Aldring og helse mener

Faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

“Rapport fra ekspertgruppen om tilgang og prioritering”

Dette er den siste rapporten i en serie av tre rapporter fra forskjellige ekspertgrupper (om perspektiv og prioritering, om åpenhet og prioritering, og om tilgang og prioritering).

Les høringsnotatet

Rapporten «Tillit til prioriteringer – økt åpenhet, medvirkning og kompetanse»

Aldring og helse er enig i at økt åpenhet, medvirkning og kompetanse er viktig for å sikre tillit til prioriteringene som gjøres i helsevesenet og støtter de fire «grepene» som framheves i rapporten.

Les høringsnotatet

Innspill til nasjonal livskvalitetsstrategi

Nasjonalt senter for aldring og helse ønsker å uttrykke støtte til Regjeringens innspillsnotat om Nasjonal livskvalitetsstrategi.

Les innspillet

Høringsnotat på rapporten «Perspektiv og prioriteringer»

Aldring og helse støtter rapportens hovedkonklusjon hvor dagens system, der man bruker et utvidet helsetjenesteperspektiv, bør endres til et system med en
primæranalyse med et rent helsetjenesteperspektiv, og en sekundæranalyse med et samfunnsperspektiv der det er relevant.

Les høringsnotatet

Ekstern høring – anbefaling om fysisk aktivitet ved diabetes type 2

Personer med kognitiv svikt eller demens kan ha behov for ekstra veiledning og støtte til å initiere og opprettholde fysisk aktivitet.

Les høringsinnspillet

Innspill til Stortinget til kommende melding om høyere yrkesfaglig utdanning

Vi ønsker et bedre integrert utdanningssystemet som synliggjør høyere yrkesfaglig utdanning som likeverdige alternativer til ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Les innspillet

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Videreutvikling og forenkling av nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus.

Les høringssvar

Innspill til Stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester 

Eldre vil utgjøre en gradvis økende andel av befolkningen fram mot 2100. Vi må forvente at denne delen av befolkningen vil legge beslag på en stadig større andel av helsetjenestene, også innenfor de akuttmedisinske tjenestene. Det er derfor helt nødvendig at departementet inkluderer fagmiljøer med spesialkompetanse innenfor eldres somatiske og psykiske helse i sitt arbeid. 

Les innspillet til Stortingsmeldingen

Innspill til høring fra Helsedirektoratet – Kapittel om artrose i Aktivitetshåndboken

Forekomsten av artrose øker med økende alder. Vi ønsker derfor at det skal gå tydeligere fram at tiltakene som anbefales også må gjøres tilgjengelig for personer med kognitiv svikt og demens.

Se innspillet om artrose til Aktivitetshåndboken

Innspill til ekstern høring av Nasjonal kreftstrategi 2024 – 2028

Det er viktig å forebygge og både målsettingen og tiltakene støttes av Aldring og helse. Det er en god ide å systematisk prøve ut onkogeriatriske tjenester som en del av vurderingene.

Les innspillet til Nasjonal kreftstrategi

Innspill til høring om opprettelse av et nasjonalt utdanningsregister

Aldring og helse støtter opprettelsen av et slikt register. Vi mener det vil gi god oversikt og ha stor betydning, kanskje særlig for mindre utdanningsaktører som Fagskolen Aldring og helse, som ligger utenfor det tradisjonelle utdanningssystemet, men like fullt er en offentlig fagskole som nå er NOKUT-akkreditert på fagområdet helse.

Se innspillet til nasjonalt utdanningsregister her

Høringssvar Helsedirektoratets forslag til ny legespesialitet i palliativ medisin

Aldring og helse støtter opprettelsen av en slik spesialitet. Vi støtter det tverrfaglige fokuset og eget læringsmål om veiledning og undervisning.

Les høringssvar til ny legespesialitet i palliativ medisin

Høringssvar for nasjonale faglige råd for forebygging av fall hos eldre

Alle sykehjemsbeboere anses å ha høy risiko for fall. Etterlevelse av rådene vil kreve svært mye av alle yrkesgrupper innenfor helsefagene, men trolig vil det være særlig arbeidskrevende for fastleger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, er blant innspillene fra Aldring og helse.

Les høringssvaret om faglige råd for fallforebygging hos eldre her

Høringssvar på NOU 2023: 8 – Fellesskapets sykehus 

Aldring og helse ønsker å presisere at nye muligheter og metoder for utredning og diagnostikk av demens vil kreve nye samarbeidsformer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og at det er viktig at dette legges inn i konkretiseringen av Fellesskapets sykehus. 

Se høringssvaret her

Innspill til NOU 2023:5 Den store forskjellen— Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

Rapporten gir en grundig oversikt over kvinners helse og betydningen av kjønn for helse i et livsløpsperspektiv. Vi synes utvalget redegjør godt for kvinners risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester gjennom livet.

Les høringssvaret her

Høringssvar Helsepersonellkommisjonens NOU 2023 4 Tid for handling

Vi vil takke Helsepersonellkommisjonen for et arbeid og en rapport som vi opplever som grundig, realistisk og løsningsorientert.

Les høringssvaret her

Høringsuttalelse til Byrådets høringsutkast, Bergen kommune. Bergen som Norges ledende studieby. Temaplan for studenter 

Les uttalelsen her

Innspill til Representantforslag 111S (2022-2023) om en verdig
eldreomsorg og et anstendig tilbud til brukere av hjemmetjenester og
til beboere i sykehjem

Les innspillet her

Høringssvar om utdanningsstøtte til
ungdom og voksne i videregående opplæring

Nasjonalt senter for aldring og helse har avgitt høringssvaret «uten merknader» på denne høringen. Vi støtter forslaget. 

Her finner du høringssvaret

Høringssvar – Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven

Nasjonalt senter for aldring og helse takker for muligheten til å avgi høringssvar på forslag til endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr). Aldring og helse støtter en slik lovendring, men vil presisere at man i fremtidige situasjoner må søke å unngå unødig og langvarig isolasjon av sårbare grupper som eldre og personer med demens, både i eget hjem og på institusjon og personer med utviklingshemning. 

Les høringssvaret om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven

Innspill til reformen Bo trygt hjemme

Aldring og helse mener vi må utvikle aldersvennlige samfunn ved å bygge sosiale boformer som er så aldersvennlige at man kan bli i samme konsept, også når man får behov for tjenester på ulikt nivå. 

Les innspillet til Bo trygt hjemme

Innspill til Helsepersonellkommisjonen 

Aldring og helse har tatt utgangspunkt i noen av punktene fra innspillet til HelseOmsorg21, Forskningsrådet, og utdyper enkelte av dem under og viser hvordan våre modeller kan brukes for å møte framtidens utfordringer knyttet til kompetanse i helsetjenestene. 

Les innspillet til Helsepersonellkommisjonen

Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Som Nasjonalt senter for aldring og helse ser vi viktigheten av nasjonal helse- og samhandlingsplan for hele befolkningen. Dette innspillet har hovedfokus på behov knyttet til økt andelen eldre og betydningen for de eldste aldersgruppene.

Les innspillet til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør 

Nasjonalt senter for aldring og helse støtter forslaget om å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter. Forslaget kan være et tiltak for å redusere digitalt utenforskap blant enkelte eldre eller andre mindre digitale grupper i samfunnet. 

Les innspillet til endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Ekstern høring – kapittel om demens

Aldring og helse takker for muligheten til å gi innspill på Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling – råd om demens. Generelt er vårt inntrykk av høringsutkastet at rådene i svært stor grad gjør fysisk aktivitet for personer med demens til behandling som krever dyptgående spesialkunnskap.

Les innspillet til Aktivitetshåndboken og kapittelet om demens

Høringssvar NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt»

Nasjonalt senter for aldring og helse takker for muligheten til å komme med høringssvar vedrørende NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt». Vi vil rose det regjeringsoppnevnte utvalget for en grundig og et godt gjennomarbeidet forslag til forbedringer av BPA-ordningen i høringsnotatet med tittel «Selvstyrt er velstyrt». Ordningens formål er helt klart i tråd med menneskerettighetene og CRPD, der den skal bidra til likestilling og mulighet for å leve selvvalgte og selvstendige liv.

Les innspillet til BPA-ordningen

Innspill til ny folkehelsemelding 

 God helse og funksjon i eldre år er avhengig av helseatferd og de valgene vi gjør gjennom hele livet, eller for å si det på en annen måte; folkehelse i et livsløpsperspektiv. Gode folkehelsetiltak kan bidra til at tiden med sykdom og funksjonstap blir så kort som mulig i alderdommen. 

Les innspillet til ny folkehelsemelding

Innspill om de største utfordringene vi ser for omsorgstjenestene framover 

 Vi er godt kjent med at det blir flere eldre.  Dette vil få konsekvenser for alle deler av omsorgstjenestene. Om disse ekstra årene tilbringes med god helse og funksjon eller uhelse og funksjonstap, er avgjørende for bærekraften til våre helse- og omsorgstjenester. Kanskje også for samfunnet for øvrig. 

Les innspillene til omsorgstjenestene i framtiden

Innspill ved underveisevalueringsmøte av Leve hele livet

Behov for kunnskapsgrunnlag om tiltak som kan optimalisere helse,
funksjon og livskvalitet blant den stadig økende andelen eldre i
befolkningen.

Les innspillene til Leve hele livet her

Budsjettinnspill til statsbudsjettet 2022 fra Nasjonalt senter for aldring og helse

Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Hva kan et nasjonalt senter for aldring og helse bidra med? 

Les innspillet til Statsbudsjettet 2022 her

Høringssvar angående forslag til helse-portefølje Forskningsrådet

Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) takker for muligheten til å gi innspill til porteføljeplanen for Helse. Dette basert på at Forskningsrådet har innført en porteføljestyringsmodell som innebærer at Forskningsrådets investeringer i forskning og innovasjon er strukturert langs færre og mer samordnede ansvarsområder.

Her finner du høringssvaret

Høringssvar til nasjonale råd om legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Aldring og helse har gitt flere innspill til de nasjonale rådene om legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.

Les høringssvaret her

Svar til Høring av endringer i smittevernloven – Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2

Aldring og helse har ingen merknader til høringen og har avgitt elektronisk høringssvar om det i høringsplattformen til regjeringen.

Her er selve høringsbrevet

Høringssvar – Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring

Aldring og helse takker for muligheten til å avgi høringssvar til revidert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. Vi opplever at retningslinjen i all hovedsak fremstår som god og gjennomarbeidet. De ni anbefalingene ser alle ut til å være kunnskapsbaserte gode grep for å forebygge og behandle underernæring.

Vi har ingen ytterligere innspill/kommentarer til høringsutkastet.

Se høringsbrevet her

Høringssvar – Forslag til forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger

Aldring og helse takker for muligheten til å komme med innspill i høringen om Forslag til forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger. Aldring og helse er opptatt av at vi i framtiden vil ha behov for varierte botilbud for eldre, både med og uten tjenester. 

Les høringssvaret til Forslag til forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger

Høringssvar til Temaplan Leve hele livet – et aldersvennelig Asker

Nasjonalt senter for aldring og helse takker for muligheten til å avgi høringssvar til Temaplan Leve hele livet i Asker kommune. Vi finner temaplanen svært interessant og vil berømme Asker kommune for at planen er så tverrsektoriell. 

Les innspillet til Temaplan Leve hele livet i Asker kommune

Innspill til revidert utgave av Veileder for institusjonsplasser i Oslo kommune ved Sykehjemsetaten

Aldring og helse takker for invitasjon til å komme med innspill på revidert utgave av Veileder for institusjonsplasser i Oslo kommune ved Sykehjemsetaten. Det er veldig positivt at behovet for spesialiserte plasser til denne gruppen løftes. 

Les innspillet til Veileder for institusjonsplasser i Oslo kommune

Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven, innspill fra Aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse takker for muligheten til å avgi høringssvar på høring om koronasertifikat. Aldring og helse har ingen merknader til det prinsipielle ved forslaget, men vil presisere viktigheten av at det lages et godt ikke-digitalt alternativ til personer som ikke mestrer digitale flater eller ikke benytter seg av Helsenorge.no. 

Les høringsnotatet om koronasertifikat

Innspill til helhetlig strategi og planmessig utvikling av arbeidet rettet mot personer som utøver vold og seksuelle overgrep

Nasjonalt senter for aldring og helse takker for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med en helhetlig strategi og planmessig utvikling av arbeidet rettet mot personer som utøver vold og seksuelle overgrep fra Nasjonalt senter for aldring og helse, ref. 21/599.

Les innspillet til strategi

Innspill til representantforslag fra SV til helse- og omsorgskomiteen om likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet, dokument 8.

Ferske forekomsttall fra Nasjonalt senter for aldring og helse viser at det er 101 118 personer med demens i Norge. Dette tallet er langt høyere enn forventet, og tallet vil nesten fordobles i årene frem mot 2040. Det er således ingen tvil om at denne pasientgruppens hjelpebehov vil føre til et sterkt press på helse- og omsorgtjenestene i årene frem over.

Les innspillet her

Høringssvar Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Les høringssvaret her

Innspill til arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025

Alkoholinntaket kan ha negativ innvirkning for eldres helse, men også på selve aldringsprosessene. De punkter som er tatt med i utkast til nasjonal alkoholstrategi er viktige, men ingen av dem omhandler eldre eller eldre voksne som ikke er arbeidsaktive. Dette er en gruppe vi vil forvente gis oppmerksomhet i en nasjonal strategi.

Høringssvar fra Aldring og helse vedrørende prioritering av kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 pandemien – prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester

Omhandler temaer som 1) Juridiske forhold og rettigheter, herunder forsvarlighet og pårørende, 2) Saksbehandling for tildelingsvedtak og omgjøringsadgangen, 3) Helse- og omsorgsfaglige betraktninger, herunder kompetanse, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, alminnelig besøksstans og mulig unntak, spesielt sårbare grupper, tvang og medisinskfaglig veiledning og samarbeid, samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, 4) Høringssvar knyttet til utviklingshemning og aldring, herunder etisk praksis, uklar begrepsbruk og veiledning og samhandling.

Kommentar: Hjemmeboende eldre og deres pårørende i koronaens tid

Mange eldre bor alene, og er allerede avhengige av hjelp og støtte fra kommunen og sine pårørende. Personer med demens kan være særlig utsatt, fordi de kanskje ikke forstår og klarer å etterleve rådene og påbudene fra myndighetene. “Pårørende kan komme til å få en større rolle i omsorgsarbeidet under koronaviruspandemien”, skriver daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse i kommentaren.

Innspill til Demensplan 2025: Notater for utvalgte områder

Aldring og helse har utarbeidet notater på fem områder, som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet:

  • Demensforskning – hvilke områder bør prioriteres?
  • Tiltak for personer med alvorlig demens med 24 timers omsorg
  • Kompetanse
  • Boformer
  • Modell for brukermedvirkning og kommunikasjonsstøtte. Forebygging og behandling av APSD

NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Aldring og helse er positive til forslaget om å samle all tvangslovgivning i en lov. Aldring og helse støtter også ambisjonene om å redusere den faktiske bruken av tvang i helsevesenet.

Høringssvar fra Aldring og helse på forslag til Lov om eldreombud, 05122019

Nasjonalt senter for aldring og helse støtter forslaget til lov om Eldreombud. Vi ønsker at et slikt ombud skal arbeide for å redusere alderisme i samfunnet generelt, men også mot alderisme blant de eldre selv. Det er i våre øyne sentralt at   eldre inkluderes i samfunnet på en bedre måte enn tilfellet er i dag. Videre legger vi til grunn at lover, forskrifter og eksisterende tilbud og instanser har samme gyldighet overfor eldre som overfor alle andre aldersgrupper. Et eldreombud må ikke føre til at andre instanser, som pasient- og brukerombudet, kan nedprioritere denne gruppen.

Kari Midtbø Kristiansen

Innspillsmøte om pårørendestrategi 3. juni 2019

Nasjonalt senter for aldring og helse takker for muligheten til å komme med innspill til ny pårørendestrategi. Her er noen av de sentrale utfordringer, slik vi ser det.

NOU 2019: 12. Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Nasjonalt senter for aldring og helse støtter utredningen og utvalgets innstilling om å investere mer og bredere i kunnskap gjennom hele livet. Det er positivt at utredningen antyder flere «spor» og ulike forslag når det gjelder støtteordninger og studiefinansiering.

Vi vil understreke betydningen av å koble kompetanseheving sammen med arbeidslivet og at utredningen så tydelig har fokus på læringsutbytte for både den enkelte og for samfunnet.

Som nasjonal kompetansetjeneste er vi glad for at utvalget har vektlagt tiltak som fremmer utvikling av gode digitale og nettbaserte utdanningstilbud, der både læringsprosessene og distribusjon av opplæringen har fokus.

Kommentar til utvalgets forslag nr. 7 om å «Fjerne 30-poengregelen i fagskolene»

Aldring og helse støtter anbefalingen om å fjerne 30-poengsregelen for utdanninger. Det vil gi mulighet til å tilby utdanninger av mer spesifikk karakter og med et begrenset omfang, og samtidig kvalifisere til offentlig tilskudd. Kortere studieløp vil kunne sammenfalle med en etterspørsel eller behov meldt fra arbeidslivet.
Konsekvenser av en slik endring krever bestemmelser om hva slags portefølje og sammenkoblinger av emner som til sammen skal gi uttelling med tilsammen 60 eller 90 studiepoeng og kvalifisere for fagskolegrad og/eller høyere fagskolegrad.

Tønsberg 230919, Kari Midtbø Kristiansen, Daglig leder

Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Nasjonalt senter for aldring og helse støtter forslaget til endringer i helsepersonelloven §29c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring. Vi har ingen innvendinger mot utformingen eller når utvidelsen av innsyn er ment å gjelde, og tror dette er en fornuftig utvidelse.

Tønsberg 15.09.19, Kari Midtbø Kristiansen, Daglig leder

Innspill på seminar om Morgendagens boliger for eldre i regi av Helse- og omsorgsdepartementet

Om utfordringsbildet for morgendagens boliger, hva vi vet og kanskje ikke vet om hvem de eldre som skal bo i disse boligene er, og litt om hvilke prinsipper vi mener er viktige for utforming av morgendagens bomiljøer, også for eldre.