Demensomsorgens ABC i ny drakt - Nasjonalt senter for aldring og helse

Demensomsorgens ABC i ny drakt

I høst gir Nasjonalt senter for aldring og helse ut en ny og oppdatert versjon av Demensomsorgens ABC perm 1.

AH-03497.JPG
Målet med Demensomsorgens ABC er å gi oppdatert kunnskap om demenssykdommer og økt kompetanse i god og helhetlig demensomsorg. Dette vil bidra til at personer med demens blir møtt med forståelse og respekt – og at de får nødvendig helsehjelp og oppfølging, skriver Kariann Krohne.
Ill.foto: Martin Lundsvoll

ABC­-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse­- og omsorgstjenester. Fra 2007 til i dag har flere enn 30 000 ansatte i 96 prosent av landets kommuner deltatt i Aldring og helses ulike ABC­-opplæringstilbud. Opplæringen omfatter ABC­-permer som inneholder hefter på ulike fagområder. Deltakerne leser et hefte i forkant av hvert tverrfaglige ABC­-gruppemøte på arbeidsplassen, og det gjennomføres halvårlige fagseminar hvor både lokale og nasjonale fagressurser bidrar i undervisningen. Hver deltaker mottar et ABC­-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Styrke kompetansen i demensomsorgen

Demensomsorgens ABC har siden oppstart vært svært populær. Målgruppen er faglærte og ufaglærte ansatte i kommunale helse­ og omsorgstjenester som arbeider med personer med demens, og i 2017 gjennomførte nær 4 000 personer opplæringen i Demensomsorgens perm 1, 2 og 3.

Flere enn 30 000 ansatte i 96 prosent av landets kommuner har per i dag deltatt i Aldring og helses ulike ABC­-opplæringstilbud

Det overordnede målet med Demensomsorgens ABC er å gi oppdatert kunnskap om demenssykdommer og økt kompetanse i god og helhetlig demensomsorg. Dette vil bidra til at personer med demens blir møtt med forståelse og respekt – og at de får nødvendig helsehjelp og oppfølging.

Helsedirektoratets føringer

Siden 2007 har Demensomsorgens ABC gjennomgått flere revisjoner, men ingen så omfattende som denne. Nå er alle heftene skrevet på nytt, nye forfattere har utarbeidet heftene og antall permer er redusert fra tre til to. Det siste betyr at opplæringen kan gjennomføres på to år.

Helsedirektoratet er oppdragsgiver for revisjonen og har vært sterkt involvert i revisjonsarbeidet. Det innebærer først og fremst at alt innhold skal være i tråd med Nasjonal faglig retningslinje om demens. Det er mye positivt ved å forankre opplæringen i den nye retningslinjen, blant annet så sikres personsentrert omsorg, kravet om faglig forsvarlighet ivaretas og leseren blir oppmerksom på at det er en forskjell mellom begrepene «må», «bør» og «fore­ slås». Nasjonal faglig retningslinje om demens anvender nemlig begrepene «må» og «skal» ved lovbestemte og regelfestede anbefalinger. Begrepene «bør» og «kan» brukes ved sterke anbefalinger for eller imot et tiltak, og begrepene «kan» og «foreslås» brukes der svake anbefalinger er gitt.

Det er mye positivt ved å forankre opplæringen i den nye retningslinjen, blant annet så sikres personsentrert omsorg, kravet om faglig forsvarlighet ivaretas og leseren blir oppmerksom på at det er en forskjell mellom begrepene «må», «bør» og «fore­ slås»

Aktuell for alle som jobber i eldre- og demensomsorgen

Demensomsorgens ABC er aktuell for hele kommunehelsetjenesten. Innholdet i heftene er relevant for de som arbeider i institusjoner, dagaktivitetstilbud eller hjemmebaserte tjenester og for ansatte i administrasjon og ledelse. For å imøtekomme bredden i den tverrfaglige lesergruppen så har demensforløpet blitt synliggjort. Dette innebærer at i tillegg til å gi kunnskap om hva demens er, de forskjellige demenssykdommene, personsentret omsorg og miljøbehandling, så gir perm 1 en innføring i hele demensforløpet. Her finner du hefter som beskriver rutiner for utredning og diagnostisering, oppfølging av hjemmeboende, heldøgns omsorg og palliativ demensomsorg.

Alle som arbeider i helse­ og omsorgstjenesten kan med den nye Demensomsorgens ABC bidra til å gjøre hverdagen enda bedre for personer med demens og deres pårørende.