Lær mer om utviklingshemning

Vi bidrar til kunnskap om aldring for økt livskvalitet for voksne og eldre med utviklingshemning.

Bedre levekår og bedre helseoppfølging gjør at langt flere personer med utviklingshemning lever lengre enn for få tiår siden. Dette er en positiv utvikling, samtidig som flere personer med utviklingshemning vil oppleve aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall. Her vil du finne muligheter for kompetanseheving om utviklingshemning og aldring både for helse- og omsorgspersonell, brukerorganisasjoner, personer med utviklingshemning og deres nærpersoner. 

Kurs og konferanser

Kurs og fagdager

Basiskurs om utviklingshemning og aldring

Et kurs hvor det formidles grunnleggende kunnskap om aldring, helse og helsefremmende tiltak hos personer med utviklingshemning.

Basiskurset er for tjenesteytere som arbeider med eldre med utviklingshemning. Det forutsettes noe kunnskap om utviklingshemning. Kurset er på 18 undervisningstimer fordelt over tre dager.

Kurset gir grunnleggende kunnskap om aldring, helse og helsefremmende tiltak hos personer med utviklingshemning. Kurset omfatter temaene aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall, miljøarbeid, utfordrende atferd, identitet og selvbestemmelse, helseforebyggende og helsefremmende arbeid, avgang fra yrkeslivet, samt etikk, lover og forskrifter som regulerer tjenestene.

Hver kursdeltaker mottar et hefte med kursmateriell. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur.

I år kan vi tilby et basiskurs på Storefjell Resort Hotell fra 20. – 22.. november 2024.

Mer informasjon og mulighet for påmelding kommer.

Se fjorårets program (2023) her

Meg og min alder

Seniorkurs for personer med utviklingshemning

Vi tilbyr et seniorkurs for personer som har utviklingshemning. Kurset går over to dager. Vi snakker om det å bli eldre, hva som skjer i kroppen vår da, hva som er bra- og hva som kan være mindre bra med å bli gammel.

Vil du se hvordan et kurs er lagt opp, se denne filmen fra 2022

Er dette noe for dere, så kontakt Lene Kristiansen.

Mailto: Lene.kristiansen@aldringoghelse.no

Mob: 415 32 829

Bestillingskurs

Kursene dekker et bredt område av temaer og har høy faglig relevans for både helsepersonell, tjenesteytere, mennesker som har utviklingshemning, pårørende, ledere og andre.

Kursene dekker et bredt område av temaer. Omfanget kan strekke seg fra timeskurs til kurs med varighet på 1-3 dager. Både innhold og antall timer tilpasses deres behov.

De faglig ansvarlige for bestillerkursene er vernepleiere og sykepleiere med flere års praktisk yrkeserfaring som i dag forsker, skriver faglitteratur og underviser innen sine temaområder. Alle bestillingskursene har en praksisnær tilnærming.

Vil dere lære å gjenkjenne fysiske og psykiske endringer ved aldringsprosessen hos mennesker som har utviklingshemning? Trenger dere økt kunnskap om psykiske sykdommer og demens ved utviklingshemning? Kanskje ønsker dere flere verktøy for å sikre god overgang fra yrkesliv til pensjonering? Kan eldre mennesker i din kommune ha nytte av å lære mer om aldring? Da kan vi tilby seniorkurset Meg og min alder. Eller, har dere andre ønsker og behov?

Kontakt per epost til: post@aldringoghelse.no eller ring 33 34 19 50 for ytterligere informasjon og bestilling.

Se også vår kursflyer

E-læring

Aldring, eldrehelse og utviklingshemning – e-læring

Basiskunnskap om aldring og helse hos personer med utviklingshemning

Kurset handler om aldringsprosessen, helse og funksjonsendringer, dokumentasjon av endringer samt tilrettelegging slik at eldre med utviklingshemning sikres faglig forsvarlig og personsentrert oppfølging.

Aldring, eldrehelse og utviklingshemning – Nasjonalt senter for aldring og helse

Dette må jeg kunne – e-læring

Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Kurset gir en kort innføring i fagtemaer en bør ha kunnskap om for å arbeide med mennesker med utviklingshemming. Hensikten er å gi deltakeren faglig basiskunnskap og inspirere til videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp.

E-læring: Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Etablering og drift av pårørendeskoler – e-læring

For pårørende til personer med utviklingshemning og demens

Innføring i hvordan arbeidet med kursene planlegges og gjennomføres. Gjennom nyttige tekster, videoinnlegg, gode råd, nyttige maler og ressurser skal kurset være hjelp i arbeidet.

E-læring: Inspirasjonskurs for oppstart av pårørendeskole

Helsejuss på 1-2-3…4

E-læringskurs i grunnleggende kunnskaper om helsejuss

Denne e-læringen gir deg grunnleggende kunnskaper om juridiske spørsmål i helse og omsorgsarbeid i kommunen. Det handler om hvilke plikter du har som helse- og omsorgspersonell, og hvilke rettigheter pasienter og pårørende har etter helselovgivningen. Du lærer også om samtykke og bruk av tvang. Selv om du ikke har formell helsefaglig kompetanse, så vil du ha godt utbytte av e-læringen. Det tar kun 1-1,5 time. Ved gjennomført e-læring får du kursbevis.

Gå til e-læringen om helsejuss

Konferanser og fagdager

Webinarer

Ny nasjonal veileder og personsentrerte tjenester – Hva sier ny nasjonal veileder om personsentrerte tjenester til eldre personer med utviklingshemning?

Webinaret ble avholdt 2. september 2021 og tok utgangspunkt i Nasjonal veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Hensikten var å undersøke hva veilederen sier om gode helse- og omsorgstjenester til eldre personer med utviklingshemming Målet var å gi deltakerne tips og råd om hvordan kommunene kan gi personsentrert omsorg og tilrettelegge for en god alderdom. Målgruppen var ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester som yter tjenester til personer med utviklingshemming.

Webinaret var gratis.

Kompetanseutvikling

Fagskole

Aldring og helse tilbyr en fagskole i Utviklingshemning og aldring. Studiet er nett- og samlingsbasert og du vil ha praksis på egen arbeidsplass. Deltidsutdanningen går over 2 år, tilsvarende 1 år på fulltid og du vil få 60 studiepoeng.

Les mer om fagskolen og hvordan søke

ABC-opplæringen

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet.Mitt livs ABC utarbeides av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

Les mer om ABC opplæringen og hvordan komme i gang

Utgivelser i bokhandelen

Noen av heftene er tilgjengelig som pdf’er og kan lastes ned gratis. Bøker kan kjøpes enkelt via bokhandelen til Aldring og helse.

Mer informasjon og en oversikt over utgivelser innen temaet utviklingshemning

Annet digitalt opplæringsmateriell

Lær mer hos andre instanser

Brukerorganisasjoner

Autismeforeningen i Norge – En Nasjonal forening for mennesker med autisme og Aspergers syndrom, pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Cerebral Parese-foreningen – Hjemmesiden til den nasjonale interesseorganisasjonen for cerebral parese. Siden har mange nyttige lenker til fagsider.

Down’s Syndrome Scotland – Hjemmesiden til denne organisasjonen har mye nyttig informasjon om aldring og mennesker med Downs syndrom. Sidene er aktuelle både for fagpersoner, personer med Downs syndrom og foreldre.

Föreningen Grunden – Grunden er for mennesker med utvikingshemning

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna – FUB står for Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. På internettsidene til FUB kan man lese om utviklingshemning og aktuelt stoff i denne sammenheng. De presenterer også en modell for brukerstyring som heter BUKU og egne sider med enkel tekst og innhold for folk med utviklingshemning.

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende – LUPE er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming og deres pårørende.

Leser søker bok En allianse med over 20 organisasjoner som jobber for at alle skal ha tilgang til litteratur. Her finner man god oversikt over lettlest litteratur for voksne mennesker med utviklingshemning

Norsk forbund for Utviklingshemmede – NFU er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemning. De har også lenker til aktuelt fagstoff. 

Helse og omsorg

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) formidler fagressurser i en kunnskapsbank som tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid.

Frambu – Et landsdekkende informasjons- og kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger. Har fyldig oversikt over mange sjeldne syndromer og et sted å starte for å få mer kunnskap.

Stiftelsen SOR – Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming) arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill.

LUPE – Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU Hovedmålet med denne nettsiden er å bedre kontakten med medlemskommunene innen vertskommunesamarbeidet. 

Ridderne A/S – Ridderne AS er et privat foretak som tilbyr opplæring til bydeler og kommuner innenfor arbeidet med personer med utviklingshemning.

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse.

Nasjonale og internasjonale forskerorganisasjoner

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemning (NNFF) – Et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming. 

International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) – En tverrfaglig internasjonal forskerorganisasjon for mennesker med utviklingshemning. De er en offisiell samarbeidspartner med Verdens Helseorganisasjon (WHO). Under IASSIDD er det dannet spesielle interessegrupper innenfor ulike fagområder, hvorav aldring er en slik gruppe. Denne linken er sentral for å søke videre kunnskap om aldring 

University of Illinois at Chicago – Department of Disability and Human Development – Et senter tilsluttet universitetet i Chicago som har spesialisert seg på aldring hos mennesker med utviklingshemning. Deres hjemmesider har fyldig informasjon om forskning, behandlingsmodeller og faktaopplysninger. 

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – Europeisk organisasjon.