Lynkurs i pleie og omsorg - Aldring og helse

Lynkurs i pleie og omsorg

I disse dager er det mange ufaglærte som får arbeid i helsevesenet. Denne siden inneholder en kort innføring i det aller viktigste en må kunne som helsearbeider. Lynkurset bygger på del 1 og 2 av heftet Dette må jeg kunne, og kan fungere som et forkurs, så du vet hva du kan vente deg å lære mer om.

Siden er delt inn i temaer. Disse temaene skisseres kun kort, men hvis du vil lese litt mer om temaet, vises det også til en PowerPoint-presentasjon som går nærmere inn på temaet.

Så fort du får muligheten til det, burde du lese gjennom heftet Dette må jeg kunne. Dette må jeg kunne er også tilgjengelig som e-læringskurs.

Å arbeide i kommunehelsetjenesten

Når du jobber i kommunehelsetjenesten er det flere lover som handler om arbeidet ditt.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) beskriver hvordan tjenestene skal legge til rette for at mottagerne skal bli i stand til å leve et så godt liv som mulig og bygge.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) handler om rettighetene de som bruker helsetjenestene i Norge har. Noe av det som omtales i loven er:

 • Rett til nødvendig helsehjelp
 • Rett til fast allmennlege
 • Informasjon og medvirkning – brukermedvirkning
 • Regler om samtykke og myndighetsalder
 • Taushetsplikt
 • Journalinnsyn
 • Barns rettigheter på sykehus

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) retter seg mot helsepersonell og hvilke plikter disse har. Loven skal sørge for:

 • sikkerhet for pasienter
 • kvalitet i helsetjenesten
 • at brukere og pasienter skal få tillit til helsepersonell og helsetjenester

Alle ansatte har taushetsplikt!

Taushetsplikten skal beskytte og hindre at opplysninger om brukere og pasienters personlige forhold kommer på avveie. Taushetsplikten skal sikre befolkningens tillit til de yrkene som er underlagt denne bestemmelsen.

Mer om å jobbe i kommunehelsetjenesten

Hygiene

Når en jobber i helsevesenet er det viktig å ta hensyn til smittevern og til sine kollegaer og brukere. Før du drar på jobb er det viktig å huske på disse punktene:

 • Ha god personlig hygiene.
 • Ikke bruk sterk parfyme eller mye sminke.
 • Ta av ringer, smykker, klokke, armbånd og piercinger.
 • Sett opp langt hår eventuelt samle det i strikk.
 • Ha rent og kortklippet skjegg.
 • Bruk rent arbeidstøy.Arbeidstøyet skal bare brukes på jobb.

For å forhindre smitte, er det veldig viktig å vaske hendene

 • når du kommer på jobb
 • før rent arbeid og etter urent arbeid
 • etter at du har tatt i urene gjenstander
 • før og etter direkte kontakt med bruker
 • før og etter kontakt med mat
 • etter arbeid på skyllerommet
 • før og etter toalettbesøk
 • etter at du har nyst, hostet eller pusset nesen

Bruk alltid engangshansker når du hjelper en bruker med:

 • tannpuss
 • munnstell
 • å vaske seg nedentil

Sørg for at alt utstyr du bruker er rent.

Les mer om hygiene

Observasjon og rapportering

God observasjon og rapportering er nødvendig for vurdering av brukers helsetilstand og hjelpebehov. Det er på grunnlage av god observasjon og rapportering at en kan iverksette tiltak og vurdere tiltak. Rapportering er nødvendig for å dokumentere tjenestetilbudet. Dette er en lovfestet plikt.

Hva skal observeres og rapporteres?

Hovedregelen er at du skal følge med på endringer hos pasienten/brukeren. Det kan være endringer i tilstand, dagsform og funksjonsnivå. Observer endringer i:

 • Humør og stemningsleie
 • Matlyst, hva bruker spiser og drikker
 • Vekt
 • Mestring av daglige aktiviteter som personlig stell, påkledning
 • Balanse, hvordan bruker sitter, reiser seg, står eller går
 • Aktivitetsnivå, behov for hvile
 • Søvnmønster og døgnrytme
 • Bevissthetsnivå
 • Pusten: regelmessig, dyp, ubesværet, uten lyder
 • Hudens farge og temperatur
 • Tegn på trykksår
 • Væskeansamlinger eller ødemer
 • Avføring og tarmfunksjon
 • Urin og vannlating

Dette krever at du kjenner bruker og vet hva som er vanlig. Alle observerte endringer skal rapporteres videre. God observasjonsteknikk innebærer at du bruker alle sansene dine:

 • Se på ansiktsuttrykk, kroppsholdning, hudfarge og på hvordan aktiviteter utføres
 • Høre eller lytte til hva bruker sier, stemmeleie og tonefall, hoste eller lyder når bruker puster
 • Lukte på omgivelsene, kroppslukt, lukt fra pust, lukt fra urin, avføring eller sår
 • Kjenne på huden; kald, varm, tørr eller klam
 • Snakke med bruker. Spør hvordan bruker har det, dagsform, ubehag, smerter

Mer om observasjon og rapportering

Aktiv omsorg

Inaktivitet har negativ påvirkning på fysisk og psykisk helse. Eldre er spesielt utsatte for virkningene av inaktivitet. Det er viktig at eldre er aktivt deltagende i fysiske og sosiale aktiviteter som for eksempel:

 • Å stå opp
 • Vaske seg
 • Lage mat
 • Trimme
 • Gå tur
 • Være sammen med andre

Ta hensyn til brukerens dagsform og finn en balanse mellom aktivitet og hvile. Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Mer om aktiv omsorg

Forflytninger

God arbeidsteknikk og riktig arbeidsstilling er viktig både av hensyn til bruker og til deg som arbeidstaker. Viktige prinsipper for god forflytningsteknikk:

 • Planlegg forflytningen
 • Ta utgangspunkt i det bruker selv kan gjøre
 • Kommuniser med brukeren før, under og etter forflytningen
 • Sørg for brukeren føler seg trygg og ivaretatt

Mer om forflytninger

Hjelp til personlig hygiene

Mange eldre trenger hjelp til personlig stell. Personlig hygiene er viktig for velværet, selvbildet og helsen.

Gjør det kjent med og følg prosedyren for det du skal hjelpe brukeren med. En prosedyre er en systematisk beskrivelse av hvordan du utfører en oppgave. Prosedyrer må tilpasses indivinduelt etter den enkeltes funksjonsnivå og ønsker. Du må være kjent med prosedyrer for:

 • Stell i seng
 • Morgenstell
 • Kveldsstell
 • Dusj
 • Av- og påkledning
 • Barbering
 • Munn- og tannpleie
 • Munn- og tannhygiene

Mer om hjelp til personlig hygiene

Måltid og ernæring

Et måltid er met enn mat: Det er en arena for trivsel og sosial kontakt. Et hyggelig måltid stimulerer både matlysten og humøret! Mange eldre er eller står i fare for å bli underernært. Mange får også i seg for lite drikke.

Mangel på matlyst kan komme av:

 • Svekket smaks- og luktesans
 • Redusert energibehov
 • Helseproblemer eller sykdom
 • Uvant mat
 • Greier ikke spise selv
 • Rot, støy og uro

Observer og rapporter:

 • Hva bruker liker å spise og drikke
 • Hva og hvor mye bruker har spist og drukket
 • Hva bruker greier/ønsker å gjøre selv
 • Hjelpemidler som kan være nyttige
 • Svelg eller tyggeproblemer

Mer om måltid og ernæring

Å forebygge komplikasjoner ved immobilitet

Inaktivitet kan føre til:

 • Treg mage og forstoppelse
 • Urinveisinfeksjon
 • Trykksår
 • Svekkelse av muskler og skjelett, feilstillinger i ledd
 • Blodpropp
 • Ortostatisk blodtrykksfall
 • Lungebetennelse
 • Depresjon og forvirring

Tenk alltid på å forebygge. Stikkord:

 • Aktivitet
 • Ernæring og drikke
 • Samarbeid, informasjon og motivasjon
 • Observasjon og rapport

Mer om å forebygge komplikasjoner ved immobilitet

Demens

Demens er en samlebetegnelse for flere sykdommer. Felles for disse sykdommene er at de rammer hjernen og fører til at hjerneceller dør. Demens rammer først og fremst eldre, og risikoen øker jo eldre vi blir.

Selv om en person med demens har problemer med å huske, tenke og å orientere seg, er følelsene like virkelige som før. Det tar mye krefter og er frustrerende å ikke finne fram, å føle seg forvirret og engstelig.

Symptomer og sykdomsutvikling

 • Sykdomsutviklingen går over flere år
 • Første symptom er ofte nedsatt korttids-hukommelse
 • Klarer ikke å stelle seg selv, handle, gjøre rent…
 • Språk, bevegelse, balanse og orienteringsevne reduseres
 • Mange mister kontroll over urin og avføring
 • Noen blir sinte, mistenksomme, deprimerte, får angst

Miljøbehandling

Miljøbehandling er å legge omgivelsene til rette for at pasienten kan fungere best mulig. Ta utgangspunkt i hver enkelt pasients:

 • Aktiviteter
 • Vaner
 • Interesser
 • Livshistorie
 • Stadium i demensutvikling

Se video om miljøbehandling

Mer om demens

Veien videre

Nå som du har vært gjennom en kort innføring i pleie og omsorg, er du godt forberedt på innholdet i de to første delene av heftet Dette må jeg kunne. Her vil du finne mer inngående informasjon om hvert tema og noen temaer som dette lynkurset ikke har vært innom. Heftet har også eksempler på prosedyrer og dagligdagse gjøremål i kommunehelsetjenesten.


Last ned Dette må jeg kunne

Bestill papirversjonen av Dette må jeg kunne, eller last ned alle PowerPoint-presentasjonene

Vi anbefaler også vårt Lynkurs i palliasjon og våre siden om kompetanseheving i sammenheng med koronaviruset.