Fullt fokus på geriatri i ABC-opplæringen - Aldring og helse

Fullt fokus på geriatri i ABC-opplæringen

Ny ABC-opplæring for deg som trenger å forstå mer av sykdomsbildet til eldre er lansert. En ny geriatri-perm ble presentert på ABC-opplæringens fag- og nettverkssamling på Gardermoen.

Arnfinn Eek
ABC-mann: Arnfinn Eek har vært med og utviklet ABC-opplæringen i en årrekke.
Foto: Martin Lundsvoll.

Kravet til medisinsk kompetanse blir stadig større, sier Arnfinn Eek, som er konsulent for geriatri-permen. Han presenterte permen på ABC-samlingen. Eek er tidligere daglig leder i Aldring og helse, og en av de sentrale i å utvikle ABC-opplæringen gjennom mange år.

Det er i dag et større problemkompleks å forholde seg til for sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte i kommunene, men med denne permen får de et oppdatert fagbilde de kan forholde seg til, fortsetter han.

Agnes Brønstad er redaktør og hovedforfatter for permen. Hun er svært glad for at de som jobber på sykehjem og i dagaktivitetstilbud i kommunene, nå endelig får en perm som har en helhetlig tilnærming til geriatri.

– Som Arnfinn er inne på, så er det i dag slik at eldre har mer sammensatte utfordringer, som krever mye kompetanse og innsikt. Det handler om at eldre har mange sykdommer på samme tid, komplisert medisinbruk og at de skrives ut raskere fra spesialisthelsetjenesten, som følge av Samhandlingsreformen, sier hun.

Helsepersonell må ha kompetanse på sykdom, spesielt når de skal planlegge aktiviteter og trening, og når de skal gjennomføre forebyggende tiltak. Brønstad legger vekt på at heftene er oppdatert etter den nyeste forskning, og at det er dyktige fagfolk som har vært med på å skrive permen, som inneholder 12 hefter.

– Eldre reagerer på sykdom på andre måter enn dem som er yngre; de har andre symptomer. For eksempel kan de ha infeksjoner som lungebetennelse uten feber og forvirring kan være forårsaket av urinveisinfeksjon, fortsetter redaktøren, som er sykepleier, og til daglig jobber som avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen i Vestfold og Fagskolen i Telemark.

Agnes Brønstad
Redaktør og hovedforfatter: Agnes Brønstad.

– Vi har gjort et utvalg av de mest relevante sykdommene, knyttet til eldre og aldring. Her finner du sykdomsspesifikke temaer som hjerneslag, delirium og infeksjonssykdommer, samt også hefter om for eksempel lindrende behandling, sier hun.

Brønstad sier de har vært opptatt av aktiv omsorg i permen med spesielt fokus på brukermedvirkning.

– Pasientene må føle at de er delaktige, det er de som vet hvor skoen trykker, og de må få riktig informasjon. Det må etableres et tillitsforhold, basert på kommunikasjon og kunnskap.

Hun påpeker også at brukermedvirkning er lovhjemlet.

– Når det er sagt, så må vi ikke glemme de etiske refleksjonene, men dette temaet er mer omtalt i andre permer i ABC-opplæringen.

Hun er opptatt av at de som lærer om geriatri skal reflektere over sin egen praksis, og derfor er det i permen lagt opp til akkurat det.

– I starten av hvert hefte er det satt opp mål for hva elevene skal kunne. Underveis er det spørsmål for refleksjon som man skal svare på individuelt. Til slutt i heftene er det gruppeoppgaver der man sammen skal reflektere over spørsmålene ut fra egen praksis.

– Vi håper at deltakerne kan ta med seg denne måten å reflektere over egne erfaringer på til selve yrkesutøvelsen, slik at de yter bedre tjenester, sier hun.

Geriatri-permen er en del av Eldreomsorgens ABC, og bygger videre på ABC Aldring og omsorg.

Arbeidet med heftene er finansiert av Helsedirektoratet og Aldring og helse.

Du finner innholdsfortegnelsen her

Du finner mer info om ABC-opplæringen her