Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (FoU) er to viktige og nært relaterte aktiviteter som ofte brukes sammen i sammenheng med vitenskapelig arbeid, innovasjon og produktutvikling. I Aldring og helse har vi en bred forskningsprofil, med et særlig fokus på det som er virkelighetsnært. Gjennom utviklingsprosjekter tas nye ideer og løsninger i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Til utvikling

Forskning

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen våre fagområder. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Våre ansatte innen forskning

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på virkelighetsnær forskning med klinisk relevans.

Se alle våre forskere
Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonene.

Se alle våre vitenskapelige artikler
KVALAP

KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten. KVALAP er et kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien.

KVALAPs egne sider
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister.

NorKogs egne sider
Biblioteket Aldring og helse

Biblioteket hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08:30-15:30.

Til biblioteket

Forskningswebinar

Med jevne mellomrom inviterer Aldring og helse til et åpent webinar, hvor en internasjonalt anerkjent forsker presenterer sitt arbeid og svarer på spørsmål.

Mer om forskningswebinaret

Til forskning

Utvikling

Der forskningen vår fokuserer på å generere kunnskap og forståelse, må det også jobbes for å bruke denne kunnskapen til å skape konkrete løsninger og innovasjoner som kan brukes i det virkelige liv. Noen av utviklingsprosjektene resulterer i bokutgivelser eller kompetansehevingstiltak som kurs, e-læringer eller formelle utdanninger.

Våre ansatte innen utvikling

Vi bruker forskning og ny kunnskap som grunnlag for våre utviklingsprosjekter, som sørger for at viktig ny viten kommer i bruk i tjenestene.

Se alle ansatte innen utvikling
Forlaget Aldring og helse

Forlaget aldring og helse er sentral i formidling av kunnskap fra Aldring og helse. Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter og undervisningsmateriell tilknyttet våre fagområder.

Til forlaget
Hev kompetansen

Hvert år gjennomfører et stort antall helse- og omsorgsarbeidere kompetanseheving og utdanning hos Aldring og helse. Tilbudet spenner fra korte introduksjonskurs og e-læringer, til meritterende utdanning.

Hev kompetansen
Nettbutikk

Du finner en oversikt over våre utgivelser i bokhandelen. Flere publikasjoner kan lastes ned gratis.
Vi tilbyr også en rekke kurs og konferanser som avholdes enten fysisk eller digitalt. Flere av våre nettkurs er gratis.

Til nettbutikken

Nytt innen forskning og utvikling

Aktuelt forskningswebinar: Færre barn fødes. Er det en katastrofe eller en mulighet for et aldrende samfunn?

Kvinner over hele verden får i dag bare halvparten så mange barn som de gjorde for femti år siden. Hvorfor skjer dette? Og hva blir konsekvensene?…

Eldre kvinne går ned en trapp. Foto
Opplever kvinner flere tap i livet enn menn?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har sett på overgangene i livene til eldre, det være seg å bli pensjonist, miste nære familiemedlemmer eller å…

Mann på scene. Foto.
Landskonferansen åpen for påmelding

Programmet til årets Landskonferanse i alderspsykiatri er klart, og det er åpnet for påmelding. Sett av tiden og bli med på den viktigste…

12 sider med tips om hva vi kan gjøre for å forebygge demens

Aldring og helse presenterer i dag nettsiden Forebygging av demens. Her gis det en rekke tips om grep man selv kan ta for å redusere risikoen for …

Geir Selbæk i Aldring og helse-podden. Foto
Ny podkast med Geir Selbæk lansert: – Vi må tenke nytt om eldre og alderdommen

– Hvordan er det å bli gammel i Norge – handler det om demens, dårlig helse og tunge dager? Eller kan vi se frem til gode, aktive og meningsfylte…

Setter status for et demensfelt i rivende utvikling

Mange av de viktigste demensekspertene i landet har vært samlet for å snakke om demensdiagnostikk og behandling i en ny tid. Forskningssjef Geir…

Voksenskolen for personer med demens: – En modell for livslang læring

Aldring og helse deltok nylig på et avslutningsseminar for Voksenskolen for personer med demens i Grimstad. To års forskning ble markert. Birgitte…

Rekordmange forskere samlet om forskning på aldring i en ny tid

På Alderforskningskongressen på Fornebu, som skjedde 23.-24. oktober med 200 deltakere, stilte Geir Selbæk spørsmålet om aldring kan forebygges.…

Se flere nyheter
Identifiserer viktige vurderingskriterier for bedre kvalitet i sykehjem

En ny studie av Aldring og helses Kjerstin Tevik m.fl. har identifisert 16 indikatorer for å forbedre omsorgskvaliteten i sykehjem. Forskere, helsepersonell i sykehjem og pårørende valgte ut indikatorer i en omfattende prosess. Blant indikatorene er systematisk legemiddelgjennomgang, trykksår og atferdssymptomer. De er ment å hjelpe helsepersonell til å fokusere på sentrale områder i pasientbehandlingen. Dette vil kunne løfte standarden på omsorgen, og dermed livskvaliteten for sykehjemsbeboere.

Helsedirektoratet avrår kosttilskot mot bremsing av demens

– Mange med demens vil ikkje nødvendigvis hugsa at dei allereie har teke kosttilskot tidlegare på dagen, seier lege og nevrolog Hilde Risvoll. Mellom anna kan det også bli for store mengder. Risvoll har forska på bruken av kosttilskot blant personer med demens, som forsøk på å bremsa sjukdommen. Helsepersonell bør ha kunnskap om farane Risvoll har påpeika, meiner Helsedirektoratet. I dei nasjonale faglege retningslinjene for demens avrår dei å bruke kosttilskot mot bremsing av demens.

Hvordan sikre god kartlegging av delirium hos personer med demens på sykehjem?

Helsepersonell baserer i stor grad sine vurderinger av delirium hos personer med demens på sykehjem på intuisjon eller klinisk blikk. Sykepleier Emilie Eilertsen har sett på kartleggingsverktøy for delirium for sykehjemsbeboere med demens i en fagartikkel i Sykepleien. – Mine funn viser at det finnes flere verktøy for å kartlegge delirium på sykehjem, men at ingen av dem er klart egnet for pasienter med demens. Å bruke anbefalte verktøy krever erfaring og kompetanse, sier Eilertsen.

Les flere notiser