Velferdsteknologi - offentlige dokumenter, rapporter og veiledere - Aldring og helse

Velferdsteknologi – offentlige dokumenter, rapporter og veiledere

De senere årene har det blitt publisert mange offentlig dokumenter, prosjektrapporter, artikler og veiledere som omhandler velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt og demens. Vi har prøvd å samle noen de viktigste dokumentene på denne siden.

Offentlige dokumenter

Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger – Helsedirektoratet (PDF)

Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger – Helsedirektoratet (PDF)

Meld. St. 29 Morgendagens omsorg (PDF)

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg (PDF)

Fagrapport om implementering av velferdsteknologi (PDF)

Prosjektrapporter

Demensprosjekt- bolig og velferdsteknologi (PDF)

Rapport «Vi er stolte, men inte nøjd» – Erfaringer fra velferdsteknologi i Skien kommune (PDF)

Sluttrapport – Trygghet og mestring, velferdsteknologi i sentrum (PDF)

Prosjektrapport – varsling- og lokaliseringsteknologi, behovskartlegging og erfaringsinnhenting, Kristiansand kommune (PDF)

Fall og velferdsteknologi, Skien kommune (PDF)

Tygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? – En tjenestemodell for norske kommuner (PDF)

Hvor trykker skoen? Forprosjektrapport 2011 Almas hus (PDF)

Evaluering av innovasjonsprosjektet Almas hus (PDF)

Universell utforming og velferdsteknologi- prosjektrapport 2015 (PDF)

Opplæring, veiledere og notat

Våke et refleksjonshefte om velferdsteknologi, juss og etikk for helsepersonell (PDF)

Notat fra kunnskapssenteret – Velferdsteknologi for å støtte selvstendige liv for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne (PDF)

Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre – Veileder for vurdering og anskaffelse av hverdagsteknologier (PDF)

Litteratur om velferdsteknologi

Kommunesamarbeidet har laget en nettside om velferdsteknologi og telemedisin.