Økonomi – ordninger for pårørende

Pårørende til en person som er syk kan få økonomiske utfordringer. Denne siden gir en oversikt over aktuelle støtteordninger pårørende kan ha krav på.

Søk råd og veiledning i kommunen og hos NAV

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til folk med økonomiske utfordringer.

Økonomisk rådgivning gis både ved de lokale NAV-kontorene og av kommunale instanser. Les mer om økonomisk rådgivning her:

Økonomisk sosialhjelp

Midlertidig økonomisk støtte til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold.

Midlertidig stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Om det skal ytes stønad og utmåling av stønaden, fastsettes etter en individuell vurdering. Hvor mye du får utbetalt er avhengig av din familiesituasjon, antall personer som hører til husholdningen, bosituasjonen m.m.

Les mer om midlertidig økonomisk stønad til livsopphold fra NAV.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad.

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Les mer om rettigheter til omsorgsstønad på Helsenorge.no.

Egenandel ved kommunale tjenester

Det er ulike regler for kommunens adgang til å ta betalt for helse- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon. Reglene om hvilke tjenester kommunen kan ta betalt for, og hvor stor egenandel kommunen kan kreve, står i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Utenfor institusjon:

Helsetjenester i hjemmet (inkludert tjenester til personlig stell og egenomsorg) er gratis. Tjenester det kan kreves betaling for er typiske hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand, som rengjøring, klesvask, matlaging, og innkjøp og andre liknende daglige gjøremål (som ikke er hjelp til personlig stell og egenomsorg). 

Institusjon:

Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon, herunder sykehjem (det gjelder likevel ikke for opphold på institusjon som er gitt avlastning for pårørende – dette er gratis).

Betaling for sykehjemsplass

Beboere på sykehjem må betale for seg. Hva det koster er avhengig av hvilken type opphold beboeren er innvilget. For en beboer på langtidsopphold, vil prisen avhenge av beboerens inntekter og eventuelle fradrag.

Les mer om betaling for sykehjemsplass.

Egenandeler hos lege, psykolog, fysioterapeut med mer

Finn ut hva du eller din nære skal betale i egendelar for behandling og andre helsetenester før du får frikort for helsetenester.

Les mer om egenandeler hos lege, psykolog, fysiot

For deg som er i arbeid

For noen kan jobben og kontakten med kolleger bli ekstra viktig når en nær person er syk. For andre kan det være godt og riktig å jobbe redusert, eller å slutte helt.
Sjekk mulighetene som beskrives i arbeidsmiljøloven, og snakk med arbeidsgiver, fastlege og ev. fagforening.

Les mer om rettigheter for pårørende og pasienter som er i arbeid.

Sykepenger

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og tilleggsstønader


AAP skal sikre deg inntekt i perioder du, på grunn av sykdom eller skade, har behov for hjelp fra NAV

Pleiepenger for deg som er i arbeid

Du kan få pleiepenger hvis du må være borte fra arbeid mens du pleier en person som er i livets sluttfase.

Ytelser til tidligere familiepleiere

Hvis du har pleid foreldre eller andre personer som har stått deg nære, kan du ha rett til ytelser til tidligere familiepleiere. 

Pengestøtten skal sikre deg inntekt hvis du ikke kan forsørge deg selv etter at pleieforholdet er slutt. 

Les mer om ytelser til tidligere familiepleiere.

Uføretrygd

Uføretrygd er aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Redusert arbeidstid

For arbeidstakere som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det

Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom reduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Helsemessige grunner refererer seg til sykdom hos arbeidstakeren selv, og må kunne dokumenteres med legeattest. Sosiale grunner knytter seg til forhold hos arbeidstakerens familie eller nærmeste omgivelser, og utløser gjerne omsorgsoppgaver eller belastninger utenom det vanlige.

Les mer om rett til redusert arbeidstid her.

Velferdspermisjon

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker velferdspermisjon i situasjoner der arbeidstaker har behov for fravær fra jobben for kortere tidsrom, f.eks ved medisinsk behandling, flytting, begravelser

Om arbeidstaker har rett til slik permisjon og om permisjonen gis med eller uten lønn fremgår av avtaler eller bedriftens interne regler.

Les mer om velferdspermisjon og andre permisjoner her

Les spørsmål og svar om arbeidsvilkår og permisjoner her

Forsikringsordninger gjennom jobben

Det finnes flere lovpålagte og frivillige forsikringsordninger for arbeidstakere

Lovpålagte: yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon. Andre forsikringer, for eksempel: helseforsikring, fritidsulykke og sykdom

Les mer om forsikringsordninger som kan være aktuelle for arbeidstakere her.

Arbeid og demens

I heftet Fortsatt i arbeid – med demens får du vite mer om temaet

Bostøtte og andre ordninger for bolig

Søknad om bostøtte på papir sendes til din kommune. Mange kommuner tilbyr digital post.
Illustrasjonsfoto: Adobestock

Bostøtte

Husbanken og kommunen administrerer bostøtteordningen. Det er kommunen som vurderer søknader om bostøtte og som har den løpende kontakten med søkerne. Husbanken har det overordnede ansvaret, og står blant annet for driften av ordningen og behandling av klager. Hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger den øvre grensen for inntekter har du ikke rett til bostøtte.

Gå til Husbankens nettsider for å regne ut om du har rett til bostøtte.

Finn informasjon og søk om bostøtte her.

Økonomiske utfordringer? Søk råd og veiledning i kommunen og hos NAV

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til folk med økonomiske utfordringer. Økonomisk rådgivning gis både ved de lokale NAV-kontorene og av kommunale instanser. Les mer om økonomisk rådgivning her:

Tilskudd fra kommunen til kjøp eller tilpasning av bolig

Kommunen kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig der startlån alene ikke strekker til. Du kan også søke om finansiering til små eller store ombygginger eller tilpasninger dersom du eller andre i boligen har nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen. 

Les mer om tilskuddsordningen på Husbankens nettsider.

Avdragsfrihet på lån

Avdragsfrihet vil si at du i en periode ikke betaler avdrag på lånet, run renter og omkostninger. Du utsetter med andre ord betalingen av selve lånet. Dette kan være til god hjelp hvis husstandsinntekter av ulike årsaker går ned en periode.

Les mer om avdragsfrihet her (DNB)

Les mer om avdragsfrihet hos Nordea

Les mer om avdragsfrihet i OBOS-banken

Aktuelle instanser

Flere temasider om økonomi