Notiser - Side 2 av 10 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Geriatri, 23.06.2022

Akuttmottakets ti bud i møtet med eldre

– Underbehandling er et større problem enn overbehandling når eldre blir akutt syke, sier spesialsykepleier Guro Barstad til Sykepleien. Hun har derfor laget ti bud for sykepleiere i møtet med eldre, som har akutte sykdommer eller skader. Barstad jobber i akuttmottaket ved Sykehuset Telemark i Skien, og har tatt en mastergrad i klinisk geriatrisk helsearbeid. I mastergraden så hun på hvordan eldre med ulik grad av skrøpelighet vurderes under tidspress i akuttmottak.
Fagskolen, 25.05.2022

Ledige studieplasser på Fagskolen Aldring og helse: Søk nå

Fra 25.mai klokka 09.00 kan du søke på ledige studieplasser i Fagskolen Aldring og helse gjennom samordna opptak. Vi har noen ledige studieplasser, og vi fyller opp plassene etter hvert som søknadene kommer inn. Fagskolen til Aldring og helse er for deg som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør, og som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen gir deg fordypning i fagretningene Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring.
Aldring, 24.03.2022

Ta master i helsefremmende tjenester for eldre

Masterstudiet på VID vitenskapelige høgskole er nylig revidert. Den tverrfaglige masteren Helsefremmende tjenester for eldre innbefatter nå to emner som Aldring og helse har utviklet sammen med VID: Eldre med demens og psykiske lidelser og Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser. Kjernen i masteren er helsefremming, innovasjon og utvikling av tjenester til eldre, samt sammenhengende tjenester. Søknadsfrist er 20. april 2022.
Aldring, 09.03.2022

E-læring om sex og gamle

Forskning viser at helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksuell helse med sine pasienter, og da særlig eldre voksne. Men eldre er mer seksuelt aktive enn man tidligere har trodd, og har ifølge forskning ikke noe imot at helsepersonell tar opp dette temaet med dem. Helsedirektoratet tok initiativ til et samarbeidsprosjekt om seksuell eldrehelse, som blant annet har resultert i en ny e-læring og nettstedet Uke66.no, med både eldre og helsepersonell som målgruppe.
Funksjons­evne, 02.03.2022

Mye og god informasjon om sansetap blant eldre

Mellom 10 og 14 prosent av personer over 65 år har nedsatt funksjonsevne. Forekomsten øker etter hvert som vi blir eldre. De vanligste årsakene til nedsatt funksjonsevne er nedsatt syn, hørsel, bevegelse samt psykososial helse. Er sansetapene kombinert, øker utfordringene i forhold til informasjonstilegnelse, kommunikasjon og mobilitet.
Demens, 14.02.2022

Forsvarte doktorgrad om fysisk funksjon blant eldre med demens

Eldre med demens på sykehjem er blant de skrøpeligste gruppene i befolkningen. Å forstå mobiliteten til eldre med demens er nøkkelen, for å kunne tilby gode og tilpassede helse- og omsorgstjenester. Karen Sverdrup undersøkte utviklingen i fysisk funksjon hos eldre med begynnende kognitiv svikt. Hun så på fysisk funksjon med tanke på ulike typer demens, og hun så på utviklingen i fysisk funksjon og området eldre med demens beveger seg i over tid.