Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Forskning, 28.06.2022

Hva er god omsorg for eldre som er blitt døvblinde?

Sykepleier Daniel Prause ved Signo Conrad Svendsen senter har de siste årene forsket på hvordan eldre, som er blitt døvblinde etter fødsel, erfarer å være mottakere av omsorgstjenester. Han fant gjennom masteroppgaven at det handler mye om eksistensielle behov; å oppleve naturen, utfolde sin kreativitet og å føle tilhørighet. Han ser i doktorgraden på hvordan slike behov kommer til uttrykk, hvordan omsorgsgivere identifiserer dem og hvordan de tilpasser omsorgen til de individuelle behovene.
Demens, 21.06.2022

Travle dager på feltstasjonen

Feltstasjonen til forskningsprosjektet Aldring i Trøndelag befinner seg for tiden i Steinkjer, den sjette kommunen av de totalt 17 på kjøreplanen. Der gjennomføres en helseundersøkelse, som samler helsedata fra deltakere over 74 år. Aldring i Trøndelag deler feltstasjon med HUNT COVID, som skal undersøke hvordan CoVID-19 har påvirket folkehelsa. Prosjektleder for Aldring i Trøndelag, Vigdis Hjulstad Belbo, rapporterer om meget god respons fra nordtrønderne.
Demens, 15.06.2022

Bedret luftkvalitet kan ha positiv effekt på kognitiv helse

Å bo i områder der luftkvaliteten ble bedre i løpet av en 10-års periode, var forbundet med langsommere kognitiv reduksjon hos eldre kvinner. Det skriver Norsk helseinformatikk på sin nettside. Tidligere har The Lancets demenskommisjon, der forskningssjef Geir Selbæk er medlem, fortalt oss at eksponering for luftforurensning er blant risikofaktorene for demens. Kommisjonens anbefaling om å raskt forbedre luftkvaliteten, for å redusere risikoen, er først og fremst rettet mot beslutningstakerne.
Demens, 28.04.2022

Bettina Husebø fikk Demensforskningsprisen 2022!

– Det er en stor ære å vinne årets Demensforskningspris, men for meg er den kun meningsfull hvis den bidrar til endringer, og det håper jeg den gjør, sier den erfarne professoren, som også har jobbet 14 år på sykehjem. Demensforskningsprisen deles ut av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Organisasjonen vil stimulere til demensforsking i Norge, for å motivere forskere til å satse på og fremme demensforskning av høy kvalitet. Husebø leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS).
Demens, 10.03.2022

Helsefremming og mestring for personer med demens: Vil du være med i forskning?

Vi søker hjemmeboende personer over 65 år med demens i tidlig fase til å være med på et kurs om hvordan leve best mulig med demenssykdom. Kurset går over 10 uker, det er digitalt og det gir deg kunnskap, råd og tips, som kan være til nytte i hverdagen. Formålet med forskningen er å finne ut hvordan man kan håndtere livshendelser og situasjoner, som følge av demenssykdommen. Er du interessert? For påmelding, ta kontakt: sesamforskning@sus.no eller tlf 90799285.
Forskning, 23.02.2022

Gåturer kan redusere risikoen for diabetes blant eldre

Forskere har målt antall skritt per dag og tempo på aktiviteten hos mer enn 4800 kvinner over 65 år for å se hvordan det påvirket risikoen for å utvikle diabetes. Jo flere skritt deltakerne tok, og jo mer intens gangen var, jo lavere var risikoen for å utvikle diabetes. Forskerne understreker at alder spiller en viktig rolle når det kommer til fysisk aktivitet og intensitet. Det som er moderat intensitetsnivå for en eldre voksen, kan være veldig annerledes for en middelaldrende eller ung voksen.
Demens, 02.02.2022

Nytt hjelpemiddel for utredning av personer med demens

MoCA er en kognitiv screeningtest som hjelper helsepersonell å oppdage mild kognitiv svikt og demens. – Ved å korrigere for kjønn, alder og utdanningsnivå når MoCA-testen brukes under demensutredning, får man et riktigere bilde av personens kognitive nivå, sier professor Knut Engedal. Derfor har han og kollegene laget en kalkulator. De har har sett på data fra 4780 kognitivt friske, eldre (70+) deltakere fra HUNT, og utviklet normer for MoCA. De fant at friske eldre skårer mellom 22 og 27.
Demens, 02.02.2022

Mulig ny behandling mot Alzheimers sykdom

Norske og internasjonale forskere har funnet en ny metode som gir håp om behandling av Alzheimers. – Vi tror vi skal være i stand til å redusere eller stoppe sykdommens utvikling hos pasienten. Dette kan vi gjøre ved å øke cellens evne til å rense seg selv, sier Evandro F. Fang. Han leder en internasjonal forskningsgruppe ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus. Gruppa brukte kunstig intelligens. Det reduserte tiden det tok med tre år.
Forskning, 27.01.2022

Hvordan har eldre benyttet skjermbaserte medier til underholdning, informasjon og kontakt med venner, sosialt nettverk og helsepersonell under pandemien?

Eldre har blitt oppfordret til selvisolering under koronapandemien. I en ny undersøkelse kommer det fram at det har vært lite kontakt mellom eldre og helsepersonell via telefon eller skjerm. Forskerne fra Aldring og helse og HUNT forskningssenter mener at slik kontakt bør styrkes. Søkelyset må også settes på de av de eldre som ikke benytter seg av kommunikasjonsteknologi.