Om NorKog-registeret

Registeret er etablert for å bedre kvaliteten på tilbudet til personer med kognitive symptomer og demens som utredes i spesialisthelsetjenesten. Data som samles i registeret benyttes til kvalitetsforbedring og forskning.

Bakgrunn

For å øke kunnskap om diagnostikk, utredning og behandling av kognitive symptomer og demens tok Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (Aldring og helse) og Alderspsykiatriske fag- og forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe) i 2007 initiativ til å opprette et register for pasienter som ble utredet ved poliklinikker i spesialisthelsetjenesten i helse Sør Øst. 

Flere helseregioner og sykehus ønsket deltagelse. Målet var at data som samles i registeret kunne benyttes til kvalitetsforbedring og forskning. I april 2013 fikk registeret status som nasjonalt kvalitetsregister for demens. I 2019 deltar sykehus fra alle helseregioner med levering av data til registeret. 

Målsetting for registeret

  • Å arbeide for å bedre diagnostikk og klassifisering av kognitiv svikt og demens, for å lære mer om sykdomsforløpet og bedre behandlingen
  • Å kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk i utredning av kognitive symptomer og demens
  • Å sikre at pasientene utredes etter samme mal, med strukturert innhenting av informasjon, ved bruk av internasjonal anerkjente utredningsverktøy og tester
  • Å videreutvikle og drive ett nettverk for kvalitetsutvikling mellom de behandlende poliklinikkene i spesialisthelsetjenesten som utreder kognitive symptomer og demens, for å sikre likeverdig utredning i hele landet
  • Å arbeide for å fremme forskning knyttet til kognitive symptomer og demens
  • Å bidra med data som gir beslutningstagere bedre grunnlag for planlegging av tjenester til personer med kognitive symptomer og demens

NorKog ønsker å registrere alle pasienter som henvises til en poliklinikk i spesialisthelsetjensten i Norge for utredning av kognitive symptomer og/eller demens.

Vedtekter

Vedtekter for NorKog- godkjent høst 2021