Demens og psykisk helse hos eldre (tidl. demensomsorg og alderspsykiatri)

Demens og psykisk helse hos eldre, er organisert som deltidsstudium over to år (tilsvarende ett år fulltid). Utdanningen er delt opp i emner med ulike temaer og studiekrav knyttet til disse.

Studieplanen for Demens og psykisk helse hos eldre

Studiesteder

Alta, Bergen, Drammen, Hønefoss, Tønsberg

Emneoversikt

Emne 1. Etikk, samhandling og kommunikasjon

Emne 1 inneholder temaer som er sentrale i helsegrunnutdanningene og for alle som er ansatt i helse- og omsorgssektoren; etikk, kommunikasjon, psykologi, sosiologi og stats- og kommunalkunnskap. Temaene eksemplifiseres og konkretiseres med forhold fra praksis

 • Fellesemne for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag
 • 12 uker
 • 9 studiepoeng

Emne 2. Demens og psykisk helse hos eldre

Emne 2 omhandler demenssykdommer og psykiske sykdommer hos eldre. Sykdomslære, utredning, behandling og tjenestetilbud er sentrale temaer. Det er fokus på pasientens og pårørendes opplevelse av sin situasjon med demenssykdom og med psykiske sykdommer. Personsentrert omsorg introduseres som et verdigrunnlag og en måte å forstå hvordan pasienten opplever sin situasjon. Utfordrende samhandling og lovverket som regulerer dette er også sentrale temaer.

 • 22 uker
 • 17 studiepoeng

Emne 3. Fordypningsarbeid

Emne 3 består av et fordypningsarbeid. Fordypningsarbeidet er praksisrelatert og skal gjenspeile hva studenten har lært gjennom hele første studieår, emne 1 og emne 2. Studenten skal derfor bruke kunnskap og litteratur fra emne 1 og emne 2 i tillegg til selvvalgt litteratur som er knyttet til fordypningsoppgaven.

 • 6 uker
 • 4 studiepoeng

Emne 4. Miljøbehandling

Miljøbehandling basert på personsentrert omsorg er hovedtemaet i emne 4. Det anvendes prinsipper fra personsentrert omsorg for å skreddersy miljøbehandling for den enkelte pasient. Målsetting, tilrettelegging og gjennomføring av miljøtiltak, samt verktøy for evaluering er sentrale temaer sammen med samarbeid, undervisning og veiledning.

 • 24 uker
 • 18 studiepoeng

Emne 5. Miljøbehandling i praksis

Emne 5 er eksamensperioden med fokus på miljøbehandling i praksis til en person med demens og/eller psykisk sykdom i eldre år. Eksamen består av å planlegge, gjennomføre og evaluere miljøbehandling i praksis som deretter beskrives i et skriftlig individuelt arbeid.

 • 16 uker
 • 12 studiepoeng

Arbeidsformer

 • Deltid over to år
 • Fysiske fellessamlinger (to ganger per år)
 • Læringsgrupper på nett
 • Webinar
 • Tilhørighet til en klasse
 • Oppgaver i praksis
 • Individuell oppfølging og veiledning
 • Studiebesøk

Studiekrav

 • praksisoppgaver
 • refleksjonsoppgaver
 • kartleggingsoppgaver og loggføring
 • muntlig innlegg i digitale læringsgrupper
 • innlegg i diskusjonsforum

Studiekravene er praksisnære, og blir hovedsakelig vurdert på bakgrunn av skriftlige innleveringer. Det å skrive oppgaver er derfor en stor og viktig del i studiet og det gis veiledning. Alle oppgaver skrives på PC og sendes inn elektronisk i klasserommet på nett. Du er derfor avhengig av å disponere egen PC eller Mac.

Oppfølging og støtte

Hensikten med undervisning er å gi studenten støtte i arbeidet med å nå læringsutbyttet for studiet, og skolen legger stor vekt på personlig oppfølging av hver enkelt student. Studentene vil få grundige tilbakemeldinger på innleveringer (studiekrav), skriftlig og/eller muntlig (video).

Studielederne kan enkelt kontaktes på epost, telefon eller meldinger, for råd og veiledning, oppmuntring og annen type hjelp ved behov.

Studenten bærer selv hovedansvaret for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen i emnene og må selv også beregne tid til, og planlegge egne læringsaktiviteter.