Notiser - Side 33 av 73 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 03.03.2021

Demenskartet.no satt på Europakartet

Alzheimer Europe omtaler det norske demenskartet og forekomststudien om demens på sine nettsider. Alzheimer Europe er en innflytelsesrik frivillig organisasjon, som har som mål å gi en stemme til personer med demens og deres omsorgspersoner, å gjøre demens til en europeisk prioritet, å fremme en rettighetsbasert tilnærming til demens, å støtte demensforskning og å styrke den europeiske demensbevegelsen.
Demens, 02.03.2021

Bruker demenskartet.no til å se på forekomsten av demens fremover

– Allereie no må myndigheitene førebu seg på den auka som kjem, og det gjer dei ikkje i stor nok grad no, seier Geir Selbæk, forfattar bak forekomststudien og forskingssjef ved Nasjonal kompetanseteneste for aldring og helse til nrk.no.
Forskning, 02.03.2021

Fantastisk respons på Covid-19-spørreundersøkelsen

Aldring og helse skrev i januar om spørreundersøkelsen om covid-19, som ble sendt til 13 000 trøndere. Målet er å finne ut hvordan smittevernstiltakene har påvirket eldre i Norge. Nå er svarfristen forbi, og vi kan rapportere om en oppslutning på over 70% – over 9 000 personer har svart! Vi ser fram til å komme i gang med analysen av dataene.
Forskning, 24.02.2021

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem

Aktuell digital konferanse 25. mars: Gjennom et fireårig forskningsprosjekt har Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og sykehjem over hele landet, sett på hvordan vold, overgrep og forsømmelser forekommer i norske sykehjem, og hvordan det påvirker de involverte parter.
Demens, 23.02.2021

Får ros for demensfunn

Blant pasienter med demens fant stipendiat Trine Holt Edwin ved Aldring og helse og de andre forskerne tre forløpsgrupper for hvordan demenssykdommen utviklet seg ulikt tre år etter diagnosetidspunktet. De fant at spesielt psykotiske symptomer og depresjon var forbundet med rask progresjon, og at pasienter med rask sykdomsutvikling hadde mer alvorlig demens ved diagnosetidspunktet. Særlig nedsatt tempo og oppmerksomhet var forbundet med rask demensutvikling.
Funksjons­evne, 18.02.2021

Nytt forskningsprosjekt vil utvikle og igangsette et treningstilbud for hjemmeboende personer med demens og/eller kognitiv svikt

– Vi håper at vi ved å tenke nytt og tørre å satse på nye treningstilbud med nye samarbeidspartnere kan bidra til opprettelse av gode og tilpassede treningstilbud for personer med demens, som bor hjemme, skriver flere fysioterapeuter i en fagkronikk, deriblant Aldring og helses Gro Gujord Tangen. De mener fysioterapeutenes rolle er sentral i et slikt arbeid.