Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (FoU) er to viktige og nært relaterte aktiviteter som ofte brukes sammen i sammenheng med vitenskapelig arbeid, innovasjon og produktutvikling. I Aldring og helse har vi en bred forskningsprofil, med et særlig fokus på det som er virkelighetsnært. Gjennom utviklingsprosjekter tas nye ideer og løsninger i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

Til utvikling

Forskning

Forskningen skal bidra til nettverksbygging og økt kunnskap innen våre fagområder. Forsknings- og utviklingsprosjekter Aldring og helse gjennomfører skal ha fokus på å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre og deres pårørende. Kunnskapen som skapes, videreformidles raskt og på en forståelig måte.

Våre ansatte innen forskning

Vi har et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse, med samarbeid på tvers av land, regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på virkelighetsnær forskning med klinisk relevans.

Se alle våre forskere
Våre vitenskapelige artikler

Våre medarbeidere er hoved- eller medforfattere på over 50 vitenskapelige artikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonene.

Se alle våre vitenskapelige artikler
KVALAP

KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten. KVALAP er et kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien.

KVALAPs egne sider
NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialhelsetjenesten. NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister.

NorKogs egne sider
Biblioteket Aldring og helse

Biblioteket hjelper deg med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08:30-15:30.

Til biblioteket

Forskningswebinar

Med jevne mellomrom inviterer Aldring og helse til et åpent webinar, hvor en internasjonalt anerkjent forsker presenterer sitt arbeid og svarer på spørsmål.

Mer om forskningswebinaret

Til forskning

Utvikling

Der forskningen vår fokuserer på å generere kunnskap og forståelse, må det også jobbes for å bruke denne kunnskapen til å skape konkrete løsninger og innovasjoner som kan brukes i det virkelige liv. Noen av utviklingsprosjektene resulterer i bokutgivelser eller kompetansehevingstiltak som kurs, e-læringer eller formelle utdanninger.

Våre ansatte innen utvikling

Vi bruker forskning og ny kunnskap som grunnlag for våre utviklingsprosjekter, som sørger for at viktig ny viten kommer i bruk i tjenestene.

Se alle ansatte innen utvikling
Forlaget Aldring og helse

Forlaget aldring og helse er sentral i formidling av kunnskap fra Aldring og helse. Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter og undervisningsmateriell tilknyttet våre fagområder.

Til forlaget
Hev kompetansen

Hvert år gjennomfører et stort antall helse- og omsorgsarbeidere kompetanseheving og utdanning hos Aldring og helse. Tilbudet spenner fra korte introduksjonskurs og e-læringer, til meritterende utdanning.

Hev kompetansen
Nettbutikk

Du finner en oversikt over våre utgivelser i bokhandelen. Flere publikasjoner kan lastes ned gratis.
Vi tilbyr også en rekke kurs og konferanser som avholdes enten fysisk eller digitalt. Flere av våre nettkurs er gratis.

Til nettbutikken

Nytt innen forskning og utvikling

Mannlig helsepersonell prater med eldre kvinne i rullestol. Foto
To av tre eldre med demens har ikke fått demensdiagnose

Kun 35,6 prosent av eldre med demens har fått en demensdiagnose, viser en ny, norsk studie. Personer med demens som har høy utdanning har oftere…

Ingvild Tina Saltvedt er tildelt Demensforskningsprisen 2024.
– Demens er helsevesenets «klimatrussel»

Ingvild Tina Saltvedt, professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim, har forsket på demens i mer enn 30 år. Hun mener det…

To pleiere i smittevernsutstyr. Foto
Hvordan har koronapandemien påvirket våre eldre?

Eldre opplevde en umiddelbar nedgang i tilbudet av helse- og omsorgstjenester den første tiden etter utbruddet av korona-pandemien. Fastlegene fikk…

Første episode av Om aldring: Hvordan snakke med eldre om selvmord? 

Foredragsserien Psyk-IT har de siste årene utviklet seg til å favne flere fagområder enn det opprinnelige. – Som en konsekvens av dette, endrer…

Mann smiler foran vegg. Foto.
Professorat til Aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse har fått et professorat ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. – Vi er svært glade for…

Eldre kvinne med utviklingshemning leser ark. Foto
En ny europeisk studie avdekker viktig kunnskap om demens hos personer med Downs syndrom

Personer med Downs syndrom har økt risiko for tidlig demens, men en stor, ny europeisk studie tyder på at demensutvikling kan utsettes ved…

Aktuelt forskningswebinar: Færre barn fødes. Er det en katastrofe eller en mulighet for et aldrende samfunn?

Kvinner over hele verden får i dag bare halvparten så mange barn som de gjorde for femti år siden. Hvorfor skjer dette? Og hva blir konsekvensene?…

Eldre kvinne går ned en trapp. Foto
Opplever kvinner flere tap i livet enn menn?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har sett på overgangene i livene til eldre, det være seg å bli pensjonist, miste nære familiemedlemmer eller å…

Se flere nyheter
Mentalt krevende yrker kan gi mindre risiko for demens

En ny studie har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Den viser at de med mentalt krevende jobber i 30- til 60-årene, har mindre risiko for å utvikle demens når de blir eldre, enn de med jobb i mindre mentalt krevende yrker. De som har rutinepregede yrker, innen for eksempel renhold, kan ha 37 % høyere risiko for å utvikle demens etter fylte 70 år, enn eksempelvis lærere. Flere av forskerne bak studien jobber i Aldring og helse. Datagrunnlaget er fra folkehelseundersøkelsen HUNT4 70+.

Stipend til demensforskning 2024

Leon Jarners Minnefond til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på kr 250 000 til anvendelse i forskning om demens som skal utføres i Norge. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens og/eller deres pårørende. Det benyttes ikke et særskilt søknadsskjema. Fristen er 31. mai.

Identifiserer viktige vurderingskriterier for bedre kvalitet i sykehjem

En ny studie av Aldring og helses Kjerstin Tevik m.fl. har identifisert 16 indikatorer for å forbedre omsorgskvaliteten i sykehjem. Forskere, helsepersonell i sykehjem og pårørende valgte ut indikatorer i en omfattende prosess. Blant indikatorene er systematisk legemiddelgjennomgang, trykksår og atferdssymptomer. De er ment å hjelpe helsepersonell til å fokusere på sentrale områder i pasientbehandlingen. Dette vil kunne løfte standarden på omsorgen, og dermed livskvaliteten for sykehjemsbeboere.

Les flere notiser