Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap for elever og studenter

Vi får spørsmål om litteratur og kunnskap i forbindelse med oppgaver og eksamen. Her finner du lenker til stoff som kan hjelpe deg i mål. Siden oppdateres jevnlig.

Målgruppe og nivå

Kilder er organisert etter utvalgte temaer i læreplaner tilhørende videregående skole og studieplaner til Fagskolen Aldring og helse.

* læringsutbytte i studieplaner tilhørende våre opplæringstilbud og utdanningerfagbrev til helsefagarbeider og Fagskolen Aldring og helse.
* kompetansemål i nye læreplaner i Fagfornyelsen i videregående skole, vgs. For eksempel Fagfornyelsen i Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)

Kilder og kildekritikk

Det er viktig å kunne vurdere om en tekst og et bilde er til å stole på. Dette gjelder i alle utdanninger fra grunnskole til forskernivå. Valg av kilder og kritisk vurdering av disse er sentralt i utdanningen. Kritisk tenkning og etisk bevissthet kommer inn allerede i overordnet del i de nye læreplanene i Fagfornyelsen.

En kilde kan være en bok, artikkel, hjemmesideartikkel, rapport, nettportal, film etc.
En artikkel kan være en fagartikkel eller vitenskapelig artikkel. Sistnevnte har krav om fagfellevurdering og ny forskning. På nettstedet Kildekompasset kan vi lese mer om hva en vitenskapelig artikkel er, hvilke krav som stilles og hvordan sjekke kildene. Kritisk vurdering av kilder og kildekritikk er beskrevet på Kildekompasset og Nasjonal digital læringsarena, NDLA. Se også hjemmesiden til eget skolebibliotek.

Biblioteket ved Høgskolen i Innlandet har laget kurs i kilder og kildebruk.

Tips til litteratur og kilder

Les mer om kildekritikk på denne siden, ta kontakt med eget bibliotek eller ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Biblioteket skaffer artiklene der det ikke er aktiv lenke.

Valg av temaer og kilder oppdateres jevnlig. Sist revidert 13. oktober 2023.
Referansestil: APA 7th 

Aldring og helse

Bøker og rapporter

Husebø, B.S. & Flo, E. (red.). (2020). Eldreboken : diagnoser og behandling. Fagbokforlaget.
Bibliotekkatalogen

Ibsen, T.L. Strand, B.H. & Selbæk, G. (2024). Hvordan har koronapandemien påvirket eldre? Forlaget aldring og helse.
Kan lastes ned på nettsiden til Aldring og helse.

Meld.St. 24. (2022-2023). Fellesskap og meistring. Bu trygt heime. Helse- og omsorgsdepartementet.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20222023/id2984417/

Strand, B.H., Berg, C.L., Syse, A., Nielsen, C.S., Skirbekk, V.F., Totland, T,H., Hansen, T., Vollrath, M.E.M.T., Blix, H.S., Husabø, K.J., Gjertsen, F., Meyer, H.E., Kvaavik, E., Nes, R.B., Reneflot, A., Ranhoff, A.H., Bye, E.K., Holvik, K., Hjellvik, V.,…Håberg, A.K. (2023, 13. mars). Helse hos eldre. I: Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge
https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/grupper/eldre/?term=

Kunnskapsoppsummeringer

Eliassen, M & Hartviksen, T. (2021). Aktivitet og fellesskap.Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Beskrivelser av eksisterende kunnskap om reformens utfordringsområder på feltet Aktivitet og fellesskap. https://www.ressursportal.no/aktivitet-og-fellesskap-kunnskapsnotat-sof-2020

Nettsider

Aldring og helse (u.å.). Aldring og helse.no. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://www.aldringoghelse.no/

Helsedirektoratet (2022, 30. september). Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.
https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/somatisk-helse-og-levevaner-ved-psykiske-lidelser-og-eller-rusmiddelproblemer


Senteret for et aldersvennlig Norge (u.å.). Aldersvennlig.no. Hentet 13. oktober 2023 fra https://www.aldersvennlig.no/

Berøring

Dieserud, L. (2021). Berøring – en håndfull kjærlighet. Omsorg, 38(3)

Holmberg, B. (2021). Beröring på gott och ont i livets slut på vård- och omsorgsboende. Omsorg, 38(3).

Østergaard, E. B., Nielsen, B. W., Wiegard, L., Jørgensen, M. M., Madsen, H. N., & Dahlgaard, J. O. (2022). Den glemte krop: Når berøring og bevægelse virker positivt på sindet til fremme for mental sundhed. Sundhedsprofessionelle Studier6(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/134752

Boforhold for eldre

Artikler

Aspesletten, JB., Ponton, IG., Brugman, E. & Jakobsen, J. (2021) Ny samarbeidsform mellom helsehus og bydel gjorde pasientene tryggere. Sykepleien fag. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.85045 

Bergland, Å, Kirkevold, M. (2011). Hvilke faktorer i de fysiske omgivelsene hemmer og fremmer funksjon, trivsel og velvære hos personer med demens? Sykepleien Forskning, 6(1), 14-25. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2011.0045

Moe, E., Hauge, Å.L. & Høyland, K. (2021). Bofellesskap – et bidrag til økt livskvalitet for eldre? Tidsskrift for boligforskning, 4(1), 46–62
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2021-01-04

Wallander, B. (2018). Hva kjennetegner et godt botilbud? Tidsskriftet aldring og helse; 22, nr 3
https://www.aldringoghelse.no/hva-kjennetegner-et-godt-botilbud/

Bøker og rapporter

Høyland, K., Kirkevold, Ø.,Woods, R. & Haugan, G. (2015). Er smått alltid godt i demensomsorgen? – Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens. NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2393161

Sandlie, H.C, Flåto, M. & Gulbrandsen, L. (2023). Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år (NOVA Rapport;8/23). NOVA OsloMet
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3090376

Waage,A., Bull-Hansen, Ø., Skjerve, BR. & Sørlie, KH. (Red.) (2019). Håndbok – Aldersvennlig stedsutvikling. Norske arkitekters landsforbund.
https://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2021/03/Aldersvennlig-stedsutvikling-handbok.pdf

Nettsider

Folkehelseinstituttet (2021, 22. september). Boligformer for eldre.https://www.fhi.no/publ/2021/boligformer-for-eldre/

Høyland, K., Denizou, K., Halvorsen, T. & Moe, E. (2020). Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. SINTEF. https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1822718/

Dagaktivitetstilbud

Søk på dagaktivitetstilbud i bibliotekkatalogen.

Artikler
Langemyhr, L. E., & Haukelien, H. (2022). «Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl». Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(3), 1-12. https://doi.org/10.18261/tfo.8.3.5

Taranrød, L.B., Kirkevold, Ø., Pedersen, I & Eriksen, S. (2023). The transition of care from farm-based daycare for people with dementia: The perspective of next of kin. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 18(1)
https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2228047

Bøker og rapporter

Strandli, E.H.A., Wagle, J. & Wilson, K. (red.). (2020). Dagaktivitetstilbud for personer med demens – en håndbok. Forlaget aldring og helse.
Kan lastes ned fra Aldring og helse.

Tretteteig, S. & Ane Stavrum, a. (2023). Inn på tunet. Dagaktivitetstilbud til personer med demens. Forlaget aldring og helse.
https://butikk.aldringoghelse.no/kognisjon-og-demens/utgivelser/inn-paa-tunet-dagaktivitetstilbud-til-personer-med-demens-2

Ibsen, T.L. (2021). Farm-based day care for people with dementia. The service, the participants and their experiences [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Oslo. Bibliotekkatalogen

Strandenæs, M.G. (2023). Day care for people with dementia: A service to promote activity and quality of life. [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Oslo.
Bibliotekkatalogen

Nettsider

Aldring og helse (u.å.). Inn på tunet: Unikt tilbud til personer med demens. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://aldringoghelse.no/demens/a-leve-med-demens/demensomsorg-pa-gard/

Demens

Alzheimers sykdom

Søk på Alzheimers sykdom i bibliotekatalogen.

Artikler

Knapskog, A.B., Engedal, K., Selbæk, G., Øksengård, A.R. (2021). Alzheimers sykdom – diagnostikk og behandling. Tidsskriftet for Den norske legeforening
https://tidsskriftet.no/2021/04/klinisk-oversikt/alzheimers-sykdom-diagnostikk-og-behandling

Nettsider

Aldring og helse. Alzheimers sykdom. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://www.aldringoghelse.no/demens/fakta-om-demens/alzheimers-sykdom/

Helsenorge (2022, 10. oktober). Hva er demens? 
https://www.helsenorge.no/sykdom/demens/alzheimer-og-demens/

Engedal, K. (2022, 31. desember). Alzheimers sykdom. I Store norske leksikon. https://sml.snl.no/demens

Demens

Søk på demens i bibliotekatalogen.

Artikler

Gjøra, L., Strand, B.H., Engedal, K., Ernstsen, L.,  Myrstad, C.,  Skjellegrind, H., Thingstad, P. & Selbæk, G. (2023). Demens og mild kognitiv svikt hos eldre personer i Trøndelag. Tidsskrift for Den norske legeforening https://doi.org/10.4045/tidsskr.22.0815

Bøker og rapporter

Engedal, K. & Brækhus, A. (2023). Hva er demens? Forlaget aldring og helse.
Bibliotekkatalogen

Gjøra, L. (2020). Forekomst av demens i Norge. Forlaget aldring og helse.
https://butikk.aldringoghelse.no/demens/forekomst-av-demens-i-norge

Nordens velferdssenters temanettverk for demens og etniske minoriteter. (2020). Demensomsorg for innvandrere. En håndbok. Nordens velferdssenter.
https://nordicwelfare.org/nb/publikationer/demensomsorg-for-innvandrere/

Rokstad, A.M.M. & Smebye, K.L. (Red.). (2020). Personer med demens. Møte og samhandling. Cappelen Damm.
Bibliotekkatalog

Selbæk, G. (2023). Demens: Alt du bør vite om demenssykdommer og hvordan de kan forhindres. Kagge forlag.
Bibliotekkatalogen

Tretteteig, S. (red.) (2016). Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Forlaget Aldring og helse.
Bibliotekkatalogen

Nettsider

Aldring og helse. (u.å.). Fakta om demens. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://www.aldringoghelse.no/demens/fakta-om-demens/

Aldring og helse, Helsedirektoratet & Nasjonalforeningen for folkehelsen. (u.å.). Veiviser demens. Hentet 13. oktotber 2023 fra
https://veiviserdemens.aldringoghelse.no/

Engedal, K. (2022, 6. oktober). Demens. I Store norske leksikon. https://sml.snl.no/demens

Folkehelseinstituttet (2021, 23. februar). Demens. I: Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge. https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/demens/ 

Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om demens.
Hentet 13. oktober 2023 fra https://www.helsedirektoratet.no/tema/demens

Nasjonal senter for aldring og helse. (u.å). Kognitiv stimuleringsterapi.
Hentet 13. oktober 2023 fra https://www.aldringoghelse.no/demens/behandling-og-oppfolging/hukommelsesstimulerende-terapi/

Nasjonalforeningen for folkehelsen. Demens. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://nasjonalforeningen.no/demens/

Demenskartet

Hvor mange i Norge har demens? Finn ut hvordan forekomsten av demens vil være i din kommune med demenskartet.

Digital isolasjon eller sosial digitalisering

Digital isolasjon eller sosial digitalisering

Artikler

Lüders, M. & Brandtzæg, P.B. (2016). Når sosialt blir flyktig – En kvalitativ studie av hvordan eldre opplever sosiale medier. Norsk medietidsskrift, 23(2),1-8. https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2016-02-04

Rønning, WM. & Sølvberg, AM. (2020).  Digitalt medborgerskap: Seniorers erfaringer med arenaer for læring av digital teknologi. Tidsskrift for velferdsforskning, 23(4), 222-236.Https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-04-01

Walderhaug, N., Styve, A. & Molnes, S.I. (2020). Hva synes eldre om å bruke videokommunikasjon? Sykepleien faghttps://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.80600

Bøker og rapporter

Ibsen, T., Rokstad, A.M.M., Eriksen, S., Bjørkløf, G.H., Tveito, M., Bergh, S., Selbæk, G. (2022). Sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien. Rapport. Aldring og helse.
https://www.digiblad.no/aldring_og_helse/sosial-isolasjon-blant-eldre-under-koronapandemien/?

Molvik, E. (2019).Eldre og sosiale medier Hva kjennetegner eldre som bruker sosiale medier? Sosiale medier og ensomhet blant eldre. [Masteroppgave]. NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2613316

Slettemeås, D., Mainsah, H. & Berg, L. (2018). Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet. Oppdragsrapport 18- 2018. Forskningsinstituttet Sifo, OsloMet. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/1309

Nettsider:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021, 09. november). Digital hele livet: Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digital-hele-livet/id2870833/

Veien mot det digitale tiåret. EØS-notat | 03.07.2023 https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/jan/veien-mot-det-digitale-tiaret-path-to-the-digital-decade/id2905582/

SHAPE (2021, 9.november). BLI MED! https://shapeproject.eu/bli-med/?doing_wp_cron=1636017845.8349139690399169921875

Døden og døende

Artikler

Lersveen, G.L. & Devik, S.A. (2021). Opplevelse av trygghet i hjemmebasert palliativ omsorg: pasienters og pårørendesperspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3). https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-05

Bøker og rapporter

Fugelli, P. (2010). Døden, skal vi danse? Universitetsforlaget.
Bibliotekkatalogen

Johannessen, A., Askeland, N., Jørgensen, I.B & Ulvestad, J. (red.). (2018). Døden i livet. Cappelen Damm akademisk.
Bibliotekkatalogen

Rønsen, A. & Trier, E.L. (2022). Omsorg for døende og deres pårørende : Å være der og være nær. Fagbokforlaget.
Bibliotekkatalogen

Kunnskapsoppsummeringer

Rønsen, A. (2020). Palliativ omsorg i kommunene. En oppsummering av kunnskap. Omsorgsbiblioteket. https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2636784

Ensomhet

Artikler

Nicolaisen, M. Pripp, A.H. & Thorsen, K. (2022). Why Not Lonely? A Longitudinal Study of Factors Related to Loneliness and Non-Loneliness in Different Age Groups Among People in the Second Part of Life. The International Journal of Aging and Human Development. :914150221112292. https://doi.org/10.1177/00914150221112292 

Bøker og rapporter

Ibsen, T., Rokstad, A.M.M., Eriksen, S., Bjørkløf, G.H., Tveito, M., Bergh, S., Selbæk, G. (2022). Sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien. Rapport. Aldring og helse.
https://www.digiblad.no/aldring_og_helse/sosial-isolasjon-blant-eldre-under-koronapandemien/?

Flor, A. (2022). Glemt i eget hjem: Hvordan hindre at hjemmet blir en institusjon uten sosial kontakt i alderdommen. Røde Kors
https://www.rodekors.no/aktuelt/2022/eldre-glemmes/

Ernæring og eldre

Søk på ernæring i bibliotekatalogen.

Bøker og rapporter

Brodtkorb, K. (2020). Ernæring, mat og måltider. I. M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten (3. utg., s. 301-316). Gyldendal.
Bibliotekkatalogen

Kunnskapsoppsummeringer

Devik, S.A., Olsen, R.M. (2018). Underernæring og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene – En oppsummering av kunnskap [Oppsummering av kunnskap] https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2583947

Melby, L. & Ambugo, E.A. (2020). Mat og måltider. Senter for omsorgsforskning.
[Oppsummering av kunnskap]
https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2654404

Nettsider

Helsedirektoratet. (2022, 14. mars). Forebygging og behandling av underernæring. Nasjonal faglig retningslinje. Helsedirektoratet.
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering

Helsedirektoratet. (2016). Kosthåndboken–veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.Helsedirektoratet.
Lenke til pdf

Helsedirektoratet (2023, 20. juni). Kunnskapsgrunnlaget for nye kostråd er lansert. Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/kunnskapsgrunnlaget-for-nye-kostrad-er-lansert

Helsedirektoratet. (2022). Mer enn mat – nasjonal ernæringsstrategi for eldre.
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/mer-enn-mat–nasjonal-ernaeringsstrategi-for-eldre

Helse- og omsorgsdepartementet. (2021). God og riktig mat hele livet. Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/god-og-riktig-mat-hele-livet/id2849251/

Fysisk aktivitet

Artikler
Telenius, E.W., Tangen, G.G., Eriksen, S. & Rokstad, A.M.M. (2022). Fun and a meaningful routine: the experience of physical activity in people with dementia. BMC Geriatrics, 22(500). https://doi.org/10.1186/s12877-022-03149-6

Bøker og rapporter

Dalene, K.E., Wenche Nystad, W. & Ulf Ekelund, U. (2019). Helseeffekter av fysisk aktivitet. Folkehelseinstituttet.
https://www.fhi.no/le/aktivitet/helseeffekter-av-fysisk-aktivitet/

Kapittel i bok
Helbostad, J.L. (2020). Bevegelse og aktivitet. I. M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten (3. utg.) (s. 343-361). Gyldendal.
Bibliotekkatalogen

Telenius, E.W., Langhammer, B., Helbostad, J.L. & Granbo, R. (2017). Fysisk aktivitet og trening på sykehjem. (HiOA rapport 2017 nr 8.). HiOA
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/86

Kunnskapsoppsummeringer
Danielsen, K.K. (2021). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid – En oppsummering av kunnskap. (Oppsummering nr;24), Senter for omsorgsforskning, 2021.
https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2771783

Nettsider

Aldring og helse. (u.å.). Fysisk aktivitet. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://www.aldringoghelse.no/aktivitet-i-hverdagen/fysisk-aktivitet/

Ekelund U, Nystad W. (2023, 1. november). Fysisk aktivitet i Norge. I: Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/levevaner/fysisk-aktivitet/?term=

Helsedirektoratet. (2022, 9. mai). Kva fysisk aktivitet gjer med kroppen. HelseNorge. https://www.helsenorge.no/nn/trening-og-fysisk-aktivitet/hva-fysisk-aktivitet-gjor-med-kroppen/

Helsedirektoratet. (2021, 29. januar). Psykisk helse og fysisk aktivitet. HelseNorge.
https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/psykisk-helse-og-fysisk-aktivitet/

Helsedirektoratet. (2023, 4. juli). Voksne og eldre – generelle råd. I: Nasjonale faglige råd for Fysisk aktivitet i forebygging og behandling
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling/voksne-og-eldre

Kulturkompetanse, flerkulturelle samfunn, migrasjon, urfolk

Artikler

Boelsbjerg, H. B., & Hede, K. (2022). Oplevelser af othering blandt pårørende til minoritetspatienter med palliative behov. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(2), 45-56. https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.4

Eira, J.B. & Mehus, G. (2022). Reindriftssamer har pleie- og omsorgsbehov i to kommuner. Sykepleien 2022;110(88154) https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2022.88154

Johansen, H. (2018). Når ingen forstår deg, fordypes ensomheten og lidelsen. Sykepleien, 106,(72294).  Https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.72294

Lønning, M.N. & Houge, A.B. (2021). «Jeg kan ikke slåss på to fronter»: Engasjement og utholdenhet i rehabiliteringsarbeid med torturutsatte. Tidsskrift for velferdsforskning, 24, (4). s. 5–18. https://www.idunn.no/doi/pdf/10.18261/issn.2464-3076-2021-04-01

Mathiesen, E. (2020). Hvordan kan helsepersonell hjelpe flyktninger som sliter psykisk? Sykepleien, 108. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.82396

Mehus, G. & Giæver, A. (2022). Om uformell omsorg: en kvalitativ studie fra sjøsamiske kystsamfunn i Finnmark. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(3)
https://doi.org/10.18261/tfo.8.3.4

Olsen, T.Å. (2021). Kampen mot diskriminering av helsepersonell begynner i utdanningen. Sykepleien, 109(86095). https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.86095

Sommerfeld, K. & Rosenberg, A. (2019). Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling? Sykepleien,107,(74962). https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.74962

Ssanova, S., Hougen, M.H. & Sverre, B.L. (2022). Å bygge broer. Helseressurser og sosial kapital blant eldre somaliere i Norge. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(2), 30-44. https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.3

Syse, A & Tønnessen, M. (2022). Flere eldre innvandrere blant framtidens brukere av omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(2), 8-29.
https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/tfo.8.2.2

Tingvold, L., & Fagertun, A. (2022). Bilder av omsorg: tause normer for arbeid i flerkulturelle stabsfellesskap i norske sykehjem. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(2), 75-89. https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.6

Ådland, A. K., Lavik, M. H., Gripsrud, B. H., & Ramvi, E. (2022). Spenninger i flerkulturelle arbeidsfellesskap ved sykehjem. En etnografisk studie. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(2), 107-122. https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.8

Spesialnummer i Tidsskrift for omsorgsforskning 2022, nr 2
https://www.idunn.no/toc/tfo/8/2

Bøker og rapporter

Hanssen, I. (2019). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. (4.utg.). Gyldendal.

Molvik, I. & Ingebretsen, R. (2020). Etablering og drift av kurs for pårørende til eldre innvandrere med demens: Inspirasjonshefte. Forlaget aldringoghelse.
https://butikk.aldringoghelse.no/file/sync-files/dp2020-paarorende-kurs-innvandrere-haandbok-2019_digital.pdf

Nordens velferdssenters temanettverk for demens og etniske minoriteter. (2020). Demensomsorg for innvandrere. En håndbok. Nordens velferdssenter.
https://nordicwelfare.org/nb/publikationer/demensomsorg-for-innvandrere/

Statistisk sentralbyrå (2022). Eldre innvandrere i Norge: Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse. (Rapporter 2022/2). SSB
https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/artikler/eldre-innvandrere-i-norge.demografi-boforhold-inntekt-formue-og-helse

Kunnskapsoppsummeringer

Jakobsen, M. D., & Storstein Spilker, R. (2020). Innvandrere og brukermedvirkning i helse og omsorgstjenestene. Hvordan ivareta innvandreres brukermedvirkning i avgjørelser om egen helse, utforming av tjenester og tjenesteforskning. En oppsummering av kunnskap (Oppsummering nr;21). Senter for omsorgsforskning
https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2686533

Engelsk

Gele, A.A., Pettersen, K.S., Torheim, L.E. & Kumar, B.(2016). Health literacy: the missing link in improving the health of Somali immigrant women in Oslo. BMC Public Health,16(1),1134.https://doi.org/10.1186/s12889-016-3790-6

Gulestø, R., Lillekroken, D., Halvorsrud, L., Bjørge, H. (2023). Different senses of one’s place: Exploring social adjustment to home-based care services among family caregivers from minority ethnic backgrounds who have relatives living with dementia. Dementia. https://doi.org/10.1177/14713012221148528

Jager, M., den Boeft, A., Versteeg-Pieterse, A., Leij-Halfwerk, S., Pelgrim, T., van der Sande, R. & van den Muijsenbergh, M. (2021).Observing cultural competence of healthcare professionals: A systematic review of observational assessment instruments. Patient Education Counseling, 104(4), 750-759. https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.10.010

Kjøllesdal, M.K.R., Gerwing, J., Indseth, T. (2022). Health risks among long-term immigrants in Norway with poor Norwegian language proficiency. Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/14034948221085399

Nielsen, T.R., Nielsen, D.S. & Waldemar, G. (2021). Feasibility of a culturally tailored dementia information program for minority ethnic communities in Denmark. Interntaional Journal of Geriatric Psychiatryhttps://doi.org/10.1002/gps.5656

Sagbakken, M., Ingebretsen, R. & Spilker, R. S. (2020). How to adapt caring services to migration-driven diversity? A qualitative study exploring challenges and possible adjustments in the care of people living with dementia. PLoS One, 15(12), e0243803. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243803

Legemidler og eldre

Artikler

Bergh, S., Michaelsen, E., Andfossen, N.B., Lichtwarck, B, Selbæk, G. & Kirkevold, Ø. (2021). Bruk av alkohol og vanedannende legemidler hos eldre norske hjemmetjenestemottakere. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3), 1-12. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-03

Helvik, A-S., Bergh, S., Kabukcuoğlu, K., Šaltytė Benth, J., Lichtwarck, B., Husebø, B., & Tevik, K. (2022) Prevalence and persistent prescription of analgesic drugs in persons admitted with dementia to a nursing home – A longitudinal study. PLoS ONE 17(12): https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279909

Hermann, M., Eikemo, H., Heimro, L., Høyvik, E. & Kjome, R. (2021). Legemiddelgjennomgang ved innkomst i sykehjem. Sykepleien Forskning; 16
DOI: 10.4220/Sykepleienf.2021.86715

Bøker og rapporter

Engedal, K. & Tveit, M. (2019). Legemiddelbehandling. I. Engedal, K. & Tveit. M. (red.). Alderspsykiatri. Forlaget aldring og helse.
Bibliotekkatalogen

Miljøtiltak

Miljøtiltak

Artikler
Langemyhr, L. E., & Haukelien, H. (2022). «Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl». Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(3), 1-12. https://doi.org/10.18261/tfo.8.3.5

Bøker, permer og rapporter

Haugland, S., Berge, U., Gjermestad, A., Høium, K. & Løkke, J.A. (red.) (2022). Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget.
Bibliotekkatalogen

Liland, K. (2022). Trivsel og sosialt nettverk. I K. Revheim (red.), Mitt livs ABC : Perm 1. – 2.utg. Forlaget aldring og helse.
Bibliotekkatalogen

Dyreassistert aktivitet

Artikler

Aarskog, N., Ellingsen, S., Eide, J & Bruvik, F,K. (2023). Terapihund og robotsel skaper glede hos sykehjemsbeboere med demens. Sykepleien;111(91846):e-91846
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2023.91846

Jøranson, N. (2017). Hvordan kan aktivitet med selroboten Paro fremme helse hos sykehjemsbeboere med en demenssykdom? Tidsskrift for omsorgsforskning, 3,(2)
https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-02-07

Klovning

Artikler

Løyning, Å. H., Torrissen, W., & Stølen, V. (2021). Klovning på norske alders- og sykehjem i koronaens tid: En rapport fra Klokkeklovnenes hverdag. Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 3(1-2), 107-115. https://doi.org/doi:10.18261/issn.2535-7913-2021-01-02-10

Torrissen, W. (2018). Kan Klokkeklovnene hjelpe mennesker med demens? Sykepleien.no. https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/10/kan-klokkeklovnene-hjelpe-mennesker-med-demens

Kunst

Artikler

Lea, E., Hansen, C., & Synnes, O. (2020). Kunsten å ta kunsten på alvor: Personer med demens på kunstmuseet. Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 2(1), 51-67.
https://doi.org/10.18261/issn.2535.7913-2020-01-05

Litteratur

Artikler

Larsen, E. B. (2023). Når vi trenger det som mest: Bruk av metoden Shared reading i helsesektoren. Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 5(1), 1-5. https://doi.org/10.18261/njach.5.1.4

Livsfortellinger, minner og reminisens

Artikler

Bekkhus-Wetterberg, M. (2019). Bruk av minnealbum – for å opprettholde selvet hos personer med demens. Tidsskriftet aldring og helse ; 23(4). https://www.aldringoghelse.no/wp-content/uploads/2020/08/tidsskriftet-ah-4-2019-web.pdf

Sukkestad, J,H. (2022). Reminisens på museum: med teater og drama som verktøy. DRAMA, 59(1).
https://doi.org/10.18261/drama.59.1.14

Bøker og rapporter

Nordström, B-O. (2017). Husker du da …? Minner fra 1950- og 60-tallet. En huskehåndbok med støtte fra Extrastiftelsen. Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Bibliotekkatalogen

Westergård, B-E. (2021). Livsfortellinger : å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn. Universitetsforlaget.
Bibliotekkatalogen

Øvereng, A. & Bull, L. (2016). Film som aktivitet. Sansing, minner og samvær. Manual for bruk av SESONGFILM. Forlaget Aldring og helse.
Bibliotekkatalogen

von Hirsch, K. (2017). Barndom : 50-tallet. Vega Forlag.
Bibliotekkatalogen

Musikk

Søk på musikk og musikkterapi i bibliotekkatalogen.

Aldring og helse. (2021). Psyk-IT: Musikkbasert miljøbehandling. Aldring og helse.
https://www.aldringoghelse.no/laer-mer-om-musikkbasert-miljobehandling/

Nettsider

Helsedirektoratet. (u.å.). Huskelista. Hentet 13. oktober fra
https://www.demenshuskelista.no/

Drama og Teater

Petersen, R. & Bardsley, B. (2020). A Horse Called Freedom: Exploring theatre and dementia. Dementia, 19(1), 107–110. https://doi.org/10.1177/1471301219876724

Sukkestad, J,H. (2022). Reminisens på museum: med teater og drama som verktøy. DRAMA, 59(1).
https://doi.org/10.18261/drama.59.1.14

Personsentrert omsorg

Søk på Personsentrert omsorg i bibliotekkatalogen.

Bøker og rapporter

Gjelstad, S.B. & Johannessen, J. (2020). Å forstå personer med demens gjennom VR-briller. Master i yrkespedagogikk. [Masteroppgvae]. OsloMet
Bibliotekkatalogen

McCormack, B. & McCance, T. (red.) (2017). Person-centred nursing and health care. Theory and practice. Wiley-Blackwell
Bibliotekkatalogen

Mjørud, M. & Røsvik, J. (2021). Demens og grunnleggende psykologiske behov. Personsentrert omsorg. Fagbokforlaget.
Bibliotekkatalogen

Rokstad, A.M.M. (2021). Se hvem jeg er! Personsentrert omsorg ved demens. Universitetsforlaget
Bibliotekkatalogen

Rokstad, A.M.M & Smebye, K.L. (2021). Personer med demens. Møte og samhandling. Cappelen Damm Akademisk
Bibliotekkatalogen

Nettsider

Psykisk helse og eldre

Artikler

Finbråten E, Lichtwarck B, Bronken B. (2023). «Ikke til å bære»: en kvalitativ studie om utvikling av kriser hos eldre. Sykepleien Forskning. 18(91376):e-91376.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.91376

Tretteteig, S., Tveito, M. & Gjelstad, S.B. (2021) Podkasten Eldre & Psyken gir nyttig kunnskap om hverdagen i eldreomsorgen. Sykepleien. 109(86150):e-86150
https//doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.86150

Bøker og rapporter

Tretteteig, S. (red.). (2020). Psykiske sykdommer hos eldre. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Forlaget aldring og helse.
Bibliotekkatalogen

Nettsider

Aldring og helse. (u.å.). Psyk-IT. [Video]. Hentet 13. oktober 2023 fra https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/

Helsebiblioteket. (u.å.). Psykisk helse. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://www.helsebiblioteket.no/sykdom-og-behandling/psykisk-helse

Helsedirektoratet (2019, 2. mai). Nasjonale faglige råd for psykiske lidelser hos eldre https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/psykiske-lidelser-hos-eldre

Helsedirektoratet (2023). Psykisk helse. Hentet 13. oktober 2023 fra https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse

Podkast

Tretteteig, S. & Tveito, M. (2021). Podkasten Eldre & psyken [Audiopodkast]. Aldring og helse
https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/en-podkast-om-psykisk-helse-i-eldre-ar/

Pårørende

Pårørende

Biblioteket

Søk på pårørende i bibliotekkatalogen.

Artikler

Hagen, P.I., & Eide, A.H. (2020). Omsorgsbelastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens. Tidsskrift for velferdsforskning, 23(4), 237–248. https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-04-02

Nettsider

Aldring og helse. (u.å.). Hjelp til pårørende. hentet 13. oktober 2023 fra
https://www.aldringoghelse.no/demens/parorende/

Aldring og helse. (u.å.). Når barn og unge er pårørende. Hentet 13. oktober 2023 fra https://www.aldringoghelse.no/demens/parorende/nar-barn-og-ungdom-er-parorende/

Aldring og helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen & Helsedirektoratet. (u.å.). Tid til å være ung. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://tidtilung.no/

Haaland-Johansen, Celine (programleder). (2021). Podkasten Tid til å være ung. [Audiopodkast]. Aldring og helse.
https://www.aldringoghelse.no/demens/parorende/podkasten-tid-til-a-vaere-ung/

Nasjonalforeningen for folkehelsen. (2023, 4. mai). Ung pårørende. fra https://nasjonalforeningen.no/demens/parorende-og-demens/ung-parorende/

Rus og aldring

Artikler

Bergh, S., Michaelsen, E., Andfossen, N.B., Lichtwarck, B, Selbæk, G., Kirkevold, Ø. (2021). Bruk av alkohol og vanedannende legemidler hos eldre norske hjemmetjenestemottakere. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3), 1-12. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-03

Helvik, A.S. (2020) Eldre og deres alkoholinntak – et norsk perspektiv. Forebygging.no.
DOI: https://doi.org/10.21340/6dth-b113

(Engelske artikler)

Johannessen, A., Tevik, K., Engedal, K., Gade Haanes, G. & Helvik, A.S. (2021). Health Professionals’ Experiences Regarding Alcohol Consumption and Its Relation to Older Care Recipient’s Health and Well-Being. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 12(14):1829-1842. https://doi.org/10.2147/JMDH.S310620 

Kamsvåg, B., Tevik, K., Benth, J.S., Wu, B., Bergh, S., Selbæk, G., Helvik, A.S. (2022). Does Elevated Alcohol Consumption Delay the Diagnostic Assessment of Cognitive Impairment among Older Adults? Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra12(1). https://doi.org/10.1159/000521924

Stelander, L.T., Høye, A., Bramness, J.G., Wynn, R. & Grønli, O.K. (2022). Sex differences in at-risk drinking and associated factors-a cross-sectional study of 8,616 community-dwelling adults 60 years and older: the Tromsø study, 2015-16. BMC Geriatr. 22(1):170. https://doi.org/10.1186/s12877-022-02842-w

Tevik, K., Bergh, S., Selbæk, G., Johannessen, A. &, Helvik, A.S. (2021). A systematic review of self-report measures used in epidemiological studies to assess alcohol consumption among older adults. PLoS One16(12):e0261292.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261292

Bøker og rapporter

Ose, S.O.  & Kaspersen, S.L. (2022). Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2022. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. SINTEF
https://www.sintef.no/prosjekter/2015/kommunalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/

Warhuus, S.A. og Moen, I. (2020). Aldring, alkohol og legemidler. Rapport fra seks fokusgruppeintervjuer. Korus Oslo.
https://korus.no/publikasjoner/rapport-fra-fokusgrupper-med-eldre-om-alkohol-og-legemidler

Kunnskapsoppsummeringer

Fredwall, T.E. & Antonsen, A.J. (2023). Alkoholbruk blant eldre: En oppsummering av kunnskap. (Oppsummering nr. 33)Senter for omsorgsforskning.
https://hdl.handle.net/11250/3067889

Nettsted:
Bye, E.K., Rossow, I.M. (2022, 20. desember). Alkoholbruk i den voksne befolkningen. Folkehelseinstituttet.
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-i-den-voksne-befolkningen/

Sansesvikt

Artikler

Moradi, S., Engdahl, B.L., Johannessen, A., Selbæk, G. Aarhus, L. og Haanes, G.G. (2023). Hearing loss, hearing aid use, and subjective memory complaints: Results of the HUNT study in Norway. Frontiers in Neurology, 13
https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1094270

Bøker og rapporter

Kapittel i bok
Haanes, G.G. (2020). Sansesvikt i eldre år. I. M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten (3. utg.)(282-300). Gyldendal.
Bibliotekkatalogen

Seksualitet

Artikler

Eriksen, S. (2021) Seksualitet hos personer med demens kan være til glede og besvær, Sykepleien, 109, (e-83287). 
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.83287

Hegge, B., & Josefsson, K. A. (2023). Ansattes erfaring med uttrykt seksualitet i bofellesskap for personer med utviklingshemming – et komplekst tema. Tidsskrift for omsorgsforskning, 9(1), 1-14. https://doi.org/10.18261/tfo.9.1.7

Hov, R., Steinseth, E.B. & Myhrene, A.K. (2022). Trenger vi å snakke om det? Kommunikasjon med pasienter i palliativ fase om seksuell helse. Nordisk sygeplejeforskning, 12(2).
https://doi.org/10.18261/nsf.12.2.5

Wilson, K., Arnesen, A. E.,Krohne, K. og Eriksen,S. (2022). Hvem bestemmer over seksualiteten til personer med demens på sykehjem? Kritisk juss 48(3)
https://doi.org/10.18261/kj.48.3.3

Engelsk

Træen, B., Hald, G.M., Graham, C.A., Enzlin, P., Janssen, E., Kvalem, I.L.,  Carvalheira, A. & Štulhofer , A. (2016). «Sexuality in older adults (65+)—an overview of the literature, part 1: sexual function and its difficulties, International Journal of Sexual Health, 29(1), s. 1–10.
https://doi.org/10.1080/19317611.2016.1224286

Bøker

Eriksen, S. (2020). Seksualitet og demens: Et veiledningshefte for helse- og omsorgspersonell. Forlaget aldring og helse
https://butikk.aldringoghelse.no/file/sync-files/seksualitetogdemens_digitalutgave.pdf

Kjersti Wogn-Henriksen, (2020). Seksualitet og demens. Et veiledningshefte for helse- og omsorgspersonell. I. Rokstad, A.M.M. og Smebye, K.L. (red.), Personer med demens. Møte og samhandling, 4. utgave, Cappelen Damm Akademisk, s. 220–233.
Bibliotekkatalogen

Nettsider

HelseNorge (2021, 19. april). Sex i alderdommen.
https://www.helsenorge.no/sex-og-samliv/sex-i-alderdommen/

Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, Foreningen FRI og Sex og Politikk (u.å). Eldre & seksuell helse. Hentet 13. oktober 2023 fra https://www.eldreogseksuellhelse.no/

Strategier

Helse- og omsorgsdepartementet. (2016). Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf

Sykehjem

Søk i vår bibliotekkatalog, Helsebiblioteket, Omsorgsbiblioteket., Sykepleien.no … etter artikler.

Artikler

Olsen, T.Å. og Dela Cruz jr., F. (2022). LHBT+-personer skjuler identiteten sin på sykehjem. Sykepleien 2022;110(88349):e-88349
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2022.88349

Bøker og rapporter

Janicki-Berg, N., Fyhn, K. og Patursson, F. (2024). Omsorg under press. Omsorgssvikt og varsling på sykehjem. Norges Røde Kors.
https://www.rodekors.no/aktuelt/2024/omsorg-under-press/

Kirkevold, Ø., Heggestad, A.K. Tolo & Pedersen, R. (2023). Kartlegging av tvungen helsehjelp ved sykehjem i Oslo: Rapport på oppdrag fra Oslo kommune. Universitetet i Oslo. Rapporten

Rokstad, A.M.M., Anvik, C.H. & Ødegård,A. (2023). Sykehjemmet. Hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass. Fagbokforlaget
Bibliotekkatalogen

Nettsider

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. (u.å) Startside.  Hentet 10. august 2023 fra https://www.utviklingssenter.no/

Søvn og eldre

Artikler

Bjorvatn, B., Kallestad, H., Langsrud, K., Vedaas, Ø., Pallesen, S., Waage, S., Wilhelmsen-Langeland, A., Saxvig, I.W. & Abeler, K. (2023). Nasjonal anbefaling for utredning og behandlling av døgnrytmelidelser. Søvn, 15(1), 32-50.
https://www.calameo.com/read/006652081cc3be84e7b44

Blytt, K.M., Flo-Groeneboom, E., Erdal, A., Bjorvatn, B. & Husebo, B.S. (2021). Sleep and its Association With Pain and Depression in Nursing Home Patients With Advanced Dementia – a Cross-Sectional Study. Frontiers in Psychology, 12
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633959

Artikler som handler om søvn og eldre.
Bibliotekkatalogen

Bøker og rapporter

Kapittel i bok
Ranhoff, A.H. (2020). Søvn og søvnproblemer. I. M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten (3. utg.)(s. 372-380). Gyldendal.
Bibliotekkatalogen

Nettsider
Nasjonalt senter for aldring og helse (2020). Søvn og psykisk helse. Hentet 2023, 7. august fra https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/psykiske-lidelser/sovn-og-psykisk-helse/

Utviklingshemning

Søk bl.a. på Personer med utviklingshemning i bibliotekkatalogen.

Den norske Downs syndrom- og demensstudien

Om studien på Aldring og helse

Artikler

Kristiansen, L. & Revheim, K. (2023). Økt kompetanse gir bedre tjenester. SOR Rapport, 2, 34-43

Larsen, F.K., Medbøen, I.T. & Langballe, E.M. (2021). Den norske Downs syndrom- og demensstudien. Ergoterapeuten, 64(6), 38- 45.
https://www.ergoterapeuten.no/arkiv

Skorpen, S. & Nag, H.E. (2022). Kreft hos personer med utviklingshemming. OnkoNytt
Kreft hos personer med utviklingshemming | OnkoNytt

Bøker og rapporter

Aldring og helse. (2019). Mitt livs ABC. Perm 2 : Studiehefter. Forlaget Aldring og helse.

Engeland, J. (2021). A multi-method study of participation in daily activities and retirement among adults with intellectual disabilities in Norway. [Doktorgradsavhandling]. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Bibliotekkatalogen

Kristiansen, L., Langballe, E.M. & Tveito, M. (2023). Helsemessige forhold, fysisk helse – Tjenesteyterens rolle som tilrettelegger for nødvendige og forsvarlige helsetjenester til voksne og eldre med utviklingshemming. I E. Søndenaa & N. C. Dahl (Red.), Helse og omsorg for personer med utviklingshemming (kap. 7). Universitetsforlaget.
Bibliotekkatalogen

Liland, K. (2022). Trivsel og sosialt nettverk. I K. Revheim (Red.), Mitt livs ABC: Perm 1 (Hefte 8). Forlaget Aldring og helse.
Bibliotekkatalogen

Søndenaa, E. & Dahl, N.C. (Red.). (2023). Helse og omsorg for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget.
Bibliotekkatalogen

Helsedirektoratet (2022). Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Helsedirektoratet.
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming

Revheim, K. (red.). (2022). Mitt livs ABC: Perm 1. Forlaget aldring og helse.
Bibliotekkatalogen

E-læring

Kristiansen, L. & Larsen, F.K. (2022). Aldring, eldrehelse og utviklingshemning [E-læring]. Aldring og helse.
https://www.aldringoghelse.no/kompetanseressurser/aldring-eldrehelse-og-utviklingshemning/

Kunnskapsoppsummering

Linde, S. (2022). Beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming: En oppsummering av kunnskap. https://hdl.handle.net/11250/2997370

Gjermestad, A. (2023). Kvalitet i tjenester til voksne personer med alvorlig/dyp utviklingshemming: En oppsummering av kunnskap. (Oppsummering nr. 32). Senter for omsorgsforskning
https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/3065055

Nettsider

Aldring og helse. (u.å.). Utviklingshemning og aldring. Hentet 13. oktober fra https://www.aldringoghelse.no/aldring/utviklingshemning/

Frambu. (2021, 19. mai). Systematisk ernæringsarbeid hjelper personer med utviklingshemning som har økt risiko for helseplager.
https://frambu.no/aktualiteter/viktig-a-styrke-kunnskap-om-forebyggende-kommunalt-ernaeringsarbeid-for-personer-med-utviklingshemming/

Kristiansen, L. & Langballe, E.M. (2023, 16. januar). Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og ikke-smittsomme sykdommer. Stiftelsen SOR
https://stiftelsensor.no/nyheter/item/voksne-med-borderline-intellektuell-fungering-eller-lett-utviklingshemning-og-ikke-smittsomme-sykdommer

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming. (2022, 27. september). Helse: Forskning.https://naku.no/kunnskapsbanken/helse-forskning

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming. (2022, 26. september). Psykisk helse: Forskning.https://naku.no/kunnskapsbanken/psykisk-helse-forskning#main-content

Velferdsteknologi

Søk på velferdsteknologi i bibliotekatalogen.

Psyk-IT: Velferdsteknologi for personer med demens. Foreleser: Torhild Holthe.
Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen fagområde Psykisk helse. Aldring og helse.

Artikler

Bergflødt, Simonsen, Midtun, & Mortensen. (2022). Velferdsteknologi i sykehjem – Oppstart, oppfølging og opplæring. Kompetansesenter for demens, Bergen kommune. https://hdl.handle.net/11250/3050006

Kunnskapsoppsummeringer

Denison E, Steiro A, Hafstad E. (2020, 9. januar). Sensorteknologi for å støtte eldre som bor hjemme. Folkehelseinstituttet.
https://www.fhi.no/publ/2020/sensorteknologi-for-a-stotte-eldre-som-bor-hjemme/

Solberg, M. (2023). Velferdsteknologi for personer med demens: En oppsummering av kunnskap. (Oppsummering nr;34). Senter for omsorgsforskning
https://hdl.handle.net/11250/3072628

Nettsider

Direktoratet for e-helse. (u.å.). Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Hentet 13. oktober fra https://www.ehelse.no/velferdsteknologi-og-digital-hjemmeoppfolging

Helsebiblioteket.no. (u.å.). Velferdsteknologi. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://www.helsebiblioteket.no/oppslagsverk-og-databaser/omsorgsbiblioteket/velferdsteknologi

Sykepleien.no (u.å.). Velferdsteknologi. Hentet 13. oktober 2023 fra
https://sykepleien.no/search?search_keys=velferdsteknologi

Hvordan låne fra biblioteksamlingen, fjernlånssamarbeid og bibliotektransporten

Aldring og helse er en nasjonal tjeneste for alle, og alle kan låne fra vår biblioteksamling. Dette gjør man enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Du kan få tilsendt det du trenger rett hjem. Biblioteket er en del av fjernlånssamarbeidet mellom bibliotekene. På biblioteket har vi tilgang til flere databaser, hvor vi blant annet kan få tak i tidsskriftartikler. Flere artikler er tilgjengelige i open access, åpen tilgang. Vi tipser om disse og annen relevant kunnskap åpent tilgjengelig på nett.
Se mer informasjon om hvordan låne fra vårt bibliotek. Våre praksisstudenter har laget en FAQ, ofte stilte spørsmål.

Søk i bibliotekkatalogen tilhørende din skole/utdanningsinstitusjon.

Siden oppdateres kontinuerlig

Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap for elever og studenter oppdateres kontinuerlig. Siden ble lansert i mai 2021 med innspill fra praksisstudenter. Les mer om bakgrunn for siden og samarbeidet med våre praksisstudenter ved bibliotek- og informasjonsvitenskap, OsloMet. Kom gjerne med innspill til flere temaer og kompetansemål dere ønsker tips til litteratur, kunnskap, kilder.

Bibliotekbrosjyre