Beskytter sosialt nettverk mot kognitiv svekkelse? - Nasjonalt senter for aldring og helse
Utviklings­hemning, 02.06.2023

Mange ville ha ABC-opplæring om utviklingshemning

ABC-opplæringen i Aldring og helse ble spurt om å komme, for å ha oppstartsseminar i Mitt livs ABC i Leknes kommune, i slutten av mai. Hele 18 deltakere var påmeldt. En uke før seminaret kom det også en forespørsel fra Nordland og Vefsn kommune om å ta en kursdag for dem, da det var så mange ansatte som ønsket å starte. Så det endte med oppstartsseminar med i underkant av 40 deltakere til sammen, 23. og 24. mai.
Demens, 30.05.2023

Totalt sett øker antallet eldre med demens, men risikoen for demens for hver enkelt går stadig mer ned

I følge Demenskartet vil det skje nær en dobling av personer med demens i 2040. Det er fordi vi blir stadig flere eldre. Nå viser nye studier en trend der risikoen for demens for hver og en av oss går nedover. Hvis trenden fortsetter, så kan det bli langt færre mennesker i vestlige land som utvikler demens de neste årene, sammenliknet med tidligere. Hvorfor det? Forskerne peker på ett utviklingstrekk; at folk har utdanning. Å bruke hjernen mye, særlig når du er ung, beskytter deg mot demens.
Utviklings­hemning, 25.05.2023

Nytt hefte om Positiv atferdsstøtte (PAS) planlagt ferdig til januar 2024

Vernepleierpodden intervjuet nylig May Glad Lien fra Aldring og helse, og Ulf Berge fra VID Vitenskapelige høgskole, om utviklingen av et nytt hefte om positiv atferdsstøtte. Målet er å forklare hva positiv atferdsstøtte er, hvilke verdier som ligger til grunn, hva som kjennetegner gode livsmiljø, og relevante lover for tjenesteyting. Heftet er planlagt etter samme mal som ABC-heftene til Aldring og helse, og er beregnet til alle som jobber innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
Forskning, 23.05.2023

Bli med på studie om osteoporose, fysisk aktivitet og trening

Fysioterapeuter og annet helsepersonell, som regelmessig møter pasienter/brukere med osteoporose, inviteres til å delta i en ny studie. Det er forskere tilknyttet OsloMet, som utfører studien. De ønsker å innhente kunnskap om hva klinikere ønsker å vite mer om når det gjelder osteoporose, også kalt benskjørhet, og fysisk aktivitet. Dette vil de bruke til å skrive nye forskningsartikler, og til å utvikle fremtidige forskningsprosjekter og helsetilbud.
Forskning, 22.05.2023

Hvilke erfaringer har fysioterapeuter med å gi fysioterapibehandling til beboere med langtidsopphold i norske sykehjem, og hvordan er de involvert i livets sluttfase?

Fysioterapeuter vektlegger tradisjonell fysioterapi, som trening, over tid til beboere i sykehjem, men er ikke involvert i sluttfasen av livet til beboerne. Det viser ny forskning av Elisabeth Wiken Telenius fra Aldring og helse m.fl. Fysioterapeuter bør bidra med behandling, som øker livskvaliteten og lindrer smerter i livets siste fase, mener forskerne. Det bør være et mål å få på plass retningslinjer, som kan veilede fysioterapeuter i denne fasen.
Fysisk helse, 15.05.2023

Nytt digitalt foredrag i geriatri: Mikroblødninger i hjernen hos eldre

Tirsdag kl. 12.00 på Zoom er det Cerebral mikroangiopati hos eldre, eller Mikroblødninger i hjernen hos eldre, som står på dagsordenen i Ger-IT. Det er nevrolog Jens Horn ved Levanger sykehus, som holder foredraget. Ifølge Nasjonal foreningen for folkehelsens nettside er Cerebral mikroangiopati en sykdom i de små blodkarene i hjernen. Det er en hyppig årsak til hjerneslag og demens. Diagnosen stilles ved en MR-undersøkelse av hjernen.
Aldring, 15.05.2023

Fleire heildøgns omsorgsplassar

Regjeringa vil legge til rette for ca. 1000 nye omsorgsplassar i Revidert nasjonalbudsjett. – Andelen eldre kjem til å auke betydeleg i dei komande åra. Eldre som ikkje klarer å bu i eigen heim, skal vere trygge på at fellesskapet stiller opp, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. – Eg er derfor glad for at vi kan legge til rette for om lag 1000 nye omsorgsplassar. Før sommaren vil vi også legge fram ein heilskapleg eldrereform.
Utviklings­hemning, 12.05.2023

Nettsted om demens for personer med utviklingshemning skifter navn

Nettstedet Hva er demens?, for personer med utviklingshemning i Norge og resten av Norden, skifter navn til Lettlest om demens. Nettstedet er utvidet med et hefte og en tematavle, som kan være et godt hjelpemiddel til å snakke om demens. Lettlest om demens er tilgjengelig på lule-, nord- og sørsamisk, alle nordiske språk og engelsk. Det er utviklet og finansiert av Nasjonalt senter for aldring og helse og Nordens velferdssenter, og støttet av Sametinget.
Forskning, 10.05.2023

Hvordan endrer vekten seg hos norske sykehjemspasienter ett år etter innleggelse?

Det er mye fokus på vekt og ernæring på norske sykehjem. I en ny studie, som utgikk fra Sykehuset Innlandet, så Sverre Bergh fra Aldring og helse m.fl. på hvordan kroppsvekten endret seg i løpet av det første året på sykehjem. 1044 deltakere var med i studien. En av tre sykehjemsbeboere var alvorlig eller moderat undervektige ved innleggelse på sykehjemmet. I løpet av det første året på sykehjem økte vekten. De som var normalvektige eller overvektige endret ikke vekt i løpet av det første året.