Økonomi – ordninger for pasienter

Den som er syk kan få økonomiske utfordringer. På denne siden har vi samlet aktuelle støtteordninger for pasienter.

Aktuelle ytelser fra NAV

Grunnstønad

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemming eller medfødte funksjonsnedsettelser.

Hjelpestønad

Hvis du trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemming, kan du ha rett til hjelpestønad

Pleien eller tilsynet må bli utført av privatpersoner, for eksempel ektefelle. Du får ikke hjelpestønad til hjelpebehov det offentlige dekker etter andre lover, for eksempel hjemmesykepleie (selv om du må betale egenandel).

Les mer om hjelpestønad her.

Økonomisk sosialhjelp

Midlertidig økonomisk støtte til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold.

Du kan søke om det du trenger økonomisk støtte til. NAV-kontoret vil gjøre en konkret og individuell vurdering av din søknad. Hvor mye du kan få utbetalt er avhengig av din familiesituasjon, antall personer som hører til husholdningen, bosituasjonen med mere.

Les mer om midlertidig økonomisk stønad til livsopphold fra NAV.

Betaling for kommunale helse- og omsorgstjenester

Det er ulike regler for kommunens adgang til å ta betalt for helse- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon. Reglene om hvilke tjenester kommunen kan ta betalt for, og hvor stor egenandel kommunen kan kreve, står i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Utenfor institusjon:

Helsetjenester i hjemmet (inkludert tjenester til personlig stell og egenomsorg) er gratis. Tjenester det kan kreves betaling for er typiske hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand, som rengjøring, klesvask, matlaging, og innkjøp og andre liknende daglige gjøremål (som ikke er hjelp til personlig stell og egenomsorg). 

Institusjon:

Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon, herunder sykehjem (det gjelder likevel ikke for opphold på institusjon som er gitt avlastning for pårørende – dette er gratis).

Betaling for sykehjemsplass

Beboere på sykehjem må betale for seg. Hva det koster, er avhengig av hvilken type opphold beboeren er innvilget. For en beboer på langtidsopphold, vil prisen avhenge av beboerens inntekter og eventuelle fradrag.

Les mer om betaling for sykehjemsplass.

Egenandeler hos lege, psykolog, fysioterapeut med mer

Finn ut hva du skal betale i egenandeler for behandling og andre helsetjenester før du får frikort.

Les mer om egenandeler hos lege, psykolog, fysioterapi

Tannhelsetjenesten

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. 

Les mer om ordningen med gratis tannbehandling for eldre som mottar hjemmesykepleie eller bor på institusjon her.

Aktuelt for deg som er i arbeid

Pasienter og pårørende som er i arbeid kan ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Det finnes også ordninger som skal bidra til at man kan fortsette å jobbe.
Les mer om aktuelle støtteordninger og rettigheter for deg som er i arbeid.

Bostøtte og andre ordninger knyttet til bolig

Søknad om bostøtte på papir sendes til din kommune. Mange kommuner tilbyr digital post.
Illustrasjonsfoto: Adobestock

Bostøtte

Husbanken og kommunen administrerer bostøtteordningen. Det er kommunen som vurderer søknader om bostøtte og som har den løpende kontakten med søkerne. Husbanken har det overordnede ansvaret, og står blant annet for driften av ordningen og behandling av klager. Hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger den øvre grensen for inntekter har du ikke rett til bostøtte.

Gå til Husbankens nettsider for å regne ut om du har rett til bostøtte.

Finn informasjon og søk om bostøtte her.

Økonomiske utfordringer? Søk råd og veiledning i kommunen og hos NAV

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til folk med økonomiske utfordringer. Økonomisk rådgivning gis både ved de lokale NAV-kontorene og av kommunale instanser. Les mer om økonomisk rådgivning her:

Tilskudd fra kommunen til kjøp eller tilpasning av bolig

Kommunen kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig der startlån alene ikke strekker til. Du kan også søke om finansiering til små eller store ombygginger eller tilpasninger dersom du eller andre i boligen har nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen. 

Les mer om tilskuddsordningen på Husbankens nettsider.

Avdragsfrihet på lån

Avdragsfrihet vil si at du i en periode ikke betaler avdrag på lånet, run renter og omkostninger. Du utsetter med andre ord betalingen av selve lånet. Dette kan være til god hjelp hvis husstandsinntekter av ulike årsaker går ned en periode.

Les mer om avdragsfrihet her (DNB)

Les mer om avdragsfrihet hos Nordea

Les mer om avdragsfrihet i OBOS-banken

Ordninger for transport og parkering

TT-kort

Personer som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke kan bruke kollektivtransport kan søke om Tilrettelagt transport (TT)

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet rett til TT-tjenester.

Det er fylkeskommunen, eventuelt kommunen, som er ansvarlig for ordningen, og fastsetter hvem som kan få TT-kort. Ta kontakt med din fylkeskommune eller kommune for mer informasjon om ordningen og søknadsprosess.

Les mer om TT-kort her.

Pasientreiser

Dekning av reiseutgifter ved behandling

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Les mer om pasientreiser her (I).

Les mer om pasientreiser her (II)

Parkeringsbevis

Du kan søke kommunen om HC-kort om du har behov for parkeringslettelser fordi du ikke kan gå, eller store vanskeligheter med å bevege deg.

Du kan søke om parkeringstillatelse som fører eller passasjer. Kontakt kommunen du bor i for søknadsskjema. 

Les mer om HC-kort/parkeringsbevis her.

Aktuelle instanser

Temasider om økonomi