Notiser - Side 9 av 18 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Forskning, 18.01.2021

Geir Selbæk på P1+: Ny eldreundersøkelse om isolasjon og korona

Alle som var 70 år eller eldre da de deltok i den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) får i disse dager tilsendt en kort spørreundersøkelse i posten. – Vi vil kartlegge hvordan sosial isolasjon har påvirket helse og fungering i dagliglivet, forteller Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse til NRK P1+.
Demens, 13.01.2021

Har helsepersonell på sykehjem tilstrekkelig klinisk vurderings-kompetanse?

Eldre, skrøpelige pasienter i kommunehelsetjenesten har behov for helsepersonell med tilstrekkelig klinisk vurderingskompetanse, spesielt dersom de i tillegg har en demenssykdom. En ny studie viser varierende grad av klinisk vurderingskompetanse hos sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Sykehjemmets ledere bør satse på kompetanseheving innen observasjon, vurdering og rett handling ved sykdomsforverringer hos pasienten for alle yrkesgruppene.
Demens, 12.01.2021

Ny Psyk-IT: Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens

En ny episode av foredragsserien Psyk-IT er publisert. Foredragsholder er Bjørn Lichtwarck, spesiallege/PhD ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Lichtwarck foredrar om temaet Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD). Han beskriver symptomene, men kommer også inn på hvordan man kan forebygge og ev. tilnærme seg APSD.
Demens, 07.01.2021

Frist for tilskudd til kompetanseheving som ABC-opplæringen satt

Fortsetter med viktig ABC-opplæring for kommunale helse- og omsorgstjenester, husk frist for tilskuddsmidler 1. mars: – Godt å få påfyll av kompetanse for helse- og omsorgspersonell i disse koronatider. Dette er et "lavterskeltilbud", som gir raske resultater, fortalte Irene Røen fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet i august. Hun sier statsforvalteren i Innlandet vil fortsette å prioritere støtte til ABC. Søk om tilskuddsmidler hos din statsforvalter før 1. mars.
Demens, 18.12.2020

Mange sykehjem uten rutiner og retningslinjer for alkoholservering

– Eldre tåler alkohol dårligere, og eldre i sykehjem er mer skrøpelige i møtet med alkohol enn friske hjemmeboende eldre, skriver Aldring og helses Anne Sofie Helvik. Hun anbefaler alle sykehjem å lage egne retningslinjer for bruk og servering av alkohol. Helvik er også professor ved NTNU.
Demens, 10.12.2020

Ny pårørendestrategi

Pårørende bidrar med nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene: Regjeringen har lagt frem en pårørendestrategi, som skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og kan leve gode liv. En viktig del av strategien er å gjennomføre en nasjonal undersøkelse om pårørendes livskvalitet. Strategien setter også søkelyset på barn som pårørende. Regjeringen vil videreføre satsingen på bruker- og pårørendeopplæring i arbeidet med Demensplan 2025.
Demens, 09.12.2020

Hvordan opplevde en gruppe eldre ved en psykiatrisk pleieinstitusjon pandemien

– Vi fant at de fleste bare var moderat eller ikke særlig engstelige. Men noen var veldig engstelige, forteller professor Maria Korsnes ved Universitetet i Oslo til forskning.no. Aldring og helse er nå i gang med en lignende studie i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Molde og Lovisenberg diakonale høgskole, der vi vil se på hvordan ansatte og pårørende til sykehjemspasienter opplever koronasituasjonen.