Aktualisert lærebok - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aktualisert lærebok

Demensboka. Lærebok for helse­ og omsorgspersonell, utgitt første gang i 2008, foreligger nå i en revidert og utvidet utgave. Boka inneholder et bredt spekter av temaer innen demensfeltet, så som verdigrunnlag og faktakunnskaper samt praktiske råd og eksempler på hvordan vi kan møte med personer med demens og deres pårørende.

Demensboka omslag (ah-03869)
Demensboka av Aldring og Helse

– Det å forstå hvordan teori om de ulike demenssykdommene, personsentrert omsorg, miljøbehandling og fysiske rammer til sammen kan gjøres om til god demensomsorg i praksis, er en utfordring, sier bokas redaktør, stipendiat Signe Tretteteig, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

– Jeg håper at vi har lykkes med å knytte de ulike temaene i boka sammen og gjøre dem forståelige og anvendbare gjennom praktiske eksempler. Målet med boka er god omsorg til personer med demens og deres pårørende i alle ledd av helsetjenesten. Til det trenger vi faglig dyktige helse- arbeidere.

I bokas første del kan du blant annet lese om de ulike demenssykdommene, om tilstander som kan forveksles med demens og om utredning. Du kan lære om hvordan det er å være pårørende, om velferdsteknologi, om demens hos ulike grupper og om lover og forskrifter som regulerer demensomsorgen. Bokas andre del handler om miljøbehandling og temaer knyttet til dette: Hvordan er sammenhengen mellom personsentrert omsorg, miljøbehandling og livskvalitet for personer med demens? Hvordan kan ansatte i hjemmetjenesten gi profesjonell omsorg til en person med demens? Bør pårørende og personer med demens delta på de samme støttetilbudene, eller bør de ha tilbud hver for seg? Hva er god demensomsorg ved livet slutt?

Personsentrert omsorg og miljøbehandling er nye temaer i boka. En viktig del av dette handler om hvordan helsepersonell kan tilrettelegge for gode opplevelser, bruke dagliglivets aktiviteter som miljøbehandling og hvordan de fysiske rammene kan fremme mestring hos personen med demens. Seksualitet hos personer med demens har i litteraturen ofte vært knyttet til utfordrende atferd.

I den nye Demensboka har temaet nærhet, seksualitet og demens fått et eget kapittel der seksualitet også omtales som en positiv ressurs.

God organisering og høy kvalitet på tjenester i hjemmet til personer med demens er i boka, som i Demensplan 2020, et satsningsområde.

– Tidlig diagnose, å lytte til personen med demens og pårørende, gi støtte og opplæring, og fleksible tilbud til rett tid står sentralt, sier Tretteteig.

Boka henvender seg til fagskolestudenter og studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfaglige utdanninger, samt studenter ved master- og videreutdanninger med fordypning i fagfeltet. Den kan også være aktuell for pårørende som vil øke sin teoretiske og praktiske kunnskap på fagfeltet. Innholdet presenteres i et enkelt og lettfattelig språk, men til forskjell fra den første utgaven, skrevet av Vigdis Drivdal Berentsen, har boka nå bidrag fra 19 medforfattere. Den har også fått en ny layout med mange illustrative foto og et stikkordsregister. I sum framstår den som en helt ny lærebok.