Kompetanseutviklende møter ved livets yttergrense - Aldring og helse

Kompetanseutviklende møter ved livets yttergrense

Bokomslag til "Å fullføre et liv"
Å fullføre et liv, Omsorg for døende og de som står nær, Astrid Rønsen, Rita Jakobsen, Gyldendal Akademisk 2016
ISBN 978-82-05-47219-8

«Det er min erfaring at det å stå nær lidelse er min styrke og min sårbarhet i mitt yrkesliv som sykepleier nær livets yttergrense», skriver Astrid Rønsen i sine innledende refleksjoner til boka Å fullføre et liv, nylig utgitt på forlaget Gyldendal Akademisk.

Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU i Gjøvik. Hun også styreleder i Hospiceforum Norge, og boken har utgangspunkt i hennes langvarige engasjement for denne bevegelsen. Hennes medforfatter Rita Jakobsen, førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo, har som sine interessefelt palliasjon, demens, og ledelse der bruk av fortellinger i kunnskapsutvikling står sentralt. De har begge vært deltakere og tilskuere til temaer knyttet til omsorg for alvorlig syke og døende i mange sammenhenger. Betegnelsen «å fullføre et liv» har ifølge forfatterne vokst fram som et resultat av lang tids leting etter en måte å omtale omsorg for alvorlig syke og døende på. Begrepet synes å innebære noe annet og mere enn å avslutte et liv.

Boka inneholder mange fortellinger. Forfatterne vil med disse etablere et grunnlag for utvikling av kompetanse til å skape, legge til rette for og erfare gode menneskemøter når døden er nært forestående. «Å forstå mennesker når livet nærmer seg slutten fordrer mer enn fysisk tilstedeværelse. Det fordrer nærvær der evnen til å sanse den andres situasjon er avgjørende. Det finnes ingen oppskrift på hvordan bli nærværende. Læringen har karakter av mesterlæring, der fortellingen berører og slik danner utgangspunkt for refleksjon i teksten», skriver de. Historiene som gjengis viser blant annet hvordan ulike personer har ulike behov når døden nærmer seg, og gir eksempler på hvordan en legger til rette for at nettopp denne personen får fullføre sitt liv.

Rønsens refleksjoner etter å ha deltatt i en pilegrimsvandring fra Oslo til Trondheim danner opptakt til boka. Til temaene som belyses hører Å fullføre et liv, Hospicefilosofi – en bevegelse, Omsorgens grunnlag, Hospice i handling, Omsorg for døende – mer enn palliasjon, som fagfelt, samt epilogen Å vandre sammen. At forfatterne ikke skriver om medisinsk palliativ behandling begrunnes slik: «Innholdet har mer karakter av en grunnholdning i møtene og vil slik kunne forstås som kompletterende til eksisterende litteratur i palliasjon».

Boka er skrevet for alle som ønsker et dypere innblikk i omsorgsutøverens forståelse av situasjonen, egen væremåte og handlingsvalg, så vel som i familiens situasjonsforståelse og samhandling.

Som målgrupper nevnes ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenester, studenter og utdanningspersonale i helse-, sosial- og samfunnsfaglige studier.