Skalaer og tester

Skalaer, tester, manualer og verktøy til bruk ved utredning og ulik funksjonsvurdering av eldre personer.

Gjør deg kjent med vilkårene før du laster ned innhold og tar det i bruk.

Kun ment for profesjonell bruk

Dette er verktøy for helsepersonell

Skalaene og testene skal brukes av helse- og omsorgspersonell med opplæring i bruk av tester og manualer, og som har kunnskap om de aktuelle målgruppene. Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven innebærer at helsepersonell ikke skal utøve oppgaver som går ut over sine kvalifikasjoner. Sørg derfor for opplæring i bruk av testene. Det diagnostiske ansvaret ligger alltid hos lege eller psykolog.

Rettigheter og betaling

Du har selv ansvar for å sjekke

Siden inneholder tester og skaler både fra Aldring og helse og andre rettighetshavere. Du som bruker testene og skalaene, har selv ansvar for å avklare rettigheter og om betaling ev. er påkrevd. Aldring og helse fraskriver seg alt ansvar for bruker sin anvendelse av testene fra andre rettighetshavere.

Utredning av demens

Følg nasjonale retningslinjer

Skal testene benyttes i demensutredning eller førerkortvurdering, anbefales bruk av Helsedirektoratets «Nasjonal faglig retningslinje om demens» og «Førerkortveilederen», tilgjengelige på Helsedirektoratets nettsider. Du kan lese mer om dette på våre nettsider om demens, samt få opplæring gjennom våre utredningskurs.

Vis tester som handler om:
Lukk filter
Vis filter
Alle
Angst
APSD
Atferd
Basal demensutredning
Demens
Depresjon
Funksjonsnivå
Kognitiv test
Romlig orienteringsevne
Rus
Samtaler med pårørende
Sikkerhet i bolig
Utviklingshemning

Fant ingen treff

Basal demensutredning

Kartleggingsverktøy, veiledninger og støttemateriell til bruk ved basal demensutredning, for leger og helse- og omsorgspersonell.

Utredningsverktøy til bruk for leger

Praktisk utredningsverktøy til bruk for leger som skal gjennomføre basal demensutredning. (8 sider PDF)

Veileder for gjennomføring av basal demensutredning, leger (7 sider PDF)

Kartleggingsverktøy til bruk for kommunens helse- og omsorgspersonell

Praktisk kartleggingsverktøy til bruk for kommunens helse- og omsorgspersonell/hukommelsesteam. (24 sider PDF)

Veileder for gjennomføring av basal demensutredning, kommunens helse- og omsorgspersonell (8 sider PDF) (8 sider PDF)

Anbefalte tester og skjemaer, samlet

Dokumentet inneholder tester og skjemaer som anbefales brukt ved basal demensutredning. Testene og skjemaene kan skrives ut samlet eller enkeltvis, etter behov. (20 sider PDF)

Beskrivelse og tolkning av tester og skjemaer

Dokumentet gir en beskrivelse av tester og skjemaer som anbefales benyttet ved basal demensutredning, og hvordan resultater fra testene og skjemaene kan fortolkes. (6 sider PDF)

Innføring i enkelte sentrale juridiske aspekter ved utredning av demens

Dokumentet gir en innføring i enkelte sentrale juridiske aspekter som kan være nyttig å huske på ved utredning av demens. (6 sider PDF)

Halvårlig oppfølging av personer med demens

Verktøy for fastleger og hukommelsesteam til kartlegging og evaluering av pasientens sykdomsprogresjon (4 sider PDF)

Verktøy for utredning og oppfølging i sykehjem

Utredningsverktøy for bruk av helsepersonell og sykehjemsleger (26 sider PDF)

Norsk revidert Mini Mental Status Evaluering (MMSE-NR3)

MMSE-NR3 er en kognitiv test som inngår i basal demensutredning. Her finner du norsk og nordsamisk versjon, samt manual/veileder og pekeark.

MMSE-NR3 Norsk revidert Mini Mental Status Evaluering

Kognitiv test for kartlegging av kognitive funksjoner innen områdene hukommelse, orienteringsevne, språk, forståelse og visuokonstruksjon (6 sider PDF)

Inngår i basal demensutredning.

Klikk på Veileder for å se manual (6 sider PDF)

MMSE-NR3 Nordsamisk versjon

Kognitiv test for kartlegging av kognitive funksjoner innen områdene hukommelse, orienteringsevne, språk, forståelse og visuokonstruksjon.

(6 sider PDF)

Støttemateriell: MMSE-NR3 pekeark

Kan benyttes dersom pasienten har vansker med å gi adekvate muntlige og skriftlige svar på MMSE-NR3

Norsk revidert Klokketest (KT-NR3) med supplerende tester og materiell

Her finner du Klokketest KT-NR3, en kognitiv test som inngår i basal demensutredning. I tillegg finner du tester som kan brukes som supplement for å få et bedre bilde av årsaker til eventuelle vansker på klokketest KT-NR3, skåringseksempler og pekeark.

Norsk revidert Klokketest (KT-NR3)

Kognitiv test for å vurdere evne til planmessig utføring og visuokonstruksjon. Stiller også krav til oppmerksomhet, tallforståelse og semantisk hukommelse.
Inngår i basal demensutredning. (2 sider PDF)

Veileder: Illustrasjonsark med retningsgivende skåringseksempler for Klokketest KT-NR3 (4 sider PDF)

Supplerende test: Klokkekopieringstest og Viserplasseringstest

Kognitiv test. Disse kan brukes som supplement til Klokketest (KT-NR3) for å få et bedre bilde av årsaker til eventuelle vansker på klokketest. (3 sider PDF)

Supplerende test: Norsk revidert Klokkelesningstest (KLT-NR)

Kognitiv test. Kan brukes som supplement til Klokketest (KT-NR3) for å få et bedre bilde av årsaker til eventuelle vansker på klokketest.
Brukes sammen med Stimulusbok, se nedenfor (Støttemateriell: Stimulusbok for Klokkelesningstest). (1 side PDF)

Støttemateriell: Pekeark for klokkelesningstest (KLT-NR)

Pekearket benyttes dersom pasienten har vansker med adekvat verbal og skriftlig svar på Klokkelesningstest KLT-NR. (1 side PDF)

KLT-NR - Testmateriell

Stimulusbok for KLT-NR. Her finner du materiellet som inngår i testen : 12 stimulusark med tegninger av 12 klokker der pasienten skal angi nøyaktig klokkeslett. Boka er nødvendig for å gjennomføre klokkelesningstesten KLT-NR. KLT-NR kan brukes som supplement til klokketest (KT-NR) for å kartlegge om pasienten leser klokkeslett korrekt eller har visuoperseptuelle vansker (25 sider PDF)

Observasjon av sikkerhet i hjemmet

Skjemaet kartlegger temaer av betydning for sikkerheten i pasientens hjem.

Inngår i basal demensutredning. (1 side PDF)

IQCODE – Spørreskjema til pårørende

Spørreskjema der pårørende vurderer endringer i pasientens kognitive fungering de siste 10 årene.

Inngår i basal demensutredning. (1 side PDF)

ADL-vurderinger

Her finner du to skjemaer som kartlegger mestring av dagliglivets aktiviteter (Activities of Daily Living, ADL): Instrumentelle og Personnære Aktiviteter i Dagliglivet (IADL og PADL) og Barthel ADL-indeks.

Instrumentelle og Personnære Aktiviteter i Dagliglivet (IADL og PADL)

To skjemaer som kartlegger pasientens mestring av dagliglivets aktiviteter (Activities of Daily Living, ADL). Det ene kartlegger personnære ADL-aktiviteter (PADL) og omfatter seks områder knyttet til egenomsorg og personlig pleie. Det andre skjemaet kartlegger instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (IADL) og inneholder åtte områder knyttet til mer komplekse dagligdagse aktiviteter.

Inngår i basal demensutredning. (2 sider PDF med både IADL og PADL)

Barthel ADL-indeks

Skalaen kartlegger både funksjoner som kontinens, forflytning og trappegang og personnære aktiviteter som spising bading/dusj og påkledning. Sumskåren gir en indikasjon på hvor uavhengig personen er av hjelp fra andre. (1 side PDF)

Bruk av teknologi i hverdagen

Skjema som kartlegger pasientens mestring av IADL-aktiviteter som innebærer bruk av teknologi i hverdagen, slik som smarttelefon og dekoder. Brukes gjerne som supplement til ADL-vurdering.

Inngår i basal demensutredning. (1 side PDF)

Cornell skala for depresjon ved demens

Spørreskjema for å vurdere depressive symptomer hos personer med demens. Inngår i basal demensutredning.

Cornell skala for depresjon ved demens – CSDD

Spørreskjema for å vurdere depressive symptomer hos personer med demens (Inngår i basal demensutredning). (1 side PDF)

Veileder: Retningslinjer for administrering og skåring av Cornell skala for depresjon. (10 sider PDF)

Toolkit Diamond Lewy

Verktøy for diagnostikk og behandling av demens med Lewy-legemer og Parkinsons sykdom med demens. Oversatt og tilpasset til norske forhold av Arvid Rongve, Audun Vik-Mo og Dag Årsland (Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling – SESAM).

Kartleggingsverktøy for demens med Lewy-legemer (DLB)

Kartleggingsverktøy som bør brukes for alle som har kognitiv svikt med diagnostiske kjennetegn for demens med Lewy-legemer (DLB) på to nivå av sikkerhet (sannsynlig DLB og mulig DLB). Første side er oppsummering av kriterier, og på de følgende sidene er det spesifikke spørsmål/tester til hjelp for å finne fram til kjernekriterier og støttende kriterier for DLB.

Behandling av demens med Lewy-legemer (DLB) og Parkinsons sykdom med demens (PDD)

Her finner du beskrivelse av ulike symptomer ved DLB og PDD med forslag til legemiddelbehandling.

NPI Nevropsykiatrisk intervjuguide

Brukes for vurdering av nevropsykiatriske symptomer ved demens. Her finner du både kort-versjonen NPI-Q, som inngår i basal demenstredning, og lang-versjon av NPI, "sykehjemsversjonen."

Her kan du se en introduksjonsfilm om NPI.

NPI-Q - Nevropsykiatrisk intervjuguide, kortversjon

Som kortversjon av NPI, kartlegger NPI-Q kun intensitet av de 12 vanligste atferdsmessige og psykologiske symptomene ved demens. (2 sider PDF)

Her kan du se en introduksjonsfilm om NPI.
Her kan du se en film om NPI-Q.

NPI-NH - Nevropsykiatrisk intervjuguide, sykehjemsversjonen

Kartlegger de 12 vanligste atferdsmessige og psykologiske symptomene ved demens. Beskriver symptomenes hyppighet, intensitet og belastning for omsorgsgiver. (15 sider PDF)

Her kan du se en introduksjonsfilm om NPI.
Her kan du se en film om NPI-NH.

Belastningsskala - pårørende (Relative's stress scale – RSS)

Skalaen brukes for å vurdere stressbelastning ved å være pårørende til en person med demens.

Inngår i basal demensutredning. (1 side PDF)

Brief Agitation Rating Scale (BARS)

Kortversjon av Cohen-Mansfields Agitation Inventory. Kartlegger ti symptomer som omfatter både aggressiv, ikke-aggressiv, fysisk og verbal agitasjon. Skalaen gir et bilde av frekvens og hvilke typer agitasjon som preger pasienten. (1 side PDF)

Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI)

Skala for å vurdere symptomer på agitasjon, inklusive aggressiv og ikke aggressiv, fysisk og verbal. Skalaen inneholder totalt 29 symptomer på agitasjon og man skårer hvor ofte de ulike symptomene forekommer. (4 sider PDF)

Klinisk demensvurdering (KDV)

Klinisk demensvurdering (KDV) brukes for å beskrive kognisjon og fungering innenfor 6 domener – hukommelse, orientering, vurderingsevne og problemløsning, deltakelse i samfunnet, hjem og fritidsaktiviteter og personlig stell. Den er gratis å bruke i klinisk arbeid.
Vi har ikke tillatelse til å dele KDV på våre nettsider. Du kan søke om tilgang til KDV her

Døgnregistreringsskjema - Registreringsskjema for atferd

Skjema som kan benyttes for å kartlegge ulike typer atferd/symptomer gjennom døgnet. Kan belyse hvor ofte disse inntreffer, hvor lenge de varer, hvilke situasjoner de oppstår i, når på døgnet de eventuelt endres og lignende. (1 side PDF)

Geriatrisk depresjonsskala (GDS)

Selvevalueringsskala som avdekker depresjon hos eldre. Skalaen er et screeningsinstrument med 30 Ja/Nei spørsmål som pasienten fyller ut selv. (3 sider PDF)

KFI – kognitivt funksjonsinstrument

KFI – kognitivt funksjonsinstrument er et verktøy for å kartlegge endring i kognitiv funksjon det siste året. KFI foreligger i to versjoner -selvrapportert og pårørenderapportert. Spørsmålene retter seg mot konkrete og hverdagsnære situasjoner og illustrerer vanlige symptomer på kognitiv svikt.

KFI – kognitivt funksjonsinstrument - selvrapportert

Et verktøy for å kartlegge endring i kognitiv funksjon det siste året. Denne versjonen fylles ut av pasienten selv. Spørsmålene retter seg mot konkrete og hverdagsnære situasjoner og illustrerer vanlige symptomer på kognitiv svikt. (1 side PDF)

KFI – kognitivt funksjonsinstrument - pårørenderapportert

Et verktøy for å kartlegge endring i kognitiv funksjon det siste året. Denne versjonen fylles ut av pårørende. Spørsmålene retter seg mot konkrete og hverdagsnære situasjoner og illustrerer vanlige symptomer på kognitiv svikt. (1 side PDF)

Bangor målsettingsintervju kortversjon (BMSI-K)

Bangor målsettingsintervju kortversjon (BMSI-K) kan brukes for å identifisere hva som er en persons individuelle mål. Intervjuet er laget spesielt for personer med demens, og ble utviklet i forbindelse med kognitiv rehabilitering. BMSI-K er strukturert og gir mulighet til å vurdere den enkeltes måloppnåelse både før og etter tiltak.

Bangor målsettingsintervju kortversjon

Bangor målsettingsintervju kortversjon, 3 sider..

Veileder: Samleskjema som inkluderer veiledning og et støtteark , 8 sider.

Kjøreferdigheter – komparentintervju

Skjema som kan brukes i intervju av personer som kjenner pasienten godt. Opplysningene kan gi informasjon om symptomer som bør kartlegges nærmere og være et viktig bidrag i en førerkortvurdering. (2 sider PDF)

MADRS - Montgomery And Åsberg Depression Rating Scale

10-punkts graderingsskala av depresjon for fagpersonell, primært leger og psykologer. Graderingen skal baseres på et klinisk intervju som beveger seg fra bredt formulerte spørsmål om symptomer til mer detaljerte spørsmål som tillater en presis vurdering av alvorlighetsgrad. (5 sider PDF)

Multicultural Cognitive Examination - MCE

Multicultural Cognitive Examination (MCE) er en kognitiv screeningundersøkelse som er særlig aktuelt å bruke ved kognitiv utredning av personer med minoritetsbakgrunn, spesielt i tilfeller der språk, utdanningsnivå og/eller kultur er barrierer i utredningen. MCE omfatter RUDAS, bildehukommelsestesten RPT, ordflyttest og klokkelesningstest.

MCE - Testark med RUDAS

Her finner du testarket til MCE, inkludert RUDAS. I tillegg finner du heftet "Veiledning for administrasjon og skåring".

MCE - Testmateriell

Her finner du materiellet som inngår, med bildene til bildehukommelsestesten RPT og urskiver til klokkelesningstest.

Midtnorsk kartleggingsskjema

En systematisk kartlegging av brukers funksjoner, daglige aktiviteter og utforming av brukers bolig. Kartleggingsverktøyet gir god mulighet til grundig kartlegging av faktorer som har betydning for innføring av velferdsteknologi til den enkelte bruker og pårørende. (20 sider PDF)

Norsk revidert Addenbrookes Kognitive Testbatteri (AKTB-NR)

Kognitiv test. Kan brukes når det ønskes en mer omfattende kognitiv screeningundersøkelse. Både MMSE-NR3 og KT-NR3 inngår i AKTB-NR. I tillegg er det lagt inn deltester som dekker kognitive områder som ikke blir så godt ivaretatt i MMSE-NR3 og KT-NR3, som benevning, innlæring, hukommelse og eksekutive funksjoner (10 sider PDF)

Testmateriell ses nedenfor (Testmateriell: AKTB - stimulusbok)

AKTB-NR - Testmateriell

Stimulusbok til AKTB-NR med alt testmateriell som er nødvendig for å gjennomføre testen, bl.a. bilder og tegninger (31 sider PDF)

The European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB)

CNTB er et nevropsykologisk testbatteri for utredning av kognitiv svikt og demens i tilfeller der pasienten har lavt utdanningsnivå, manglende språkferdigheter og/eller kulturell bakgrunn som skaper barrierer i utredningen. CNTB kan administreres ved bruk av tolk.

CNTB består av: · Testhefte. · Testmateriell. · Veiledning for administrering og skåring, inkludert normer.
Merk at CNTB kun er tilgjengelig for autoriserte psykologer og leger med kompetanse i kognitiv testing og utredning, og kan kjøpes ved henvendelse til post@aldringoghelse.no. Oppgi ditt nummer i helsepersonellregisteret (HPR-nr.) når du kontakter oss.
Vær oppmerksom på at to av testene som inngår i CNTB, Five Digit Test og Color Trails, ikke er fritt tilgjengelige, men må kjøpes separat fra rettighetshaver.

Den norske versjonen av CNTB er en oversettelse og tilpasning av den danske og engelske versjonen av CNTB, utviklet av Nationalt Videnscenter for Demens ved T. Rune Nielsen i 2013. Norsk versjon er utviklet av Nasjonalt senter for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Faglig tilpasning og oversettelse er utført av Peter Bekkhus-Wetterberg og Jørgen Wagle
Se mer informasjon i bokhandelen til Aldring og helse

Norsk revidert Trail Making Test (TMT-NR3)

Kognitiv test som måler oppmerksomhet, tempo og eksekutiv funksjon.

Norsk revidert Trail Making Test (TMT-NR3)

Kognitiv test som måler oppmerksomhet, tempo og eksekutiv funksjon.
TMT består av to deler, A og B. TMT-A måler evne til fokusert oppmerksomhet og psykomotorisk tempo. TMT-B måler delt oppmerksomhet, psykomotorisk tempo og eksekutiv funksjon. (4 sider PDF)

Veileder: Manual til Norsk revidert Trail Making Test (TMT-NR3), med instruksjon for administrasjon og skåring samt normer. (4 sider PDF)

Kvalifisert helsepersonell kan få testark med oppgavene og manual ved å henvende seg til post@aldringoghelse.no.

EID-Q Engasjement og selvstendighet ved demens (Norsk versjon 2024)

EID-Q er et spørreskjema med 26 påstander som undersøker hvordan personer med demens i tidlig fase av demenssykdom opplever å leve med demens med tanke på livsutfoldelse, evne til å ta beslutninger, om personen har nære støttepersoner, sosial kontakt og nettverk, og samt grad av mestring og selvstendighet i daglige praktiske gjøremål. Skjemaet kan besvares enten ved at helsepersonell intervjuer personen med demens, eller ved at personen med demens selv fyller ut skjemaet.

EID-Q er norsk versjon av The Engagement and Independence in Dementia Questionnaire (EID-Q).

EID-Q, vanlig versjon (penn og papir)

EID-Q, digital versjon

OBS-Demens

Observasjonsskjema for vurdering av funksjon hos personer med kognitiv svikt og demens. (12 sider PDF)

QUALID Quality of life in Late-Stage Dementia

Skala som kan benyttes for å få et bilde av livskvalitet hos personer med demens av alvorlig grad. (4 sider PDF)

RAID-N Rating Anxiety In Dementia - norsk versjon

RAID-N Rating Anxiety In Dementia

Skala for å kartlegge angst hos personer med demens. (2 sider PDF)

Veileder til RAID-N: Retningslinjer for administrering og skåring: Rating Anxiety In Dementia-N (4 sider PDF)

Romlig orienteringsevne, spørreskjema

Romlig orienteringsevne er et kort spørreskjema for å kartlegge vansker med å orientere seg i omgivelsene. Skjemaet finnes i to versjoner: en som fylles ut av personen selv (eller som intervju) og en som fylles ut av pårørende.

Engelsk utgave av begge skjema ses nedenfor.

Romlig orienteringsevne, selvrapportering

Romlig orienteringsevne, selvrapportering: Kort spørreskjema for å kartlegge vansker med å orientere seg i omgivelsene. Skjemaet kan fylles ut av personen selv, men ved bruk hos personer under utredning for kognitiv svikt bør utfyllingen gjennomføres som intervju.

Romlig orienteringsevne, pårørende-skjema

Romlig orienteringsevne, pårørende-skjema: Kort spørreskjema for å kartlegge vansker med å orientere i omgivelsene, fylles ut av pårørende.

Spatial orientation screening - self-reported version

Spatial orientation screening - caregivers' version

RUDAS-NR, norsk versjon av The Rowland Universal Dementia Assessment Scale

Kognitiv test som er særlig aktuell å bruke når utdanningsnivå, kultur og språkbakgrunn kan være en barriere i utredning av kognitiv funksjon. Her finner du norsk og nordsamisk versjon av RUDAS-NR, samt manual.

RUDAS-NR norsk versjon

Kognitivt test som er særlig aktuell å bruke når utdanningsnivå, kultur og språkbakgrunn kan være en barriere i utredning av kognitiv funksjon. (3 sider PDF)

Veileder: RUDAS-NR, manual til norsk versjon av The Rowland Universal Dementia Assessment Scale. (20 sider PDF)

RUDAS-NR nordsamisk versjon

Kognitiv test som er særlig aktuell å bruke når utdanningsnivå, kultur og språkbakgrunn kan være en barriere i utredning av kognitiv funksjon. (3 sider PDF)

Verktøy for kartlegging av brukerbehov - velferdsteknologi

Et kartleggingsverktøy for å avdekke behov og ressurser for å danne et helhetlig bilde av brukers funksjonsnivå og danne grunnlag for å vurdere valg av velferdsteknologi og -tjenester

Verktøy for kartlegging av brukerbehov - velferdsteknologi

Verktøyet kan brukes for å kartlegge behov hos personer som kan tenkes å ha nytte av å benytte velferdsteknologi for trygghet, lokalisering, varsling, medisinering, sosial kontakt og kommunikasjon, tilrettelegging i bolig, osv.

Rusmisbruk: AUDIT, DUDIT og andre verktøy

På nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (NKROP) finnes informasjon om utredning av rus- og psykisk lidelse, og oversikt over kliniske ressurser og verktøy som kan være aktuelle, som AUDIT og DUDIT.

AUDIT - Alcohol Use Identification Test

Screeningverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkohol siste 12 måneder.

Her finner du informasjon om AUDIT og skjema utskriftsversjon og webversjon. Utskriftsversjon foreligger i norsk og nordsamisk versjon.

DUDIT - The Drug Use Disorders Identification Test

Selvrapporteringsskjema for identifisering av problemer med illegale rusmidler og/eller legemidler siste 12 måneder.

Her finner du informasjon om DUDIT og skjemaet både i utskriftsversjon og webversjon. Utskriftsversjon foreligger i norsk og nordsamisk versjon.

Sjekkliste: GPS til personer med demens

Denne sjekklista er ment som hjelp til deg som skal vurdere om en person med demens har behov for GPS for å være trygg i aktiviteter utendørs.

Sjekkliste: GPS til personer med demens

Sjekklista gir en oversikt over hva som er viktig å vurdere ved anskaffelse av GPS. Etter utfylling av denne sjekklista må du gå videre med detaljkartlegging for å tilpasse tiltaket best mulig til personen det gjelder. Du må gi informasjon om hvem som kan lokalisere vedkommende og innhente samtykke fra personen med demens til å bruke GPS

Last ned en interaktiv versjon av skjemaet (PDF)

Spørreskjema om stedsorientering i hverdagen

Spørreskjema for å kartlegge eventuelle vansker med stedsorientering i hverdagen. Finnes i to versjoner - en som fylles ut av pasient, en som fylles ut av pårørende.

Spørreskjema om stedsorientering i hverdagen – pasientversjon

Spørreskjema for å kartlegge eventuelle vansker med stedsorientering i hverdagen, utfylles av pasient. (2 sider PDF)

Spørreskjema om stedsorientering i hverdagen – pårørendeversjon

Spørreskjema for å kartlegge eventuelle vansker med stedsorientering i hverdagen, utfylles av pårørende. (2 sider PDF)

Verktøy for halvårlig oppfølging av personer med demens

Pasienter med en demensdiagnose bør følges opp av lege og hukommelsesteam hver 6. måned for å vurdere om det er behov for å endre medisinsk behandling eller omsorgstiltak. Verktøy som kan benyttes ved oppfølging. (4 sider PDF)

Adaptiv demensscreening

Adaptiv demensscreening - elektronisk versjon

Et spørreskjema for å oppdage demens ved Alzheimers sykdom hos personer med utviklingshemming (2 sider PDF)

Veileder: Veileder og bakgrunn for screeningverktøyet Adaptiv demensscreening (2 sider PDF)

Helhetlig pensjonskartlegging – HELP

Vurderingsskjema ved yrkesavgang for personer med utviklingshemning som kartlegger arbeidstakers funksjonsevne, arbeidssituasjon, hjemmesituasjon og muligheter for andre aktiviteter. (12 sider PDF)

PAS-ADD sjekkliste

Sjekkliste til bruk for å utrede voksne personer med utviklingshemning for psykiske helseproblemer. Norsk utgave distribueres med tillatelse gitt av utgiver og kan kjøpes via bokhandelen til Aldring og helse

Test for alvorlig kognitiv svikt (TSI)

Norsk versjon av Test for Severe Impairment (TSI), en test for å kartlegge alvorlig kognitiv svikt hos personer med utviklingshemming.

Test for alvorlig kognitiv svikt (TSI)

En test for å kartlegge alvorlig kognitiv svikt hos personer med utviklingshemming. (4 sider PDF)

Veileder om utfylling og tolkning av TSI (4 sider PDF)

Tidlige tegn

Tidlige tegn er et kartleggingsverktøy for oppfølging av voksne og eldre personer med utviklingshemning, og er utviklet for å etablere gode rutiner for å oppdage tidlige tegn på funksjonsfall og sykdom.

Tidlige tegn, elektronisk versjon

Tidlige tegn, elektronisk versjon og veileder i tekst til elektronisk versjon (16 siders pdf).

Skjemaet Tidlige Tegn elektronisk kan ikke åpnes i nettleseren, men må lastes ned og åpnes i Adobe Acrobat Reader.

Problemer? Her finner du en detaljert forklaring på hvordan du kan laste ned og åpne Tidlige tegn.

Tidlige tegn, papirversjon

Tidlige Tegn, papirversjon
Dette er en papirverson for utskrift som er uten automatiserte handlinger. (16 siders pdf).

Tidlige tegn, illustrasjonsbilder til veiledningsfilm

Tilleggsmateriell: Lettlest hefte - å bli eldre

Tilleggsmateriell: Tidlige tegn, legemiddelark

Tidlige tegn - Oppsummeringsskjema del F for elektronisk journal

Min livshistorie. Hvem er jeg – inkl. verktøy

Samtaleguide til bruk i samtaler med personer med demens eller kognitiv svikt. Den er et hjelpemiddel for at helse- og omsorgspersonell kan gi personsentrert omsorg gjennom å bli kjent med personens livshistorie, verdier, interesser og nettverk.

Bygger på og erstatter skjemaet «Personopplysninger – Min livshistorie» (11 sider PDF)

DisDAT – vurderingsverktøy for ubehag hos personer med utviklingshemning

Nå er DisDAT (Disability Distress Assessment Tool) endelig tilgjengelig på norsk. DisDAT har engelsk opprinnelse, og er oversatt og i bruk i flere land.

-DisDAT er ment som en hjelp til å oppdage tegn på ubehag hos personer som har begrenset evne til å kommunisere verbalt.
-DisDAT er utformet for å beskrive en persons uttrykksformer når hen er tilfreds eller utilpass.
-Det er IKKE et skåringsverktøy, men det skal gi oss en baseline-registrering (utgangsverdier) som gjør det enklere å oppdage endringer.