Bærekraftig omsorg - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Bærekraftig omsorg

Bente Wallander 2017
Bente Wallander. Foto: Martin Lundsvoll

Hva bør vektlegges i utformingen av morgendagens eldreomsorg? Kvalifisert personale eller teknologiske løsninger? Omsorg på institusjon eller hjemmebasert hjelp og behandling? Flere ansatte eller økt frivillighet? Eller ja takk, en kombinasjon av alt dette?

Sikkert er det at nye tanker må tenkes hvis samfunnets eldste skal få beholde eller øke sitt livskvalitetsnivå. Andelen eldre i befolkningen vil øke, og fortsette å øke i uoverskuelig framtid. Mange eldre vil være friskere enn før, flere får samtidig et økt hjelpebehov i den siste delen av livet, ikke minst på grunn av demens. Hva vil det kreve av samfunnet? Hvem skal sørge for de ressurser som trengs når mer enn hver tredje innbygger skal forsørges eller får behov for velferdstjenester?

Flere sykehjemsplasser løser ikke de enorme utfordringene alene. Det må etableres nye og bærekraftige løsninger for hvordan de som trenger mye hjelp og støtte skal bo, og hvordan omsorg skal organiseres. Snarere enn å frykte framtida, bør vi gå sammen for å sikre en aldrende befolkning verdige, trygge og meningsfulle dager.