Demens, 12.06.2024

Nytt skjema for kartlegging av sosialt engasjement og selvstendighet hos personer med demens

Et nytt spørreskjema med 26 påstander kartlegger hvordan personer med demens i tidlig fase av demenssykdom opplever å leve med demens. Det handler om livsutfoldelse, evne til å ta beslutninger, om personen har nære støttepersoner, sosial kontakt og nettverk, samt grad av mestring og selvstendighet i daglige praktiske gjøremål. Skjemaet kan besvares enten ved at helsepersonell intervjuer personen, eller ved at personen selv fyller ut skjemaet. Skjemaet er for klinisk bruk eller til forskning.
Kompetanseheving, 10.06.2024

Digitalt foredrag om sepsis

Siste Ger-IT foredrag før sommeren skjer 11. juni kl. 12.00, og skal handle om sepsis. I følge Helsenorge er sepsis en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Tilstanden kan være livstruende hvis den ikke oppdages og behandles i tide. Det er Håkon Lerstad, overlege ved geriatrisk avdeling på Akerhus universitetssykehus (AHUS), som skal forelese. Velkommen skal du være!
Aldring, 28.05.2024

Frokostseminar om eldre skeives levekår og helse- og omsorgstjenester

Er du opptatt av hvordan skeive eldre har det i Norge i dag? Få med deg frokostseminar 3. juni fysisk eller digitalt. Til tross for økt tilgang til sosiale og juridiske rettigheter og sterkere vern mot diskriminering, viser folkehelseundersøkelser at skeive fortsatt opplever større utsatthet og nedsatt psykisk og fysisk helse enn majoritetsbefolkningen. På frokostseminaret vil ny kunnskap presenteres om eldre skeives levekår, og deres møte med helse- og omsorgstjenester i Norden.
Kompetanseheving, 27.05.2024

Ny Ger-IT om hjemmediagnostikk ved demens

Neste Ger-IT er tirsdag 28. mai kl. 12.00 på Zoom. Det handler om diagnostikk av Alzheimers sykdom tidlig i forløpet ved hjelp av metoder, som muliggjør diagnostikk hjemmefra. Tittelen er «Tidleg og heimediagnostikk ved AD - PROTECT, PREDICTOM og HOME-AD». Foreleser er avdelingsoverlege Audun Osland Vik-Mo ved Alderpsykiatrisk i Helse Stavanger. Han er også seniorforsker ved SESAM, og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.
Demens, 24.05.2024

Kan kognitiv stimulering gjøre en forskjell for personer med demens?

Ny forskning viser at det er viktig å fortsette å stimulere hjernen selv om man har fått en demenssykdom. Kognitiv stimuleringsterapi (KST) er en metode spesielt utviklet for dette formålet og det viser lovende resultater: Bedre språk, jeg-styrke og livskvalitet og mindre nedstemthet. Slik omtales Kognitiv stimuleringsterapi i en artikkel i tidsskriftet Vi over 60, skrevet av Aldring og helses Rita Weum og Torhild Holthe og Kristine Gustavsen Madsø fra NKS Olaviken.
Aldring, 22.05.2024

Oppfordrer til samlæring for pårørende og ansatte om utviklingshemning og aldring

I Nittedal kommune nylig fikk pårørende og ansatte i et bofellesskap for personer med utviklingshemning sammen undervisning om utviklingshemning og aldring. – Flere kommuner burde gjøre det samme. Det kan bidra til en felles forståelse, mener spesialrådgiver Lene Kristiansen i Aldring og helse. Lederen for bofellesskapet inviterte til en faglig ettermiddag om utviklingshemming og aldring. Kristiansen holdt foredrag om aldersrelaterte sykdommer, funksjonsnedsettelse, kartlegging og samarbeid.
Demens, 21.05.2024

Vil finne ut av folks holdninger til demens

Nå kan du delta i spørreundersøkelse om holdninger til demens der svarene skal brukes til til Verdens Alzheimer-rapport 2024. Undersøkelsen tar omtrent 10-15 minutter, og er på engelsk. Du kan hoppe over spørsmål, som ikke virker relevante for norske forhold. Undersøkelsen avsluttes 31. mai, og er i regi av Alzheimer's Disease International. Lykke til!
Kompetanseheving, 14.05.2024

Personsentrert omsorg overfor personer med demens på agendaen

Onsdag 15. mai kl. 12:00, så kan du lære mer om personsentrert omsorg. Det er sykepleier Irene Røen, som holder foredraget. Hun er leder ved USHT Innlandet (Hedmark) og leder ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS). Velkommen til gratis lunsjwebinar på Teams, i serien Forløp demens! Arrangører er utviklingssentrene i region øst og Aldring og helse.
Aldring, 14.05.2024

Om aldring: Nytt foredrag om eldre og alkoholvaner

Flere eldre drikker oftere enn før. De drikker også mere. Alkoholvanene kan være hovedårsaken eller en medvirkende årsak til eldres helseproblemer. – Det er derfor viktig at alle eldre som jobber med eldre tilegner seg kompetanse og trygghet til å bli gode helserådgiverne om alkoholbruk, sier Line T. Selander i det nye foredraget i serien Om aldring. Selander kommer med tips om strategier som kan være nyttige i arbeid med denne problemstillingen.