Økonomi – planlegg framtida - Nasjonalt senter for aldring og helse

Økonomi – planlegg framtida

For eldre og syke kan det med tida bli vanskelig å løse praktiske og økonomiske oppgaver alene. Temaet oppleves av mange som sårt og vanskelig å snakke om, men det kan være klokt å sette ord på hva som er viktig for deg og ditt liv, nå og i fremtiden.

For eldre og personer med uhelbredelig sykdom vil det på et tidspunkt i sykdomsutviklingen bli behov for hjelp til å ivareta sine interesser fullt ut, som for eksempel til å styre økonomien og/eller å ta viktige beslutninger i mer personlige forhold.

Tre ordninger kan være aktuelle i en slik situasjon: Framtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål. Ved spørsmål om juridiske forhold knyttet til ordningene, anbefales å ta kontakt med fagfolk på dette området.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt er en skriftlig fullmakt som sier hvordan du ønsker at dine økonomiske og/eller personlige saker skal ordnes når du ikke lenger kan gjøre det selv.

Les mer om framtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål

Legalfullmakt

Legalfullmakt gir nære pårørende til personen, som på grunn av demens eller annen skade eller sykdom ikke kan ta vare på sin økonomi, en formell kompetanse til å utføre dagligdagse økonomiske disposisjoner.

Les mer om legalfullmakt.

Vergemål

Vergemål er en offentlig ordning for personer som har behov for hjelp til å ivareta sine interesser. En verge oppnevnes av statsforvalteren. Personen selv, nærstående eller legen kan be om at det opprettes verge.

Den kommunale omsorgs- eller sosialtjenesten i kommunen har også meldeplikt når de mener at noen har behov for vergemål.

Les mer om vergemål.

Forsikringsordninger

Ved sykdom bør man sjekke om man kvalifiserer for utbetaling av:
Lovpålagte ordninger som  yrkesskadeforsikring og / eller tjenestepensjon. 

Flere forsikringsordninger kan også være aktuelle, for eksempel: helseforsikring, fritidsulykke- og sykdomsforsikring.
Sjekk hvilke forsikringer du har privat og i arbeid, og hvilke vilkår som gjelder.

Testament

Arveloven har regler om arv. Dersom man ønsker en annen fordeling enn det som følger av loven, anbefales det å opprette et testament.

Les mer om arveloven på lovdata.no

Les mer om opprettelse av et testament på domstol.no

Aktuelle instanser

Temasider om økonomi