Informasjon til deg som arbeider med eldre innvandrere

Her finnes informasjon og praktisk veiledning rettet mot helse- og omsorgspersonell som arbeider med demensutredning, pleie og behandling av personer med demens som har en annen kulturell og språklig bakgrunn enn den skandinaviske.

Demensomsorg for innvandrere – en håndbok

En praktisk håndbok for deg som skal yte personsentrerte eldre- og demensomsorg for personer med innvandrerbakgrunn. Publikasjonen er initiert av Nordisk demensnettverk, som koordineres av Nordens Välfärdscenter på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Nasjonalt senter for aldring og helse er med i demensnettverket.
Last ned en norsk utgave av Demensomsorg for innvandrere – en håndbok (pdf)
Les mer om håndboken Demensomsorg for innvandrere, som er tilgjengelig på flere nordiske språk

Aktuelle filmer

MultiLing, Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo har, etter å ha avsluttet et stort forskningsprosjekt om demens og flerspråklighet, laget flere aktuelle filmer.

Fokuset i forskningsprosjektet var å studere de språklige, kognitive og sosiale virkningene av demens hos flerspråklige. I disse filmene får vi innblikk i hvordan vi kan gi god demensomsorg når vi har forskjellig språkbakgrunn.


1. kommunikasjon, demens og språk
2. Å snakke mer enn ett språk


3. Hva demens gjør med språkferdighetene
4. Utfordringer for pleiere som ikke bruker sitt førstespråk
5. Uttale
6. Ord, uttrykk og setninger

Europeisk veiledning

EU-landene har nylig publisert sin egen veiledning av pleie og omsorg for innvandrere med demens.

Guiden er laget etter samme modell som den nordiske versjonen (beskrevet lenger opp) og ligger til fri nedlasting og utskrift.

Les og last ned den europeiske veiledningen Intercultural dementia care. A guide to raise awareness amongst health and social care workers.

Eldre innvandrere og demens
– Erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten  

Rapporten om eldre innvandrere og demens presenterer resultater fra en undersøkelse som tidligere Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Velferdsforskningsinstituttet NOVAgjorde på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Målet med rapporten var å etablere kunnskap om hvordan eldre innvandrere ser på demens, og hvordan pårørende til innvandrere med demens opplever egen situasjon, og kontakt med helse- og omsorgstjenestene. Den inneholder blant annet informasjon om holdninger til demens i ulike kulturer, basert på erfaringer fra intervjuer med pårørende.

Last ned rapporten Eldre innvandrere og demens. Erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten.

Oppfatning av demens blant mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn

Dette er en veiledning utarbeidet av Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark. Den gir grunnleggende kunnskap som bidrar til bedre forståelse for omsorgs- og støttebehov som finnes i ulike innvandrergrupper. Veiledningen inneholder informasjon om innvandrergrupper fra arabisktalende land, Pakistan, Iran, Tyrkia, Polen og tidligere Jugoslavia.

Veiledningen ble opprinnelig inspirert av publikasjonen Perceptions of dementia in ethnic communities, fra den australske Alzheimerforeningen. Deler av materialet er oversatt fra denne publikasjonen og tilpasset skandinaviske forhold, mens andre deler er spesielt utarbeidet i samarbeid med lokale innvandrergrupper.