Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap – Landskonferansen i alderspsykiatri 2023

Biblioteket har samlet tips til artikler, bøker, rapporter og nettsider som kan leses i forkant eller underveis under Landskonferansen i alderspsykiatri 2023. Biblioteket har i stor grad lagt ut referanser til litteratur og kunnskap som er åpent tilgjengelige på denne nettsiden. Biblioteket prøver å skaffe de artiklene som ønskes, men som ikke ligger åpent ute. Ta gjerne kontakt med oss.

Aldring og helse er en nasjonal tjeneste for alle, og alle kan låne fra vår biblioteksamling. Dette gjør man enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Mer informasjon om tjenesten er på bibliotekets hjemmeside.

Denne digitale bibliotekutstillingen oppdateres med nye kilder fram mot Landskonferansen.

Aldring som beskyttelse og sårbarhet for psykisk helse

Fortvilelse eller forsoning? Eksistensielle og psykologiske utfordringer knyttet til aldring

Finbråten, EH, Lictwarck, B., & Bronken, BA., (2023). «Ikke til å bære»: en kvalitativ studie om utvikling av kriser hos eldre. Sykepleien Forskning, 18(91376),e-91376. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.91376 

Hafskjold L, Sundling V. & Eide H., (2018). Nursing staff’s responses to thematic content of patients’ expressed worries: observing communication in home care visits. BMC Health Serv Res.,8(1), 597. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3390-5

Kalfoss MH, (2017). Attitudes to ageing among older Norwegian adults living in the community. Br J Community Nurs., 22(5), 238-245. https://doi.org/10.12968/bjcn.2017.22.5.238

Sundström M, Blomqvist K, Edberg AK. & Rämgård M., (2019). The context of care matters: Older people’s existential loneliness from the perspective of healthcare professionals-A multiple case study. Int J Older People Nurs., 14(3), e12234. https://doi.org/10.1111/opn.12234

Aldring av hjernen og betydning for psykisk helse

Düzel S, Drewelies J, Gerstorf D, Demuth I, Steinhagen-Thiessen E, Lindenberger U., & Kühn S. (2019). Structural Brain Correlates of Loneliness among Older Adults. Sci Rep. 19;9(1),13569. https://doi.org/10.1038/s41598-019-49888-2

Gaarden TL, Engedal K, Benth JŠ, Larsen M, Lorentzen B, Mollnes TE, Bjølseth TM.,  & Castellheim A. (2018). Exploration of 27 plasma immune markers: a cross-sectional comparison of 64 old psychiatric inpatients having unipolar major depression and 18 non-depressed old persons. BMC Geriatr. 18(1), 149. https://doi.org/10.1186/s12877-018-0836-x

Higgins-Chen AT, Thrush KL., & Levine ME. (2021). Aging biomarkers and the brain. Semin Cell Dev Biol. 116, 180-193. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2021.01.003

Lund MJ, Alnaes D, Schwab S, van der Meer D, Andreassen OA, Westlye LT., & Kaufmann T.(2020). Differences in directed functional brain connectivity related to age, sex and mental health. Hum Brain Mapp. 41(15), 4173-4186. https://doi.org/10.1002/hbm.25116

Sexton CE, Sykara K, Karageorgiou E, Zitser J, Rosa T, Yaffe K., & Leng Y. (2020). Connections Between Insomnia and Cognitive Aging. Neurosci Bull. 36(1), 77-84. https://doi.org/10.1007/s12264-019-00401-9

Alderspsykiatrisk plandokument – hva er nytt?

Norsk psykiatrisk forening, (2022). Plan for norsk alderspsykiatri 2022-2030. https://www.legeforeningen.no/contentassets/5eac166a49b4421f92b4f35ae2feab29/plandokument-alderspsykiatri-2022-2030.pdf

Etikk og juss i alderspsykiatrisk praksis

Stor variasjon i helsetilbudet for psykisk syke eldre: Hvordan sørge for mer likeverdige tjenester?

Bakkane Bendixen A, Engedal K, Selbæk G, Benth JŠ., &  Hartberg CB. (2019).  Anxiety symptom levels are persistent in older adults with a mental disorder: A 33-month follow-up study. Int J Geriatr Psychiatry, 34(4), 601-608. https://doi.org/10.1002/gps.5058

Hantke N, Lajoy M, Gould CE, Magwene EM, Sordahl J, Hirst R., & O’Hara R.(2020). Patient Satisfaction With Geriatric Psychiatry Services via Video Teleconference. Am J Geriatr Psychiatry. 28(4),491-494. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2019.08.020

Tveito M, Barca M., & Hartberg CB. (2021).Alderspsykiatriske helsetjenester under covid-19-pandemien [The specialist health service for geriatric psychiatry during the COVID-19 pandemic]. Tidsskr Nor Laegeforen. 141(9). Norwegian. https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.1029

Hva er klinisk etikk og hva kan det bidra med?

Bringedal B, Isaksson Rø K, Magelssen M, Førde R., & Aasland, OG. (2018). Between professional values, social regulations and patient preferences: medical doctors’ perceptions of ethical dilemmas. J Med Ethics. 44(4), 239-243.  https://doi.org/10.1136/medethics-2017-104408

Heggestad AKT. & Førde R. (2020). Is allocation of nursing home placement in Norway just? Scand J Caring Sci. 34(4), 871-879. https://doi.org//10.1111/scs.12792

Heggestad A. & Førde R. (2021).  Pårørendes roller i tildelingen av langtidsplass på sykehjem. Sykepleien Forskning, 16(83882), e-83882. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.83882 

Magelssen M, Pedersen R., & Førde R. (2018).Hvordan arbeider klinisk etikk-komiteene? [How does the clinical ethics committees work?]. Tidsskr Nor Legeforen. 138(2). Norwegian. https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0375

Hva kan fremme og hva kan stå i veien for gode terapiprosesser når selvmord er et tema?

Bakkane Bendixen A, Engedal K, Selbæk G., & Hartberg CB. (2018). Anxiety Symptoms in Older Adults with Depression Are Associated with Suicidality. Dement Geriatr Cogn Disord. 45(3-4), 180-189. https://doi.org/10.1159/000488480

Lutz J,& Van Orden KA. (2020). Sadness and Worry in Older Adults: Differentiating Psychiatric Illness from Normative Distress. Med Clin North Am. 104(5), 843-854. https://doi.org/10.1016/j.mcna.2020.05.001

Lutz J, Van Orden KA, Bruce ML, Conwell Y., & Members of the NIMH Workshop on Social Disconnection in Late Life Suicide. (2021).  Social Disconnection in Late Life Suicide: An NIMH Workshop on State of the Research in Identifying Mechanisms, Treatment Targets, and Interventions. Am J Geriatr Psychiatry, 29(8), 731-744. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2021.01.137

Østlie, K., Stänicke, E. & Haavind, H. Assessments in Psychotherapy with Suicidal Patients: The Precedence of Alliance Work. J Contemp Psychother 52, 89–97 (2022). https://doi.org/10.1007/s10879-021-09518-3

Etiske og juridiske dilemmaer i alderspsykiatrien

Systematisk etikkdrøfting

Antonsen, Y., Normann, AK., Nilsen, HR. & Magelssen, M. (2018). Systematisk etikkarbeid krever lederforankring. Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(1), 40-49 https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-01-06

Blekken, L, Saga, S, Nakrem, S. & Sandmoe, A. (2022). «Vi kjemper en kamp». Pårørendes opplevelse av samarbeid med sykehjemstjenesten om vold, overgrep og forsømmelser. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(4), 1-20. https://doi.org/10.18261/tfo.8.1.5

Hoff A, Jensen L., & Eriksen S. (2017). Samhandlingsmøter ved pasientoverganger fra alderspsykiatrien. Sykepleien Forskning. 12(61369), e-61369. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.61369

Thoresen L, Larsen B, & Rugseth G., (2022). Etikk ryddet av veien? En diskusjonsartikkel om filming i helseinstitusjoner. Sykepleien Forskning, 17(88890),e-88890. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.88890

Autonomi og samtykkekompetanse

Drageset J,& Haugan G. (2021). Associations between nurse-patient interaction and loneliness among cognitively intact nursing home residents – a questionnaire survey. Geriatr Nurs. 42(4), 828-832. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2021.04.001

Heggestad, AK. (2021). Med en relasjonell tilnærming tar vi hensyn til rammene og relasjonene rundt pasienten og ser ikke bare vedkommende som et fritt, uavhengig menneske. Sykepleien 2021;109(83901),e-83901. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.83901 

Løvsletten M, Lossius Husum T, Haug E, & Granerud A.(2020). Cooperation in the mental health treatment of patients with outpatient commitment. SAGE Open Med. 8, 2050312120926410. https://doi.org/10.1177/2050312120926410

Sørvoll, J. & Gautun, H. (2020). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler? Tidsskrift for omsorgsforskning, 6(1), 1-16. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2020-01-09

Forekomst, utfordringer og sykepleiefaglige vurderinger knyttet til bruk av tvang

Chieze M, Kaiser S, Courvoisier D, Hurst S, Sentissi O, Fredouille J, & Wullschleger A. (2021). Prevalence and risk factors for seclusion and restraint in old-age psychiatry inpatient units. BMC Psychiatry. 21(1), 2. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03095-4

Eikaas, JR, Benth, S, Rekve, KH, Gjellesvik, KB, Pettersen, KF, Thielemann, M, Solem, IK, & Korsnes, MS. (2023). Kan bruk av atferd- og døgnrytmeregistreringsskjema predikere aggresjon og irritasjon hos pasienter innlagt i en alderspsykiatrisk døgnavdeling? Nordisk sygeplejeforskning, 13(1), 1-23. https://doi.org/10.18261/nsf.13.1.5

Kristoffersen, K., Barmaki, F. & Korsnes, M. (2022). Bruk av tvang i alderspsykiatrien. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/05/bruk-av-tvang-i-alderspsykiatrien

Malmedal, W. (2018). Omsorg på vranga. Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(3), 307-316. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-03-13

Mann K, Gröschel S, Singer S, Breitmaier J, Claus S, Fani M, Rambach S, Salize HJ,& Lieb K. (2021).Evaluation of coercive measures in different psychiatric hospitals: the impact of institutional characteristics. BMC Psychiatry. 21(1), 419. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03410-z

Riley H, Sharashova E, Rugkåsa J, Nyttingnes O, Christensen TB, Austegard AA, Løvsletten M, Lau B, & Høyer G. (2019).Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study. BJPsych Open. 5(5), e75. https://doi.org/10.1192/bjo.2019.60

Sandemo, A, Myhre, J, Iversen, MH, Eriksen, S, & Lichtwarck, B. (2022). Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(3), 1-15. https://doi.org/10.18261/tfo.8.3.7

Ulvund I, Rokstad A,  & Vatne S.(2016). Varsling av avvik – en vanskelig balansekunst. Sykepleien Forskning. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2016.58904

Bok til utlån fra biblioteket:

Lichtwarck, B. & Myhre,J. (2022). Dumme pasienter og troll til pleiere? Ny forståelse av aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp i institusjon. Fagbokforlaget

Biblioteksamlingen

Metodisk tilnærming til forebygging av voldshendelser

Aguglia A, Belvederi Murri M, Conigliaro C, Cipriani N, Vaggi M, Di Salvo G, Maina G, Cavone V, Aguglia E, Serafini G. & Amore M. (2020). Workplace Violence and Burnout Among Mental Health Workers. Psychiatr Serv. 71(3), 284-288. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201900161

Paschali M, Kamp D, Reichmann C, Jaenner M, Lange-Asschenfeldt C. & Supprian T. (2018). A systematic evaluation of impulsive-aggressive behavior in psychogeriatric inpatients using the staff observation aggression scale-revision (SOAS-R). Int Psychogeriatr. 30(1),61-68. https://doi.org/10.1017/S1041610217001600

Rosen T, Makaroun LK, Conwell Y. & Betz M.(2019) Violence In Older Adults: Scope, Impact, Challenges, And Strategies For Prevention. Health Aff (Millwood),38(10), 1630-1637. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2019.00577

Simmons J, Wiklund N. & Ludvigsson M. (2022). Managing abusive experiences: a qualitative study among older adults in Sweden. BMC Geriatr. ,22(1), 456. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03143-y

Wiklund N, Ludvigsson M, Nägga K, & Simmons J.(2022). Elder abuse and life-course victimization in hospitalized older adults in Sweden: prevalence and associations with mental ill-health. BMC Geriatr. ,22(1), 929. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03638-8

Etiske dilemmaer ved prioriteringer

Førland, O, Skutle, O, Alvsvåg, H. & Hjelle, KM. (2021). Ambisjoner og realiteter i kommunenes prioriteringer av helse- og omsorgstjenester – en casestudie fra tre norske kommuner. Tidsskrift for omsorgsforskning, 24(4), 19-34. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-04-02

Heggestad,AK., Førde, R., Pedersen, R. & Magelssen, M. (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning, 6(1), 1-4. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11

Isaksen, J, Ågotnes, G. & Fagertun, A. (2018). Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem. Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(2), 143-152. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10

Saadi N, Chi YL, Ghosh S, Eggo RM, McCarthy CV, Quaife M, Dawa J, Jit M. & Vassall A. (2021).Models of COVID-19 vaccine prioritisation: a systematic literature search and narrative review. BMC Med. 19(1),318. https://doi.org//10.1186/s12916-021-02190-3

Persontilpasset behandling

Bjordal, T., Hollekve, I., & Sandvoll, A. M. (2022). Krevende demensomsorg – erfaringer med veiledning fra ambulante alderspsykiatriske team. Klinisk Sygepleje, 36(1), 3-17. https://doi.org/10.18261/ks.36.1.2

Borza, T., Engedal, K., Bergh, S. & Selbæk, G. (2019). Eldre med depresjon – oppfølging over tre år. Tidsskr Nor Legeforen
https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0968

Bramness, J.G., Castberg, I., Hanssen, K.M., Johnsen, E., Kroken, R.A., Røssberg, J. I & Skrede, S. (2020). Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler. Norsk psykiatrisk forening
https://www.legeforeningen.no/contentassets/ed8d9189acce404b88f405184b7e26ab/kliniske-rad-for-nedtrapping-av-psykotrope-legemidler-r1-utentc-1-2.pdf

Callegari, E. (2023). Psychotropic drug use in older adults living in nursing homes. [Doktorgradsavhandling]. Faculty of Medicine, University of Oslo
https://www.duo.uio.no/handle/10852/99256

Callegari E, Šaltytė Benth J, Selbæk G, Grønnerød C, Bergh S. (2021). Do prescription rates of psychotropic drugs change over three years from nursing home admission? BMC Geriatr. 6;21(1):496. https://doi.org/10.1186/s12877-021-02437-x. Erratum in: BMC Geriatr. 2022 Dec 22;22(1):993

Gaustad, J.V., Kleven, L., Kornør, H., Harboe, I., Flatby, A.V., Aakhus, E., Bystad, M. & Røste, I. (2022). Transkraniell likestrømsbehandling for depresjon og afasi: fullstendig metodevurdering. [Rapport]. Folkehelseinstituttet.
Transkraniell likestrømsbehandling for depresjon og afasi – FHI

Gedde MH, Husebo BS, Vahia IV, Mannseth J, Vislapuu M, Naik M, Berge LI. Impact of COVID-19 restrictions on behavioural and psychological symptoms in home-dwelling people with dementia: a prospective cohort study (PAN.DEM). (2022). BMJ Open. 24;12(1): e050628.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-050628

Halse, I. (2023). Locus of Control among People with Dementia – associations with dementia severity, cognitive function and depressive symptoms. [Doktorgradsavhandling]. Faculty of Medicine, University of Oslo
https://www.duo.uio.no/handle/10852/99413

Hoel KA, Lichtwarck B, Væringstad A, Feiring IH, Rokstad AMM, Selbæk G, Benth JŠ, Bergh S. (2022). Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms (TIME) in home care services: a cluster randomized feasibility trial. BMC Health Serv Res. 2022 Mar 29;22(1):415. https://doi.org/10.1186/s12913-022-07830-9 Erratum in: BMC Health Serv Res. 2022 Jul 14;22(1):915.

Krvavac S, Jansson B, Bukholm IRK, Wynn R, Bystad M. (2022). Patients Who Die by Suicide: A Study of Treatment Patterns and Patient Safety Incidents in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health. 19(17):10686. https://doi.org/10.3390/ijerph191710686

Kuven BM, Drageset J, Haugan G. Quality of life and nurse-patient interaction among NH residents: Loneliness is detrimental, while nurse-patient interaction is fundamental. J Clin Nurs. 2023. https://doi.org//10.1111/jocn.16645

Kvarstein, E. H., Antonsen, B. T., Klungsøyr, O., Pedersen, G., & Wilberg, T. (2021). Avoidant personality disorder and social functioning: A longitudinal, observational study investigating predictors of change in a clinical sample.Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 12(6), 594–605. https://doi.org/10.1037/per0000471

Treagust N, Sidhom E, Lewis J, Denman C, Knutson O, Underwood BR. (2022). The epidemiology and clinical features of personality disorders in later life; a study of secondary care data. Int J Geriatr Psychiatry. 37(12):10.1002/gps.5837. https://doi.org/10.1002/gps.5837

Weintraub D, Aarsland D, Chaudhuri KR, Dobkin RD, Leentjens AF, Rodriguez-Violante & M, Schrag A. (2022). The neuropsychiatry of Parkinson’s disease: advances and challenges. Lancet Neurol.;21(1):89-102. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00330-6

BØKER
Engedal, K. & Tveito, M. (Red.). (2019). Alderspsykiatri. Forlaget Aldring og helse – akademisk.

Engedal, K. & Bjørkløf, G.H. (2020). Depresjon hos eldre. Forståelse og behandling. Hertervig Forlag.

Tretteteig, S. (Red.). (2020). Psykiske sykdommer hos eldre. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Forlaget aldring og helse.

Bøkene kan lånes fra biblioteket ved Aldring og helse.
Alderspsykiatri
Depresjon hos eldre
Psykiske sykdommer hos eldre

PSYK-IT

Austad, Gudrun (2022). Selvmord blant eldre, Psyk-IT [Video]. Aldring og helse. https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/

Nyquist, Hågen Stang (2022) Personlighet hos eldre, Psyk-IT [Video]. Aldring og helse. https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/

Margrethe Stensson (2022). Psykose hos eldre , Psyk-IT [Video]. Aldring og helse. https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/

Tveito, Marit (2023). Eldre og antipsykotikske legemidler, Psyk-IT [Video]. Aldring og helse. https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/

Wagle, Jørgen (2022). Psykologisk behandling av depresjon hos eldre, Psyk-IT [Video]. Aldring og helse. https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/

Pårørende – Brukermedvirkning og samarbeid

Bikova, M., & Christensen, K. (2022). Samproduksjon i mulighetsrommet for brukermedvirkning i norske helse- og omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(1), 1-13. https://doi.org/10.18261/tfo.8.1.9

Hem MH, Molewijk B, Weimand B, Pedersen R. Patients with severe mental illness and the ethical challenges related to confidentiality during family involvement: A scoping review. Front Public Health. 2023 Jan 12;10:960815. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.960815

Nyborg, I. (2018). User participation among older hospitalized people and their relatives : a qualitative case-oriented study. [Doktorgradsavhandling]. Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Oslo.

Sogstad, M. K. R., & Bergland, A. (2021). Sårbar sammenheng i helse- og omsorgstjenesten til eldre pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(2), 9-28.
https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-02-02

Sørly, R. (2017). Brukermedvirkning i demensomsorgen – En oppsummering av kunnskap. (Oppsummering;nr 7). Senter for omsorgsforskning.
https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2453749

Standardisering og likebehandling

Aarseth, E. M., Korsnes, M. S., Ulstein, I. D., Tjernæs, I.-M., & Mcpherson, B. A. (2015). Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning10(2), 33–44. https://doi.org/10.7557/14.3321

Haug, M. A., Sund, E. R., Santini, Z. I., Koushede, V., & Krokstad, S. (2021). ABC (Act–Belong–Commit) for bedre psykisk helse hos voksne i Norge. En HUNT-studie. Tidsskrift for psykisk helsearbeid
18
(2), 175-187. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2021-02-05

Eikaas, J. R., Benth, J. Š., Rekve, K. H., Gjellesvik, K. B., Pettersen, K. F., Thielemann, M., Ledel Solem, I. K., & Korsnes, M. S. (2023). Kan bruk av atferd- og døgnrytmeregistreringsskjema predikere aggresjon og irritasjon hos pasienter innlagt i en alderspsykiatrisk døgnavdeling? Nordisk sygeplejeforskning, 13(1), 1-23. https://doi.org/10.18261/nsf.13.1.5

Magelssen M, Pedersen R, Miljeteig I, Ervik H, Førde R. (2020). Importance of systematic deliberation and stakeholder presence: a national study of clinical ethics committees. J Med Ethics., 46(2):66-70. https://doi.org/10.1136/medethics-2018-105190

Myrvang, T., & Rokstad, A. M. M. (2022). Simulering og ferdighetstrening kombinert med bruk av systematiske verktøy i sykehjem – en kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer. Nordisk sygeplejeforskning, 12(2), 1-14. https://doi.org/10.18261/nsf.12.2.1

Wikstøl D, Horn MA, Pedersen R, Magelssen M. (2023). Citizen attitudes to non-treatment decision making: a Norwegian survey. BMC Med Ethics, 24(1):20. https://doi.org/10.1186/s12910-023-00900-5

Forskningsnytt

Ekstrand J, Fattah C, Persson M, Cheng T, Nordanskog P, Åkeson J, Tingström A, Lindström MB, Nordenskjöld A, Movahed Rad P. (2022). Racemic Ketamine as an Alternative to Electroconvulsive Therapy for Unipolar Depression: A Randomized, Open-Label, Non-Inferiority Trial (KetECT). Int J Neuropsychopharmacol. 2022 May 27;25(5):339-349. https://doi.org/10.1093/ijnp/pyab088

Kvalbein-Olsen LC, Aakhus E, Haavet OR, Werner EL. (2023). Unrecognised depression among older people: a cross-sectional study from Norwegian general practice. BJGP Open. 2023 Mar 21;7(1):BJGPO.2022.0135.
https://doi.org/10.3399/BJGPO.2022.0135

Zheng F, Li C, Hua R, Liang J, Gao D, Xie W. Sex differences in changes of depressive symptoms among older adults before and during the COVID-19 pandemic: evidence from two longitudinal cohorts. BMC Geriatr. 2023 Feb 1;23(1):64. https://doi.org/10.1186/s12877-023-03744-1

KVALAP

Les mer om KVALAP på nettsiden til Aldring og helse.