Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Forskning, 13.07.2022

Camilla Stoltenberg med oppfordring til sør-trøndere

Forskningsprosjekt vil finne svar på hvordan det går med oss etter pandemien. Nå er SMS-er med invitasjon til en spørreundersøkelse sendt til 107.000, for å få svar fra dem som bor i sørlige deler av Trøndelag. Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, oppfordrer alle til å ta seg tid til spørreundersøkelsen.
Demens, 23.06.2022

Akuttmottakets ti bud i møtet med eldre

– Underbehandling er et større problem enn overbehandling når eldre blir akutt syke, sier spesialsykepleier Guro Barstad til Sykepleien. Hun har derfor laget ti bud for sykepleiere i møtet med eldre, som har akutte sykdommer eller skader. Barstad jobber i akuttmottaket ved Sykehuset Telemark i Skien, og har tatt en mastergrad i klinisk geriatrisk helsearbeid. I mastergraden så hun på hvordan eldre med ulik grad av skrøpelighet vurderes under tidspress i akuttmottak.
Demens, 21.06.2022

Travle dager på feltstasjonen

Feltstasjonen til forskningsprosjektet Aldring i Trøndelag befinner seg for tiden i Steinkjer, den sjette kommunen av de totalt 17 på kjøreplanen. Der gjennomføres en helseundersøkelse, som samler helsedata fra deltakere over 74 år. Aldring i Trøndelag deler feltstasjon med HUNT COVID, som skal undersøke hvordan CoVID-19 har påvirket folkehelsa. Prosjektleder for Aldring i Trøndelag, Vigdis Hjulstad Belbo, rapporterer om meget god respons fra nordtrønderne.
Geriatri, 31.05.2022

Digital konferanse om utviklingshemning og kreft, 13.-15. Juni 2022

Hovedtemaet for konferansen er hvordan redusere ulikhet i forhold til kreft og screening av kreft hos mennesker med utviklingshemming. Arrangementet foregår fra Edinburgh, er digitalt, og er basert på britisk tid. Målet er å dele god praksis innen kreftomsorg hos mennesker med utviklingshemming.
Geriatri, 30.05.2022

Nytt Ger-IT foredrag tirsdag kl. 12.00 på Zoom

Få med deg neste ger-it, som er tirsdag 31. mai. Det handler om hovedfunn og nye retningslinjer for pasienter med høy kardiovaskulær risikoprofil basert på COMPASS studien. Nettforedraget er ved Lege i spesialisering Anja Wiedswang Horjen på geriatrisk avdeling ved Bærum sykehus. Fjernundervisningen Ger-IT er et tilbud til alle som jobber med geriatri.
Demens, 25.05.2022

Ledige studieplasser på Fagskolen Aldring og helse: Søk nå

Fra 25.mai klokka 09.00 kan du søke på ledige studieplasser i Fagskolen Aldring og helse gjennom samordna opptak. Vi har noen ledige studieplasser, og vi fyller opp plassene etter hvert som søknadene kommer inn. Fagskolen til Aldring og helse er for deg som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør, og som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen gir deg fordypning i fagretningene Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring.
Fysisk helse, 27.04.2022

Forskere vil ha bedre dialog i pasientforløpet til eldre

Flere forskere er opptatt av sykehuslegers utfordrende stilling og manglende informasjon i møtet med eldre pasienter. – Selv om elektronisk kommunikasjon kan være tidsbesparende, vil trolig direkte dialog gi en raskere oppklaring av forhold som er tilknyttet eldre pasienter, skriver de blant annet i en kronikk i Dagens medisin.