Livsløp med funksjonshemming - Nasjonalt senter for aldring og helse

Livsløp med funksjonshemming

Boken "Livsløp med funksjonshemming" er resultat av et samarbeid mellom norske og svenske forskere innenfor feltet funksjonshemming og aldring. Boken presenterer deres forskningsområder og funn i et livsløpsperspektiv. Den er utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

Bakgrunn

Mennesker med funksjonsnedsettelser lever lenger enn før, mange har fått en alderdom tidligere generasjoner med de samme tilstandene aldri oppnådde. Aldringsprosessen til funksjonshemmede stiller både samfunnet og tiltaks- og hjelpeapparatet overfor nye utfordringer.

Mål

Boken “Livsløp med funksjonshemming” vil gi ny kunnskap om hvordan livsløp og aldring skjer blant mennesker med funksjonsnedsettelser. Den belyser aldringsprosesser, helseforandringer, mestring og utfordringer for hjelpeapparatet. Den tar også opp temaer som dreier seg om påkjenninger ved normalisering, hva det innebærer å være pårørende til en funksjonshemmet person gjennom et helt livsløp og hvordan alderdommen til mennesker med langvarige funksjonsnedsettelser avviker fra andre eldres.

Prosjektet skal resultere i en fagbok for helse- og sosialarbeidere og for studenter innen vernepleie, ergoterapi og fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie og medisin samt tverrfaglige videreutdanninger.

Metode

Bokens kapitler baseres på ulike forfatteres egne studier, som ses innenfor et bredere og mer overordnet perspektiv; en livsløpstilnærming. Denne tilnærmingen viser hvordan individuelle biografier og samfunnsmessige endringer er uløselig sammenvevd.

Prosjektleder

Kirsten Thorsen (FoA).

Samarbeidspartnere

Prosjektet er basert på et tverrfaglig samarbeid mellom FoA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Høgskolen i Buskerud (HiBu), SINTEF og Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) ved Linköpings universitet (2009–2012). Kirsten Thorsen og Eva Jeppsson Grassman (NISAL) er redaktører for boken, de står også som forfattere av enkeltkapitler. Andre forfattere er Vigdis Hegna Myrvang (FoA), Reidun Ingebretsen (NOVA), Marit Borg (HiBu), Lisbet Grut (SINTEF), Anna Whitaker (NISAL), Annika Taghizadeh Larsson (NISAL), Lotta Holme (Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet).

Finansiering

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, NOVA, HiBu, SINTEF, NISAL