Aldring og helse mener - Aldring og helse

Aldring og helse mener

Faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Innspill til arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025

Alkoholinntaket kan ha negativ innvirkning for eldres helse, men også på selve aldringsprosessene. De punkter som er tatt med i utkast til nasjonal alkoholstrategi er viktige, men ingen av dem omhandler eldre eller eldre voksne som ikke er arbeidsaktive. Dette er en gruppe vi vil forvente gis oppmerksomhet i en nasjonal strategi.

Les hele innspillet her

Høringssvar fra Aldring og helse vedrørende prioritering av kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 pandemien – prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester

Omhandler temaer som 1) Juridiske forhold og rettigheter, herunder forsvarlighet og pårørende, 2) Saksbehandling for tildelingsvedtak og omgjøringsadgangen, 3) Helse- og omsorgsfaglige betraktninger, herunder kompetanse, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, alminnelig besøksstans og mulig unntak, spesielt sårbare grupper, tvang og medisinskfaglig veiledning og samarbeid, samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, 4) Høringssvar knyttet til utviklingshemning og aldring, herunder etisk praksis, uklar begrepsbruk og veiledning og samhandling.

Les hele høringsvaret her

Kommentar: Hjemmeboende eldre og deres pårørende i koronaens tid

Mange eldre bor alene, og er allerede avhengige av hjelp og støtte fra kommunen og sine pårørende. Personer med demens kan være særlig utsatt, fordi de kanskje ikke forstår og klarer å etterleve rådene og påbudene fra myndighetene. «Pårørende kan komme til å få en større rolle i omsorgsarbeidet under koronaviruspandemien», skriver daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse i kommentaren.
Hjemmeboende eldre og deres pårørende i koronaens tid.

Innspill til Demensplan 2025: Notater for utvalgte områder

Aldring og helse har utarbeidet notater på fem områder, som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Les innspillene her.

Demensforskning – hvilke områder bør prioriteres?

Tiltak for personer med alvorlig demens med 24 timers omsorg

Kompetanse

Boformer

Modell for brukermedvirkning og kommunikasjonsstøtte. Forebygging og behandling av APSD

NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Aldring og helse er positive til forslaget om å samle all tvangslovgivning i en lov. Aldring og helse støtter også ambisjonene om å redusere den faktiske bruken av tvang i helsevesenet.

Les hele høringsnotatet her

Høringssvar fra Aldring og helse på forslag til Lov om eldreombud, 05122019

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse støtter forslaget til lov om Eldreombud. Vi ønsker at et slikt ombud skal arbeide for å redusere alderisme i samfunnet generelt, men også mot alderisme blant de eldre selv. Det er i våre øyne sentralt at   eldre inkluderes i samfunnet på en bedre måte enn tilfellet er i dag. Videre legger vi til grunn at lover, forskrifter og eksisterende tilbud og instanser har samme gyldighet overfor eldre som overfor alle andre aldersgrupper. Et eldreombud må ikke føre til at andre instanser, som pasient- og brukerombudet, kan nedprioritere denne gruppen.

Kari Midtbø Kristiansen

Innspillsmøte om pårørendestrategi 3. juni 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse takker for muligheten til å komme med innspill til ny pårørendestrategi. Her er noen av de sentrale utfordringer, slik vi ser det.

Les hele innspillet her

NOU 2019: 12. Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse støtter utredningen og utvalgets innstilling om å investere mer og bredere i kunnskap gjennom hele livet. Det er positivt at utredningen antyder flere «spor» og ulike forslag når det gjelder støtteordninger og studiefinansiering.

Vi vil understreke betydningen av å koble kompetanseheving sammen med arbeidslivet og at utredningen så tydelig har fokus på læringsutbytte for både den enkelte og for samfunnet.

Som nasjonal kompetansetjeneste er vi glad for at utvalget har vektlagt tiltak som fremmer utvikling av gode digitale og nettbaserte utdanningstilbud, der både læringsprosessene og distribusjon av opplæringen har fokus.

Kommentar til utvalgets forslag nr. 7 om å «Fjerne 30-poengregelen i fagskolene»

Aldring og helse støtter anbefalingen om å fjerne 30-poengsregelen for utdanninger. Det vil gi mulighet til å tilby utdanninger av mer spesifikk karakter og med et begrenset omfang, og samtidig kvalifisere til offentlig tilskudd. Kortere studieløp vil kunne sammenfalle med en etterspørsel eller behov meldt fra arbeidslivet.
Konsekvenser av en slik endring krever bestemmelser om hva slags portefølje og sammenkoblinger av emner som til sammen skal gi uttelling med tilsammen 60 eller 90 studiepoeng og kvalifisere for fagskolegrad og/eller høyere fagskolegrad.

Tønsberg 230919, Kari Midtbø Kristiansen, Daglig leder

Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse støtter forslaget til endringer i helsepersonelloven §29c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring. Vi har ingen innvendinger mot utformingen eller når utvidelsen av innsyn er ment å gjelde, og tror dette er en fornuftig utvidelse.

Tønsberg 15.09.19, Kari Midtbø Kristiansen, Daglig leder

Innspill på seminar om Morgendagens boliger for eldre i regi av Helse- og omsorgsdepartementet

Om utfordringsbildet for morgendagens boliger, hva vi vet og kanskje ikke vet om hvem de eldre som skal bo i disse boligene er, og litt om hvilke prinsipper vi mener er viktige for utforming av morgendagens bomiljøer, også for eldre.

Les hele innspillet her