Unikt tilbud til personer med demens Inn på tunet

Dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til mening og aktivitet i hverdagen for hjemmeboende personer med demens. Deltakerne går turer, steller i hagen, arbeider med dyr og har det hyggelig og sosialt sammen.

Personer med demens kan bli sittende mye hjemme, og det er lett å bli passiv. Å delta på et  dagaktivitetstilbud bidrar til gode dager for deltakerne. At personer med demens har et slikt tilbud oppleves også positivt for pårørende, som ofte sliter med dårlig samvittighet for den som sitter hjemme alene.

Hvilke tilbud finnes – for hvem?

Om lag 40 norske gårder ga i 2019 tilbud om demensomsorg på gård. Noen av disse har bestemte målgrupper, som «unge med demens» eller «personer i tidlig fase». Mange av gårdene er organisert i interesseorganisasjonen Inn på tunet Norge SA. Alle ønsker å skape mestring, tilhørighet og glede for sine deltakere.

Gå til nettsiden for ordningen Inn på tunet.

Kommunene kjøper eller drifter dagaktivitetsplasser for personer med demens på gård, og står som oftest også for tildelingen av dagaktivitetsplassene og transport.

Aktivitetene kan være forskjellige fra gård til gård, avhengig av driftsform og beliggenhet. Personer med demens og pårørende som er interessert i dagaktiviteter oppfordres til å kontakt hukommelsesteamet eller sin faste kontaktperson i kommunen, for å få oversikt over aktuelle tilbud i eget nærmiljø.

Ny håndbok

Aldring og helse har i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat laget en Inn på tunet-håndbok for dagaktivitetstilbud til personer med demens. 

Håndboka er elektronisk og kan lastes gratis fra Aldring og helses nettbokhandel.

Vi har det jo som… ja, hva er det det heter… i grønn eng! Jeg tror alle som er her stortrives. Ja, det ser du på folka. De er blide og fornøyde og tuller og tøyser med hverandre …

Marie (63)

Hva skjer på gården

Tilbudene om demensomsorg på gård likner på vanlig dagaktivitetstilbud når det gjelder organisering, og begge typer dagtilbud legger stor vekt på felles måltider. Aktivitetene som personer med demens tilbys på gården kan omfatte alt fra hagearbeid og matlaging til arbeid med ved. Mye av dagen på gården tilbringes utendørs.

Den omfattende studien Demensomsorg på gård har undersøkt tilbudene for personer med demens på norske gårder. Fra studien (2019) kan nevnes:

 • Brukere på gård er mye ute og opplever natur og kontakt med dyr, mens brukere på vanlige dagtilbud bruker mer av dagen inne.
 • Brukere på gårdene er med i aktiviteter som krever mer av dem fysisk, sammenliknet med andre  tilbud.
 • Muligheter for aktiviteter og tilgjengelige områder både ute og inne, gir anledning til mer aktivitet og individuell tilrettelegging.

Hvem deltar?

Fra studien Demensomsorg på gård vet man også:

 • Det er flere menn enn kvinner blant deltakerne, motsatt av kjønnsfordelingen i andre dagaktivitetstilbud
 • Deltakerne i dagaktivitetstilbudene på gård er noe yngre enn på vanlige dagtilbud. Mange gårder har yngre personer med demens som sin målgruppe.
 • Deltakerne i dagaktivitetstilbud på gård skårer høyt på selvrapportert livskvalitet, og flertallet sier at livskvaliteten er god. God livskvalitet henger blant annet sammen med tiden de tilbringer utendørs når de er på gården.
 • De som deltar i Demensomsorg på gård har et høyere fysisk aktivitetsnivå enn de som er på vanlig dagtilbud, og de er mer fysisk aktive de dagene de er på gård.
 • I snitt hadde personene med demens dagtilbud på gård 2,2 dager i uken. I tillegg hadde noen vanlig dagtilbud.
 • Deltakere opplever at de gjør noe nyttig og meningsfullt når de deltar i aktiviteter og vanlige arbeidsoppgaver på gården.
 • Gården gir muligheter for å tilpasse valg av aktivitet til det den enkelte er interessert i og har kunnskap om.
 • På gården føler deltakerne seg inkludert i et sosialt fellesskap.