Aldring med funksjonshemning i lokal kontekst - Aldring og helse

Aldring med funksjonshemning i lokal kontekst

Hvordan det oppleves å aldres med en funksjonshemning må ses i en sosial og kulturell kontekst. I denne kvalitative studien blant voksne (> 55 år) med funksjonshemning i to bykommuner og to mindre kommuner, fokuseres det på betydningen av lokalmiljøet hvor ulike forhold spiller inn; personens relasjoner til familie, venner og det offentlige hjelpeapparatet, holdninger til personer med funksjonshemning, deltakelse i lokalsamfunnet, fritidsaktiviteter med mer.