Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
01.07.2022

Ny selvtest kan hjelpe KOLS-pasienter

Norske forskere har utviklet en selvtest for pasienter med KOLS, som kan sammenliknes med måleren pasienter med diabetes bruker. Men selvtesten er i dette tilfellet bare en spyttprøve, og resultatet dukker opp i en app. – Sensoren og appen kan gi grunnlag for tidligere behandling og riktig medisinering, bedre helse, økt sikkerhet og bedre livskvalitet for pasienter med KOLS. I tillegg vil det redusere antall sykehusinnleggelser, sier prosjektleder Tao Dong ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Demens, 30.06.2022

Pilotprosjekt gir verdifull innsikt i pårørendes erfaringskompetanse i demensomsorgen

Pårørende til mennesker med demens opparbeider seg en unik kompetanse. Slike erfaringsmedarbeidere har fått en utfyllende funksjon i hukommelsesteamene og hjemmebaserte tjenester i pilotkommunene Frøya og Indre Fosen i Trøndelag. Det er, ifølge samarbeidspartner Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, første gang erfaringsmedarbeidere prøves ut i demensomsorgen. De kan blant annet følge folk opp og oppdage andre ting enn det hjemmesykepleien rekker å se, viser piloten.
Demens, 29.06.2022

Kronikk: Akutt psykisk syke eldre trenger et bedre tilbud

Det er uklare ansvarsforhold – og det mangler struktur og organisering for behandling av eldre med akutte psykiatriske lidelser. Fire tiltak kan bidra til at pasientsikkerheten blir bedre. Det mener faglig leder Sebastian von Hofacker ved Verdighetsenteret og flere andre, deriblant fagsjef for psykisk helse i Aldring og helse, Marit Tveito, i en kronikk i Dagens medisin.
Forskning, 28.06.2022

Hva er god omsorg for eldre som er blitt døvblinde?

Sykepleier Daniel Prause ved Signo Conrad Svendsen senter har de siste årene forsket på hvordan eldre, som er blitt døvblinde etter fødsel, erfarer å være mottakere av omsorgstjenester. Han fant gjennom masteroppgaven at det handler mye om eksistensielle behov; å oppleve naturen, utfolde sin kreativitet og å føle tilhørighet. Han ser i doktorgraden på hvordan slike behov kommer til uttrykk, hvordan omsorgsgivere identifiserer dem og hvordan de tilpasser omsorgen til de individuelle behovene.
Opplæring, 24.06.2022

25 helsefagarbeidere uteksaminert fra Fagskolen Aldring og helse i Ringerike kommune

– Vi vet at selve forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere, skriver rådgiver innen helse og omsorg i Ringerike kommune, Astrid Lundesgaard i Ringerikes blad. Her forteller hun at helse- og omsorgssektoren siden 2017 har hatt en strategisk og bevisst satsing på videreutdanning. I lys av dette startet det 25 studenter på Fagskolen Aldring og helse i 2020. Dette er samarbeid mellom Ringerike kommune og Fagskolen Aldring og helse. Undervisningen har skjedd på Hønefoss.
Demens, 23.06.2022

Setter eldres seksuelle helse på dagsorden

Aldring og seksuell helse er et nytt satsingsområde for organisasjonen Sex og politikk. Det vedtok organisasjonen på sitt årsmøte 2. juni. I dokumentet Seksualiteten endrer seg gjennom hele livet løftes ulike temaer. – Aldring og helse er glade for at eldres seksuelle settes så tydelig på agendaen. Dette er et område hvor det fortsatt er behov for informasjon og kompetanse, både til eldre selv, og til ansatte i helse- og omsorg, sider daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.
Demens, 23.06.2022

Akuttmottakets ti bud i møtet med eldre

– Underbehandling er et større problem enn overbehandling når eldre blir akutt syke, sier spesialsykepleier Guro Barstad til Sykepleien. Hun har derfor laget ti bud for sykepleiere i møtet med eldre, som har akutte sykdommer eller skader. Barstad jobber i akuttmottaket ved Sykehuset Telemark i Skien, og har tatt en mastergrad i klinisk geriatrisk helsearbeid. I mastergraden så hun på hvordan eldre med ulik grad av skrøpelighet vurderes under tidspress i akuttmottak.
Demens, 22.06.2022

Abonnér gratis på magasinet Min hjernehelse

Årets utgave av magasinet Min hjernehelse fra Hjernerådet har kommet, og du kan abonnere gratis: Her finner du fagstoff, intervjuer med mennesker som lever med hjernesykdom, temaartikler og småstoff. I denne utgaven møter du blant annet komiker Terje Sporsem, moren hans er rammet av demens. Og legen Kristin Leer som fikk ADHD-diagnosen 44 år gammel. Aldring og helse er medlem av Hjernerådet, som jobber for bedre behandling til mennesker med ulike hjernelidelser.
Demens, 21.06.2022

Travle dager på feltstasjonen

Feltstasjonen til forskningsprosjektet Aldring i Trøndelag befinner seg for tiden i Steinkjer, den sjette kommunen av de totalt 17 på kjøreplanen. Der gjennomføres en helseundersøkelse, som samler helsedata fra deltakere over 74 år. Aldring i Trøndelag deler feltstasjon med HUNT COVID, som skal undersøke hvordan CoVID-19 har påvirket folkehelsa. Prosjektleder for Aldring i Trøndelag, Vigdis Hjulstad Belbo, rapporterer om meget god respons fra nordtrønderne.