Bruk av tolk

Har kan du lese om tolking, når tolk skal brukes, den enkeltes rettigheter ved bruk av tolk og hvordan tolk bestilles

Hvem skal tolke?

God kommunikasjon forutsetter at alle parter forstår hverandre. Alle har derfor rett til å få informasjon om egen helse og behandling på et språk de forstår. Behovet for tolk skal kartlegges og kvalifisert tolk skal bestilles av helse- og omsorgspersonellet.

I mange hverdagssituasjoner, som i pleie- og stellsituasjoner, hvor det ikke er gjennomførbart å anvende tolk kan pårørende eller annet helse- og omsorgspersonell med flerspråkelig kompetanse fungere som tolk. Men, om informasjonen som skal formidles omhandler om den enkeltes helsetilstand, behandling og tjenestetilbud o.l. skal kvalifisert tolk innhentes. Barn skal aldri anvendes som tolk.

Hva gjør en kvalifisert tolk?

En tolk oversetter det som sies og er et nødvendig mellomledd i flerspråkelig kommunikasjon hvor partene ikke snakker et felles språk. Tolkens mål er at den tolkede samtalen skal være så lik en vanlig samtale som mulig. Bruk av kvalifiserte tolker er viktig for å ivareta rettssikkerhet og likeverd.

Når skal kvalifisert tolk benyttes?

Helse- og omsorgspersonell som skal samtale med en minoritetsspråklig, har ansvar for å avklare behovet for tolk og for å bestille tolk. Tolk skal tilkalles når det vurderes som nødvendig for å oppnå forsvarlig kommunikasjon, eller når den minoritetsspråklige selv har ytret ønske om tolk.

Det er viktig å huske at selv om en minoritetsspråklig klarer seg bra når det samtales om kjente ting, kan det være utfordrende for den enkelte å kommunisere på norsk under medisinsk behandling. Selv de som behersker norsk på et høyt nivå, kan oppleve vanskeligheter med språket når de er syke eller utsatt for stress. Demensssykdom kan ytterligere redusere språkevnen.

Hvordan bestille kvalifisert tolk?

Tolk kan bestilles gjennom Tolkeportalen.no. Her finnes et nasjonalt tolkeregister over kvalifiserte tolker. En kvalifisert tolk har tolkefaglig kompetanse og oppfyller kravene til oppføring i en av de fem kvalifikasjonskategoriene i Nasjonalt tolkeregister. På nettsiden gis det innsyn i tolkens formelle kvalifikasjoner, og brukere får dermed mulighet til selv å kvalitetssikre tolkingen. Registeret er allment tilgjengelig for brukere av tolk, tolker og alle med interesse for feltet. Tolkeportalen inneholder også informasjon om kvalifiseringstiltak, kunnskap og nyttige lenker om tolking i offentlig sektor.

Hva er viktig å tenke på ved bruk av tolk?

Det finnes en rekke praktiske ting som bør vurderes før, under og etter samtalen når man bruker tolk. Tolkeportalen har utarbeidet en liste på ‘Praktiske tips til tolkebrukeren i bruk av tolk’. Denne listen finnes i heftet Veiledning i bruk av tolk i statlige mottak.

Informasjon til deg som trenger tolk

  • Du har rett til å få informasjon om din helsetilstand og behandling på et språk du forstår.
  • Gi beskjed til helsetjenesten hvis du selv mener at du har behov for tolk.
  • Fortell helsetjenesten nøyaktig hvilket språk du snakker.
  • Helsetjenesten har plikt til, og ansvar for, å bestille tolk.
  • Tolken har taushetsplikt.
  • Tolketjenesten er gratis for pasienten.
  • Kun kvalifiserte tolker skal brukes som tolk.
  • Telefontolk kan være et alternativ til å ha tolk tilstede i rommet

På Helsedirektoratets nettsider kan du laste ned brosjyren “Pasient og tolk.” Den beskriver retten til bruk av tolk i helsetjenestene på 24 ulike språk. Husk å velge språket du ønsker i nedtrekksmenyen før du laster ned.

Les mer om tolk her

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Helsepersonells ansvar for god kommunikasjon via tolk

Rett til tolk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet