Hvem er de eldre innvandrerne?

Med eldre innvandrere mener man vanligvis personer over 65 år som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, og som har migrert til Norge. Det finnes fortsatt få i akkurat denne aldersgruppen som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og har utenlandsfødte besteforeldre.

Innvandrerne i Norge kommer fra mer enn 200 land og selvstyrte regioner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2019 var nær 18 prosent av befolkningen i Norge innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn. Under fem prosent av disse er over 70 år gamle. På nettsiden til Statistisk sentralbyrå kan du lese mer om hvor de eldre innvandrere i Norge kommer fra.

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Mange eldre innvandrere møter allikevel store utfordringer når de blir syke. Dette på grunn av språkproblemer, kulturforskjeller og mangelfull kunnskap om hvordan det norske helsesystemet fungerer. Disse barrierene kan hindre dem i å få det helsetilbudet de har behov for, og krav på. For den enkelte kan dette medføre økt risiko for helseproblemer og redusert livskvalitet.

Demens og eldre innvandrere

Demens er en fellesbetegnelse på en rekke uhelbredelige sykdommer eller skader i hjernen. Du kan lese mer om de ulike demenssykdommene her

Per i dag vet vi lite om forekomsten av demens blant innvandrere i Norge, men vi vet at tallet er økende. Samtidig vet vi også at eldre innvandrere i Norge, og i resten av Europa, ikke benytter seg av helse- og omsorgstjenester som dagaktivitetstilbud, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og sykehjem like mye som de eldre fra majoritetsbefolkningen. I en rapport fra Alzheimer Europe nevnes en rekke mulige årsaker til dette:

  • manglende tillit til det offentlige helse- og omsorgstilbudet
  • tilbudene er ikke kulturelt tilrettelagt
  • mangelfull språkkunnskap og helsekompetanse hos personen med demens eller de pårørende
  • demensdiagnosen oppleves stigmatiserende og holdes skjult
  • familien ønsker selv å ta vare på den gamle