Temaark

Om demens

Norsk utgave

Nordsamisk utgave – Demeanssa birra

Sørsamisk utgave – Demensen bïjre

Lulesamisk utgave – Demensa birra

Kommunikasjon og samvær

Norsk utgave

Nordsamisk utgave – Gulahallan ja ovttastallan

Sørsamisk utgave – Govlesadteme jïih ektesne årrodh

Lulesamisk utgave – Guládallam ja sæbrástallam

Rettigheter og tjenester

Norsk utgave

Nordsamisk utgave – Vuoigatvuođat ja bálvalusat

Sørsamisk utgave – Reaktah jïh dïenesjh

Lulesamisk utgave – Riektá ja dievnastusá

Vergemål – Fremtidsfullmakt – Legalfullmakt

Norsk utgave

Nordsamisk utgave – Váldeguoddedilálašvuohta – Lobálašvuođafápmudus – Boahtteáiggefápmudus

Sørsamisk utgave – Åelielatjkoe – Legalluhpiedimmie – Åvteseluhpiedimmie

Lulesamisk utgave – Oahttse – Legalfábmodus – Boahtteájggefábmodus

Velferdsteknologiske løsninger for personer med demens

Norsk utgave

Nordsamisk utgave – Čálgoteknologalaš čovdosat olbmuide geain lea demeansa

Sørsamisk utgave – Tryjjesvoeteteknologeles dalhketjh almetjidie demensine

Lulesamisk utgave – Álkkádusteknologijjalasj tjoavddusa ulmutjijda gejn la demænssa

Frontotemporal demens

Last ned her

Tilrettelagte omgivelser for personer med demens

Norsk utgave

Nordsamisk utgave – Heivehuvvon birrasat olbmuide geain lea demeansa

Sørsamisk utgave – Sjïehteladteme byjreskh almetjidie demensine

Lulesamisk utgave – Hiebadum birrasa ulmutjijda demensajn

Å være pårørende

Norsk utgave

Nordsamisk utgave – Leat oapmahaš

Sørsamisk utgave – Lïhke fuelhkine årrodh

Lulesamisk utgave – Liehket lagámussan

Utviklingshemning og demens

Helsemessige endringer ved aldring hos personer med utviklingshemning

Kommunikasjon med personer som har utviklingshemning og demens

Kartlegging, utredning og diagnostisering av demens hos personer som har utviklingshemning

Juridiske forhold knyttet til utviklingshemning og demens

Demens ved utviklingshemning

Omsorg ved livets slutt

Smerter og smertekartlegging