Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap for elever og studenter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap for elever og studenter

Vi får spørsmål om litteratur og kunnskap i forbindelse med oppgaver og eksamen. Her finner du lenker til stoff som kan hjelpe deg i mål. Siden oppdateres jevnlig.

Målgruppe og nivå

Kilder er organisert etter læreplaner i videregående skole og studieplaner til Fagskolen Aldring og helse.

* læringsutbytte i studieplaner tilhørende våre opplæringstilbud og utdanningerfagbrev til helsefagarbeider og Fagskolen Aldring og helse.
* kompetansemål i nye læreplaner i Fagfornyelsen i videregående skole, vgs. For eksempel Fagfornyelsen i Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)

Kilder og kildekritikk

Det er viktig å kunne vurdere om en tekst og et bilde er til å stole på. Dette gjelder i alle utdanninger fra grunnskole til forskernivå. Valg av kilder og kritisk vurdering av disse er sentralt i utdanningen. Kritisk tenkning og etisk bevissthet kommer inn allerede i overordnet del i de nye læreplanene i Fagfornyelsen.

«Feilinformasjon, desinformasjon og falske nyheter kan være farlig for liv, helse og demokrati.» skriver Sølve Kuraas Karlsen og Vilde Kaasen Krogsrud i en artikkel 11. august 2020 i Khrono. Khrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning, som utgis av OsloMet. Forfatterne viser til forfalsket versjon av VGs nettsider, i forbindelse med Ullevål sykehus og koronavirus.

En kilde kan være en bok, artikkel, hjemmesideartikkel, rapport, nettportal, film etc.
En artikkel kan være en reportasje, en fagartikkel eller vitenskapelig artikkel. Sistnevnte har krav om fagfellevurdering og ny forskning. På nettstedet Kildekompasset kan vi lese mer om hva en vitenskapelig artikkel er, hvilke krav som stilles og hvordan sjekke kildene. Kritisk vurdering av kilder og kildekritikk er beskrevet på Kildekompasset og Nasjonal digital læringsarena, NDLA. Se også hjemmesiden til eget skolebibliotek.

Tips til litteratur, kunnskap, kilder

Elever og studenter vurderer selv nivået på kilden til sin arbeidsoppgave. Les mer om kildekritikk på denne siden, ta kontakt med eget bibliotek eller ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Valg av temaer og kilder oppdateres jevnlig.

Boforhold for eldre

Aspesletten, JB., Ponton, IG., Brugman, E. & Jakobsen, J. (2021) Ny samarbeidsform mellom helsehus og bydel gjorde pasientene tryggere. Sykepleien fag. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.85045 

Nettside:

Aldring og helse (2018). Hva kjennetegner et godt botilbud?
https://www.aldringoghelse.no/hva-kjennetegner-et-godt-botilbud/

Folkehelseinstituttet (2021, 10.november). Boligformer for eldre.https://www.fhi.no/publ/2021/boligformer-for-eldre/

Høyland, K., Denizou, K., Halvorsen, T. & Moe, E. (2020). Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. SINTEF. https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1822718/

Bøker:

Høyland, K., Kirkevold, Ø.,Woods, R. & Haugan, G. (2015). Er smått alltid godt i demensomsorgen? – Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens. NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2393161

Waage,A., Bull-Hansen, Ø., Skjerve, BR. & Sørlie, KH. (Red.) (2019). Håndbok – Aldersvennlig stedsutvikling. Norske arkitekters landsforbund.
https://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2021/03/Aldersvennlig-stedsutvikling-handbok.pdf

Demens

Alzheimers sykdom

Biblioteket

Biblioteksamlingen ved Aldring og helse, søk på emneordet: Alzheimers sykdom.

Nettsider

*Aldring og helse. Alzheimers sykdom. Hentet 10. januar 2022 fra
https://www.aldringoghelse.no/demens/fakta-om-demens/alzheimers-sykdom/

*Helsenorge (2020, 9.desember). Alzheimer og andre demenssykdommer. Hentet 10. januar 2022) https://www.helsenorge.no/sykdom/demens/alzheimer-og-demens/

*Engedal, K. (2019). Alzheimers sykdom. I Store norske leksikon. Hentet 10. januar 2022 fra https://sml.snl.no/demens

Artikler

*Knapskog, A.B., Engedal, K., Selbæk, G., Øksengård, A.R. (2021). Alzheimers sykdom – diagnostikk og behandling. Tidsskriftet for Den norske legeforening
https://tidsskriftet.no/2021/04/klinisk-oversikt/alzheimers-sykdom-diagnostikk-og-behandling

Demens

På Aldring og helse sin hjemmeside om fakta om demens finner du blant annet informasjon om hva demens er.

Biblioteket

Biblioteket ved Aldring og helse har flere bøker, artikler, rapporter etc. om demens i biblioteksamlingen.

Nettsider

*Nettportalen: Helsebiblioteket

*Helsedirektoratet. Demens. Nasjonal faglig retningslinje om demens.
Hentet 10. januar 2022. https://www.helsedirektoratet.no/tema/demens

*Engedal, K. (2021). Demens. I Store norske leksikon. Hentet 10. januar 2022 fra https://sml.snl.no/demens

*Nasjonalforeningen for folkehelsen. Demens. Hentet 10. januar 2022 fra
https://sml.snl.no/demens

Bøker og rapporter

*Gjøra, L. (2020). Forekomst av demens i Norge. Aldring og helse.
https://butikk.aldringoghelse.no/demens/forekomst-av-demens-i-norge

*Folkehelseinstituttet (2021, 23. februar). Demens. I: Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge. Hentet 10. januar 2022 fra https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/demens/ 

*Nordens velferdssenters temanettverk for demens og etniske minoriteter. (2020). Demensomsorg for innvandrere. En håndbok. Nordens velferdssenter.
https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2020/04/Demensomsorg-for-innvandrere-En-h%C3%A5ndbok.pdf

*Rokstad, A.M.M. & Smebye, K.L. (Red.). (2020). Personer med demens. Møte og samhandling. Cappelen Damm.
https://issuu.com/cdundervisning/docs/personer_med_demens_bla_i_bok?e=0/76522664

Demenskartet

Hvor mange i Norge har demens? Finn ut hvordan forekomsten av demens vil være i din kommune med demenskartet.

Veviser demens

Den norske Downs syndrom- og demensstudien

*Om studien på Aldring og helse

Artikler

*Larsen, F.K., Medbøen, I.T. & Langballe, E.M. (2021). Den norske Downs syndrom- og demensstudien. Ergoterapeuten, 64(6), 38-45. https://ipaper.ipapercms.dk/Ergoterapeuten/ergoterapeuten-nr-6-2021/?page=38

Digital isolasjon eller sosial digitalisering

Digital isolasjon eller sosial digitalisering

Fag/forskningsartikler:

Lüders, M. & Brandtzæg, P.B. (2016). Når sosialt blir flyktig – En kvalitativ studie av hvordan eldre opplever sosiale medier. Norsk medietidsskrift, 23(2),1-8. https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2016-02-04

Meshi, D., Cotton, S.R. & Bender, A.R. (2020). Problematic Social Media Use and Perceived Social Isolation in Older Adults: A Cross-Sectional Study. Gerontology, 66(2), 160-168.https://doi.org/10.1159/000502577

Peine, A. & Neven, L. (2019). From Intervention to Co-constitution: New Directions in Theorizing about Aging and Technology. Gerontologist, 59(1), 15-21. https://doi.org/10.1093/geront/gny050 .

Peng, S. & Roth, AR. (2021). Social isolation and loneliness before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal study of US Adults over 50. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. https://doi.org/10.1093/geronb/gbab068

Rønning, WM. & Sølvberg, AM. (2020).  Digitalt medborgerskap: Seniorers erfaringer med arenaer for læring av digital teknologi. Tidsskrift for velferdsforskning, 23(4), 222-236.Https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-04-01

Schlomann, A., Seifert, A., Zank, S., Woopen, C. & Rietz, C. (2020). Use of Information and Communication Technology (ICT) Devices Among the Oldest-Old: Loneliness, Anomie, and Autonomy. Inovation in Aging, 4(2), igz050. https://doi.org/10.1093/geroni/igz050

Testad, I., Kajander, M., Gjestsen, MT. & Dalen, I. (2020). Health promotion intervention for people with early-stage dementia: A quasi-experimental study. Brain and behavior, 10(12), e01888. https://doi.org/10.1002/brb3.1888

Walderhaug, N., Styve, A. & Molnes, S.I. (2020). Hva synes eldre om å bruke videokommunikasjon? Sykepleien faghttps://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.80600

Rapport:

Ibsen, T., Rokstad, A.M.M., Eriksen, S., Bjørkløf, G.H., Tveito, M., Bergh, S., Selbæk, G. (2022). Sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien. Rapport. Aldring og helse.
https://www.digiblad.no/aldring_og_helse/sosial-isolasjon-blant-eldre-under-koronapandemien/?

Slettemeås, D., Mainsah, H. & Berg, L. (2018). Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet. Oppdragsrapport 18- 2018. Forskningsinstituttet Sifo, OsloMet. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/1309

Masteroppgave:

Molvik, E. (2019).Eldre og sosiale medier Hva kjennetegner eldre som bruker sosiale medier? Sosiale medier og ensomhet blant eldre. Masteroppgave. NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2613316

Nettsider:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021, 09. november). Digital hele livet: Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digital-hele-livet/id2870833/

SHAPE (2021, 9.november). BLI MED! https://shapeproject.eu/bli-med/?doing_wp_cron=1636017845.8349139690399169921875

Ernæring og eldre

 • Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester. Lansert 6. mai 2021.
 • Biblioteksamlingen vår.

Kulturkompetanse i pleie og omsorg

Kulturkompetanse i pleie og omsorg

Fag/forskningsartikler:

Gele AA., Pettersen KS., Torheim LE. & Kumar B.(2016). Health literacy: the missing link in improving the health of Somali immigrant women in Oslo. BMC Public Health,16(1),1134.https://doi.org/10.1186/s12889-016-3790-6

Jager, M., den Boeft, A., Versteeg-Pieterse, A., Leij-Halfwerk, S., Pelgrim, T., van der Sande, R. & van den Muijsenbergh, M. (2021).Observing cultural competence of healthcare professionals: A systematic review of observational assessment instruments. Patient Education Counseling, 104(4), 750-759. https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.10.010

Johansen, H. (2018). Når ingen forstår deg, fordypes ensomheten og lidelsen. Sykepleien, 106,(72294).  Https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.72294

Olsen, T.Å. (2021). Kampen mot diskriminering av helsepersonell begynner i utdanningen. Sykepleien, 109(86095). https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.86095

Nielsen, TR, Nielsen, D.S. & Waldemar, G.(2021). Feasibility of a culturally tailored dementia information program for minority ethnic communities in Denmark. Interntaional Journal of Geriatric Psychiatryhttps://doi.org/10.1002/gps.5656

Sagbakken, M., Ingebretsen, R. & Spilker, R. S. (2020). How to adapt caring services to migration-driven diversity? A qualitative study exploring challenges and possible adjustments in the care of people living with dementia. PLoS One, 15(12), e0243803. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243803

Sommerfeld, K. & Rosenberg, A. (2019). Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling? Sykepleien,107,(74962). https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.74962

Bøker:

Hanssen, I. (2019). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. (4.utg.). Gyldendal.

Molvik, I. & Ingebretsen, R. (2020). Etablering og drift av kurs for pårørende til eldre innvandrere med demens: Inspirasjonshefte. Forlaget aldringoghelse.
https://butikk.aldringoghelse.no/file/sync-files/dp2020-paarorende-kurs-innvandrere-haandbok-2019_digital.pdf

Nordens velferdssenters temanettverk for demens og etniske minoriteter. (2020). Demensomsorg for innvandrere. En håndbok. Nordens velferdssenter.
https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2020/04/Demensomsorg-for-innvandrere-En-h%C3%A5ndbok.pdf

Legemidler og eldre

Miljøtiltak

Kan søke i vår biblioteksamling, Helsebiblioteket, Oria, Idunn,NDLA,..etc.

Musikk som miljøtiltak

Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen fagområde Psykisk helse hos eldre. Nettforedraget musikkbasert miljøbehandling ble publisert i april 2021.

Teater og kunst som miljøtiltak

Artikler

*Petersen, R. & Bardsley, B. (2020). A Horse Called Freedom: Exploring theatre and dementia. Dementia, 19(1), 107–110. https://doi.org/10.1177/1471301219876724

*Torrissen, W. (2018). Kan Klokkeklovnene hjelpe mennesker med demens? Sykepleien.no. https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/10/kan-klokkeklovnene-hjelpe-mennesker-med-demens

 • Artikkelen: Musikk og teater gir dagene mening. Demens & Alderspsykiatri 2015, nr. 4
 • Gårdsaktivitet som miljøtiltak

 • Forskningsprosjektet: Demensomsorg på gård
 • Dagaktivitetstilbud for personer med demens – en håndbok
 • Fysisk aktivitet som miljøtiltak

  Personsentrert omsorg

  Biblioteksamlingen ved Aldring og helse, søk på emneordet: Personsentrert omsorg.

  Bøker og nettsider
  • Mjørud, M. & Røsvik, J. (2021). Demens og grunnleggende psykologiske behov. Personsentrert omsorg. Fagbokforlaget.
   Kan lånes via vår bibliotekatalog.


  Pårørende

  Pårørende

  Biblioteket

  Søk i vår biblioteksamling om emnet.

  Nettsider

  Aldring og helse har en egen side om hjelp til pårørende.

  Artikler

  Pårørende – Barn og unge som pårørende

  Demens – Barn og unge som pårørende

  Informasjon, filmer, podkast etc. om barn og unge som pårørende er lagt ut på egne sider.

  Nettsider

  Utviklingshemning og aldring

  Mat og ernæring for personer med utviklingshemning

  Det er flere kilder og tips til ernæringsarbeid som hjelper personer med utvklingshemning på hjemmesiden til Frambu. De viser blant annet til forskningsprosjektet «Kosthold for bedre helse i omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming». En av artiklene handler om hvordan personalet kan fremme et sunt kosthold for personer med utvklingshemning.
  Factors influencing the opportunities of supporting staff to promote a healthy diet in adults with intellectual disabilities”. Dette er en vitenskapelig artikkel og mer avansert enn for eksempel boka God mat for kropp og helse.

  Hvordan låne fra biblioteksamlingen, fjernlånssamarbeid og bibliotektransporten

  Aldring og helse er en nasjonal tjeneste for alle, og alle kan låne fra vår biblioteksamling. Dette gjør man enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Du kan få tilsendt det du trenger rett hjem. Biblioteket er en del av fjernlånssamarbeidet mellom bibliotekene. På biblioteket har vi tilgang til flere databaser, hvor vi blant annet kan få tak i tidsskriftartikler. Flere artikler er tilgjengelige i open access, åpen tilgang. Vi tipser om disse og annen relevant kunnskap åpent tilgjengelig på nett.
  Se mer informasjon om hvordan låne fra vårt bibliotek. Våre praksisstudenter har laget en FAQ, ofte stilte spørsmål.

  Søk i bibliotekkatalogen tilhørende din skole/utdanningsinstitusjon.

  Siden oppdateres kontinuerlig

  Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap for elever og studenter oppdateres kontinuerlig. Siden ble lansert i mai 2021 med innspill fra praksisstudenter. Les mer om bakgrunn for siden og samarbeidet med våre praksisstudenter ved bibliotek- og informasjonsvitenskap, OsloMet. Kom gjerne med innspill til flere temaer og kompetansemål dere ønsker tips til litteratur, kunnskap, kilder.

  Bibliotekbrosjyre