagarbeidere som helt sentrale for…

Kompetanseheving

Hvert år gjennomfører et stort antall helse- og omsorgsarbeidere kompetanseheving og utdanning hos Aldring og helse. Tilbudet spenner fra korte introduksjonskurs til meritterende utdanning. Dette er gratis for deltakerne, og det er lønnsomt for både virksomhetene, deltakerne og kommunen at kompetansenivået heves

Økt kompetanse gir mye mer enn bare ny kunnskap i et hode. Ny kompetanse og nye arbeidsmetoder vil spre seg som ringer i vann, og både arbeidsgiver, pasienter og brukere vil merke effekten. Aldring og helse tilbyr alt fra korte kurs på under en time til meritterende utdanning over flere år.

Lovpålagte krav

Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester er lovpålagte sørge for at ansatte gis den opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er nødvendig for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig. I dette ligger det at både ledelse og ansatte må holde seg faglig oppdaterte. For å kunne gi høyere kvalitet på tjenestene – bedre helse- og omsorgs-tjenester til pasienter, brukere og pårørende – er det viktig benytte seg av den nyeste forskningsbaserte kunnskapen.

Forsvarlighet er en rettslig standard, mens god praksis er en arbeidsstandard. Innholdet i begrepene forsvarlighet og god praksis endres over tid. Opplæring som er laget med utgangspunkt i gjeldende anbefalinger, retningslinjer og lovverk, og som jevnlig oppdateres, sørger for å gi de ansatte oppdatert kunnskap.

Fordeler med kompetanseheving

Brukere av tjenester, samt pårørende, nyter godt av tilbudet

• Kjennskap til rettigheter sikrer nødvendige tjenester og oppfølging.
• Økt kunnskap hos pasient, bruker og pårørende, bidrar til å håndtere hverdagens utfordringer bedre.
• Mer kompetente ansatte gir bedre og tryggere tjenester til pasientene, brukerne og deres pårørende

Kommunene bør prioritere kompetanseheving

• Kompetanseheving sikrer at kommunen holder seg til Lovpålagte krav.
• Systematisk kompetanseheving sikrer faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp
• Økt kompetanse gir pasient- og brukersikkerhet, kvalitetssikring og mestring for ansatte.
• Å heve kompetansen bidrar til bedre og mer effektiv drift.

Ledere for sykehjem og
boliger opplever fordeler

• Mer kunnskap gir bedre økonomisk drift.
• Fornøyde ansatte gir mindre utskiftning av ansatte.
• Økt kompetanse gir bedre kvalitet på tjenestene.
• Kvalifiserte ansatte gir færre anmerkninger ved tilsyn.

Ansatte med økt kompetanse:

• Opplever mestring på jobb og økt motivasjon.
• Kan ta på seg større ansvar
• Er tryggere i egen jobb og arbeidshverdag.
• Får bedre selvfølelse og nye
muligheter i arbeidslivet.
• Kan kvalifisere til høyere lønn.