Søvn og psykisk helse

Mange eldre har søvnplager og søvnvansker er en av de vanligste helseplagene i befolkningen. Ved psykiske lidelser hos eldre kan plagene være uttalte og en del av symptombildet. Kroniske søvnplager kan være en medvirkende årsak til psykiske og fysiske plager. Behandling med legemidler brukes mye, og det gjelder også de mest sårbare, som pasienter med demens i sykehjem.   

Søvn og aldring

Med økende alder endres døgnrytmen og dypsøvnen reduseres slik at den eldre kan oppleve å våkne tidligere og føle seg mindre utsovet enn tidligere i livet. Høy alder kan gi behov for mer hvile, både fysisk og psykisk, men søvnbehovet er trolig stabilt gjennom livet. Fysisk og psykisk sykdom og tap og livsbelastninger kan gi søvnvansker.

Insomni

Mange eldre opplever at de har insomni – søvnløshet. Det kan arte seg som innsovningsproblemer, problemer med å sove sammenhengende eller å våkne for tidlig. Insomni kan være en subjektiv opplevelse av dårligere søvn enn tidligere i livet, selv om søvnen er normal for alderen. Plagene kan også skyldes depresjon, angst, smerter, hjerne-, hjerte-, stoffskifte eller lungesykdom eller bivirkninger av legemidler brukt mot andre tilstander.

Legemiddelbehandling bør være kortvarig, eventuelt intermitterende. Kognitiv atferdsterapi har god effekt mot insomni og består av fem komponenter; søvnhygiene, stimuluskontroll, søvnrestriksjon, kognitive teknikker og avspenningsteknikker. 

Søvnrelatert respirasjonsforstyrrelse

Den vanligste årsaken er obstruktiv søvnapné; gjentatte pustestopp under søvn. Dersom problemet er betydelig, kan det behandles med overtrykk i luftveiene (CPAP). 

Søvnrelatert bevegelsesforstyrrelse

Både rastløse bein og periodiske beinbevegelser kan gi hyppige oppvåkninger og søvnighet på dagtid. Også hos personer med demens kan man se nattlig uro som skyldes disse tilstandene, men det kan være vanskeligere å fange opp. Behandling med legemidler kan forsøkes.

Døgnrytmeforstyrrelse

Hos personer med demens kan søvn på dagtid, våkenhet om natten eller søvn/våkenhet spredd ut over hele døgnet skyldes skader i døgnrytmesenteret (NSC). Lite dagslys og dårlig søvnhygiene kan være medvirkende faktorer og tiltak kan rettes mot disse faktorene. Ved delirium er ofte søvnen helt uten rytme. 

Søvn og rus

Søvnplager kan føre til overforbruk av sovemidler og alkohol. Effekten av disse forsterker hverandre gjensidig, og kombinasjonsbruk frarådes. Bruk av legemidler og alkohol mot søvnplager gjør eldre utsatt for kognitiv svikt, fallrisiko og tilvenningsproblemer.

Søvn og depresjon

Søvnproblemer er vanlig ved depresjon hos eldre, og bør alltid kartlegges. Søvnrådgivning har svak til moderat effekt ved søvnplager ved depresjon.

Les mer om depresjon hos eldre og søvn


Håvard Kallestad, psykologspesialist og forsker, St. Olavs Hospital og NTNU, foreleser om søvn og søvnvansker.
Se presentasjonen her.

Flere aktuelle informasjonsfilmer om søvn

Årsaker til dårlig søvn – Haukeland universitetssykehus
Søvnbehov og søvnhygieneråd – Haukeland universitetssykehus
Søvnstadier og søvnregulering – Haukeland universitetssykehus