Økonomi – ordninger for pasienter og pårørende som er i arbeid

Pasienter og pårørende som er i arbeid kan ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Det finnes også ordninger som skal bidra til at man kan fortsette å jobbe. På denne siden kan du lese mer om aktuelle rettigheter til pasienter og pårørende som er arbeidstakere.

Sykepenger

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og tilleggsstønader

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du, på grunn av sykdom eller skade, har behov for hjelp fra NAV

Du kan lese mer om AAP her.

Gjennomfører du, eller blir utredet med tanke på arbeidsrettede tiltak, kan du søke om tilleggsstønader (blant annet til dekning av daglige reiseutgifter, barnetilsyn og ekstrautgifter til bolig).

Les mer om tilleggsstønader her

Uføretrygd

Uføretrygd er aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade

Redusert arbeidstid

For arbeidstakere som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det

Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom reduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Helsemessige grunner refererer seg til sykdom hos arbeidstakeren selv, og må kunne dokumenteres med legeattest. Sosiale grunner knytter seg til forhold hos arbeidstakerens familie eller nærmeste omgivelser, og utløser gjerne omsorgsoppgaver eller belastninger utenom det vanlige.

Les mer om rett til redusert arbeidstid her.


Pleiepenger for deg som er i arbeid

Du kan få pleiepenger hvis du må være borte fra arbeid mens du pleier en person som er i livets sluttfase.

Velferdspermisjon

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker velferdspermisjon i situasjoner der arbeidstaker har behov for fravær fra jobben for kortere tidsrom, f.eks ved medisinsk behandling, flytting, begravelser

Om arbeidstaker har rett til slik permisjon og om permisjonen gis med eller uten lønn fremgår av avtaler eller bedriftens interne regler.

Les mer om velferdspermisjon og andre permisjoner her.

Les spørsmål og svar om arbeidsvilkår og permisjoner her.

Permisjon ved omsorg og pleie av nærtstående

Arbeidstakere har rett til permisjon i inntil 10 dgaer hvert kalenderår for å gi nødvendig pleie til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner

Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase, har rett til permisjon i 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig pleie til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner (pleiepenger i livets sluttfase – les m dette på NAV.no)

Les mer om permisjonsordningene her.

Forsikringsordninger gjennom jobben

Det finnes flere lovpålagte og frivillige forsikringsordninger for arbeidstakere

Lovpålagte: yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon

Andre forsikringer, for eksempel: helseforsikring, fritidsulykke og sykdom

Les mer om forsikringsordninger som kan være aktuelle for arbeidstakere her.

Arbeid og demens

I heftet Fortsatt i arbeid – med demens får du vite mer om temaet

Mer om permisjonsrettigheter i regjeringens hefte Vi – de pårørende

På regjeringens side finner du heftet Vi – de pårørende, som inneholder en kort oversikt over permisjonsrettigheter og ulike økonomiske ordninger for deg som er pårørende

Aktuelle instanser

Temasider om økonomi